श्रीगोसहस्रनामस्तोत्रम्

॥ श्रीमद्राघवो विजयते ॥ ॥ जगद्गुरुश्रीमदाद्यरामानन्दाचार्याय नमः ॥ ॥ श्रीगोमात्रे नमः ॥

श्रीगोसहस्रनामस्तोत्रम् अथ श्रीचित्रकूटतुलसीपीठाधीश्वरजगद्गुरुरामानन्दाचार्यमहाकविस्वामिरामभद्राचार्यविरचितं श्रीगोसहस्रनामस्तोत्रं प्रारभ्यते

अथ ध्यानम्

सीतारामकृपासुधाश्रिततनुं वात्सल्यमन्दाकिनीं देवीं देवशरीरिणीं भगवतीं सम्पूजितां दैवतैः। हुङ्कारार्दितपापतापनिवहां गोपालसम्पालितां गोविन्दार्चितपङ्कजाङ्घ्रिमनघां ध्यायामि गोमातरम्॥

इति ध्यानम्

नित्यानन्दजयौ शिष्यौ जगद्गुरुपरायणौ। पप्रच्छतुश्चित्रकूटतुलसीपीठवल्लभम्॥ जगद्गुरुं रामभद्राचार्यं शास्त्रविशारदम्। रामानन्दपदोपात्तसिंहासनमघापहम्॥

शिष्यावूचतुः

भगवञ्छ्रोतुमिच्छावः श्रीमद्वदनपङ्कजात्। सर्वशास्त्ररहस्यं यत्स्तोत्रं पुण्यकरं शिवम्॥

जगद्गुरुरुवाच

शृणुतं मत्प्रियौ शिष्यौ नित्यानन्दजयौ द्विजौ। सर्वकल्याणसदनं स्तोत्रं कलिमलापहम्॥ गवां नामसहस्रं यद्रामानन्दो जगद्गुरुः। मामुवाच युवाभ्यां तत्प्रवक्ष्ये विश्वभूतये॥ रामारामं घनश्यामं गोविन्दं गोपतिप्रियम्। वन्दे गोपं गोपगोपीभावितं भवगोष्पदम्॥ गोमातुर्यानि नामानि गोव्रतैः सद्भिरादृतैः। गीतानि गीयमानानि तानि गायामि भूतये॥

