Day 2 (द्वितीय पुष्प)


Day 3 (तृतीय पुष्प)


Day 4 (चतुर्थ पुष्प)


Day 5 (पञ्चम पुष्प)


Day 6 (षष्ठ पुष्प)


Day 7 (सप्तम पुष्प)


Day 8 (अष्टम पुष्प)


Day 9 (नवम पुष्प)


Day 1 (प्रथम पुष्प)