Valmikiya Ramayana (Sundara Kanda)

Day 7 (सप्तम पुष्प)

Day 8 (अष्टम पुष्प)

Day 9 (नवम पुष्प)

Day 3 (तृतीय पुष्प)

Day 4 (चतुर्थ पुष्प)

Day 5 (पञ्चम पुष्प)

Day 6 (षष्ठ पुष्प)

Day 2 (द्वितीय पुष्प)

Day 1 (प्रथम पुष्प)