अथ स्तोत्रम्

००१–००५ ॐ गौर्गौविन्दी गवेन्द्रार्या गवीशा गोपगोपिता। ००६–०१० गोजा गोदा गविप्रार्थ्या गवेड्या गोपतिप्रिया॥१॥ ०११–०१६ गोपा गोपालिका गोपी गोपीथा गोपदार्कगुः । ०१७–०२१ गोमयी गोमती गव्यदोग्ध्री गोमा गविस्तुता॥२॥ ०२२–०२५ गोपहूता गोपवन्द्या गोपगीता गवार्चिता। ०२६–०२९ गोविन्दपालिता गोष्ठा गोप्रिया गोमयामृता॥३॥ ०३०–०३४ सर्वदेवमयी देवी दिव्याङ्घ्रिर्दिव्यभा द्युगुः। ०३५–०३९ दिव्यरूपा दिव्यमाल्या दिव्यगन्धा द्युधृग्द्युभुक्॥४॥ ०४०–०४३ सर्वश्रेष्ठा सर्वतीर्था सर्वपूज्या समप्रिया। ०४४–०५१ शमा शान्ता शुचिः स्निग्धा शुभ्रा सुभ्रूः स्वभूः स्वगुः॥५॥ ०५२–०५७ कल्याणी कामदा काम्या कामगा कामधुक्कधुक्। ०५८–०६१ कोष्णदुग्धा कुजा कावीकीर्तिता कीर्तिवर्धिनी॥६॥ ०६२–०६६ माधवी माधवप्रेष्ठा मा मान्या माधवप्रिया। ०६७–०७१ मानुता मानिता मेष्टा महिता महिमस्थिता॥७॥ ०७२–०७७ बन्धुरा बन्धुदा बन्धुर्बान्धवी बन्धुगाऽवधूः। ०७८–०८३ वन्दिता वाग्वृषवधूर्वन्दारुर्दारवी द्रुमा॥८॥ ०८४–०८७ चारुरूपा चारुशृङ्गी चारुशोभा सुचारुगुः। ०८८–०९१ चारुवत्सा चारुखुरा चारुगा चारुसुस्तनी॥९॥ ०९२–०९५ चारुशीला चारुरुचिश्चारुभाषा चतुष्पदा। ०९६–१०० पवित्रा पावनी पूता पूतात्मा पापनाशिनी॥१०॥ १०१–१०५ शुभा शुभतरा सौम्या शोभिता शोभनस्पृहा। १०६–१०९ शुक्लवर्णा शुक्लरदा शुक्लत्विट्छुक्लरूपिणी॥११॥ ११०–११३ श्यामा श्यामप्रिया श्यामकर्णी श्यामपयोधरा। ११४–११७ श्यामपुच्छी श्यामवर्णा श्यामाङ्घ्रिः श्यामलोमिका॥१२॥ ११८–१२१ श्यामात्मा श्यामभा श्यामदेहिका श्यामवत्सका। १२२–१२५ श्यामचित्ता श्यामसत्त्वा श्यामका श्याममूर्धजा॥१३॥ १२६–१२९ कपिला कपिलस्तुत्या कपिलाक्षी सकापिली। १३०–१३२ कपिशा कपिशार्दूलपूज्या पूज्यपदाम्बुजा॥१४॥ १३३–१३६ प्रणवा प्रणवाकारा प्रणवाभा प्रणेदुषी। १३७–१३९ प्रणवेड्या सत्प्रणवा प्रणवध्वानधारिणी॥१५॥ १४०–१४३ प्राणा प्राणमयी प्राणपोषिणी प्राणधारिणी। १४४–१४८ प्राणभृत्प्राणकृत्प्राणधृत्प्राणत्विट्प्रणम्यधीः॥१६॥ १४९–१५३ गव्यधुग्गव्यभुग्गव्यसूर्गव्यस्पृक्सगव्यभा। १५४–१५७ गव्यगा गव्यला गव्यदायिनी गव्यपायिनी॥१७॥ १५८–१६१ हव्यदोहा हव्यतनुर्हव्यात्मा हव्यसूर्हवि-। १६२–१६६ र्दोग्ध्री हव्यपया हव्यसर्पिर्हव्यदधिः स्वदा॥१८॥ १६७–१७० कव्यकृत्कव्यभृत्कव्यधारिणी कव्यहारिणी। १७१–१७४ कव्येष्टा कव्यघृतिका कव्यपूः कव्यवर्षिणी॥१९॥ १७५–१७८ कामधेनुः कामगवी कामसूः कामकामिता। १७९–१८२ कामदा कामगा कामवर्षिणी कामकर्षिणी॥२०॥ १८३–१८६ कामरूपा कामखुरा कामौजाः कामनाशिनी। १८७–१९० कामपूरा कामरुचिः कामतेजाः सुकामिनी॥२१॥ १९१–१९४ कामश्वासा कामरवा कामा कामकरीषिणी। १९५–१९९ कामगन्धा कामवरा कामहा कामकुः शका॥२२॥ २००–२०३ कामहर्षा कामवर्षाऽकाम्या काम्यवरप्रदा। २०४–२०७ कामवृष्टिः कामसृष्टिः कामगृष्टिर्गरीयसी॥२३॥ २०८–२११ स्वर्गवी स्वर्णदीपूता स्वर्गनुत्स्वर्गसेविनी। २१२–२१६ स्वर्गध्येया स्वर्गज्ञेया स्वर्ग्या स्वर्गसुखाऽसुखा॥२४॥ २१७–२२० पूतक्रतुः पूतयज्ञा पूतहोमा विपूतिका। २२१–२२४ पूतात्मा पूतरविका पूतकृत्पूतवन्दिता॥२५॥ २२५–२२८ स्वधाक्षीरा स्वधानीरा स्वधाहैयङ्गवा स्वधा। २२९–२३२ स्वधासर्पिः स्वधासृष्टिः स्वधादृष्टिः स्वधामदा॥२६॥ २३३–२३६ स्वाहा स्वाहात्मिका स्वाहारेताः स्वाहाकरीषिणी। २३७–२३९ स्वाहादधिपयाः स्वाहाघृता स्वाहापयस्विनी॥२७॥ २४०–२४२ स्वाहाध्वनिमयी स्वाहासत्त्वा स्वाहैकविग्रहा। २४३–२४५ स्वाहाकारतनुः स्वाहातुष्टा स्वाहाप्रमोदिनी॥२८॥ २४६–२४९ वषट्कारा चिदाकारा निराकारा शुभाकृतिः। २५०–२५३ स्निग्धाकाराऽभयाकारा प्रेमाकारा सदाकृतिः॥२९॥ २५४–२५७ साध्वी साध्वीनुता साध्वीगीता साध्वीजनप्रिया। २५८–२६१ साध्वीष्टा साध्वीमहिता साध्वीसेव्या विसाध्वसा॥३०॥ २६२–२६९ कृतिर्धृतिर्मतिः क्षान्तिः शान्तिर्दान्ती रतिर्गतिः। २७०–२७७ द्युतिर्नुतिः श्रुतिः कान्तिः श्रितिः कीर्तिः स्मृतिर्नतिः॥३१॥ २७८–२८५ भामा वामा रमा रामा रम्या नम्याऽक्लमा क्षमा। २८६–२९२ उमा क्षामा समा श्यामा भीमा सीमा मनोरमा॥३२॥ २९३–३०० शिवा सेवा भवा भव्या नव्या गव्या रवा जवा। ३०१–३०८ शोभा क्षोभा दवा दावा भावा ग्रावा लवा प्लवा॥३३॥ ३०९–३१५ धेनुर्धार्या धरा धाराऽपारावारा पराऽपरा। ३१६–३२१ परावराऽधराऽधृष्याऽस्पृश्याऽक्लेश्या कृषिप्रिया॥३४॥ ३२२–३२९ रुट्रुष्टिस्त्विट्त्विषा तुष्टिः पुष्टिः पोषा सुपोषणा। ३३०–३३५ तोषणा तोषिता तूर्णा तूर्णगा तूस्तुरङ्गमा॥३५॥ ३३६–३४२ तृट्तृष्णा तृड्ढरी तीक्ष्णा मृन्मृत्स्ना मृत्स्नयाश्रिता। ३४३–३४८ मृदाऽमृता मृत्सदना मृद्धाम्नी मृन्मयी मृदुः॥३६॥ ३४९–३५५ मूर्छाहृन्मङ्गलाऽमूर्छाऽमूर्तिः पूर्तिः स्नुतिः स्मितिः। ३५६–३६३ हृतिर्हेतिर्ह्नुतिः पूतिः प्रीतिः प्राप्तिः सृतिः क्षितिः॥३७॥ ३६४–३६७ बला बलवती बल्या बलीवर्दप्रसूतिका। ३६८–३७१ बलिप्रिया बलिभुजा बलितेजा बलिस्तनी॥३८॥ ३७२–३७५ बलानुजनुता नाम्या नम्रा नम्रप्रतोषिणी। ३७६–३७९ नम्रस्तनी नम्रगतिर्नम्रशृङ्गी सनम्रका॥३९॥ ३८०–३८३ कम्रकान्तिः कम्रमहा कम्रा कम्रशिरोरुहा। ३८४–३८७ कम्रस्वरा कम्रगात्री कम्रमूर्धा सुकम्रदृक्॥४०॥ ३८८–३९३ कान्ता कान्तालका कन्तुः कन्ता कन्धिः सुकामदा। ३९४–३९९ काक्षी कञ्जाम्बिका कञ्जा कञ्जनाभिः कका कुका॥४१॥ ४००–४०३ भूमिपा भूमिजापूज्या भूमिष्ठा भूमिपावनी। ४०४–४०७ भूमिपेष्टा भूमिमयी भूमिभृद्भूमिभाविनी॥४२॥ ४०८–४१२ भूमा भूमनता भौमी भौमभा भौमदोषहा। ४१३–४१५ भूमिभारहरी भूमिपापहृद्भूमिभूषणा॥४३॥ ४१६–४२० भूतिर्भूतजनिर्भाव्या विभूतिर्भूतभावनी। ४२१–४२४ भूतात्मा भूतजननी भूतसौख्या विभूतिदा॥४४॥ ४२५–४२८ मङ्गल्या मङ्गलमुखी माङ्गली मञ्जुमङ्गला। ४२९–४३२ मङ्गलेहा माङ्गलिकी मङ्गलात्मा सुमङ्गला॥४५॥ ४३३–४३७ मञ्जुर्मञ्जुतनुर्बभ्रूर्मञ्ज्वीहा मञ्जुलस्तनी। ४३८–४४१ मञ्जुदुग्धा मञ्जुदधिर्मञ्जुसर्पिः सुमञ्जुला॥४६॥ ४४२–४४६ मधुर्मधुमयी माध्वी माध्वीका मधुदोहिनी। ४४७–४५० मधुसूर्मधुदा मध्वजननी मधुहृत्प्रिया॥४७॥ ४५१–४५४ मधुरा मधुरालापा माधुरी मधुरामयी। ४५५–४५८ मधुराभा सुमधुरा मधुरश्रुर्मधुव्रता॥४८॥ ४५९–४६२ मन्मथघ्नी मदकरी मदनद्विण्मदालसा। ४६३–४६५ माद्यन्ती मद्यशमनी मदनेशपतिस्तुता॥४९॥ ४६६–४६९ हरित्प्रिया हरिज्जग्धी हरिकान्तिर्हरिप्रदा। ४७०–४७३ हरिषेणा हरिमती हरिहासा हरिस्पृहा॥५०॥ ४७४–४७८ हर्षिता हरिता हृष्टा हरिलोमा हरिन्मयी। ४७९–४८२ हरिनाथा हरिमुखी हरिश्रद्धा हरिस्तनी॥५१॥ ४८३–४८६ शुभ्रकान्तिः शुभ्रतनुः शुभ्राभा शुभ्रवत्सका। ४८७–४९० शुभ्रज्योत्स्ना शुभ्ररतिः शुभ्रेक्षा शुभ्रसङ्ग्रहा॥५२॥ ४९१–४९८ दया कृपा कृषिः कृष्टिर्वृष्टिर्दृष्टिः कथाऽश्लथा। ४९९–५०३ अव्यथा करुणा क्रान्तिः शान्तिदा शान्तिविग्रहा॥५३॥ ५०४–५०७ उत्सुका सोत्सवोत्कण्ठा वत्सला वत्सपालिका। ५०८–५१३ लालिका ललना लाल्या लालिता ललिता हिता॥५४॥ ५१४–५१९ लक्षणा लक्षिता लक्ष्या लभ्या लाभा सुलम्भना। ५२०–५२३ लब्धव्या लम्भनीयार्या लब्धा सल्लाभभाविता॥५५॥ ५२४–५२९ भामिता भामगाऽभामा भाम्या भामवती सती। ५३०–५३५ शाश्वती साधुगा साध्या साधिकाऽसाध्वसाऽसमा॥५६॥ ५३६–५४१ साधना साधिता साधुः शुद्धा शुद्धपयाः स्पृहा। ५४२–५४७ स्पृहार्हा स्पृहविः स्पृह्या स्पृश्या स्पर्शा शुभस्पृशिः॥५७॥ ५४८–५५२ वरा वरेण्या वरदा वरार्हा वरवर्णिनी। ५५३–५५७ वर्णना वर्णिता वर्या वरारोहा वरप्रदा॥५८॥ ५५८–५६२ शान्ता शान्तिप्रियाऽशान्तिः शान्तरोषा शमप्रिया। ५६३–५६७ शमप्रदाऽशमा शाम्या शमशीला शमात्मिका॥५९॥ ५६८–५७४ क्षामाऽक्षमा क्षमिः क्षाम्याऽक्षान्तिः क्षान्ता क्षमामयी। ५७५–५७८ क्षमावती क्षमिश्रेष्ठा क्षमाभूषा क्षमानिधिः॥६०॥ ५७९–५८४ धिष्ण्या धृष्याऽधृतिर्धृष्टा धृतक्षीरा धृताभया। ५८५–५८८ धृतभामा धृतघृता धृतगव्या धृतस्तनी॥६१॥ ५८९–५९४ मधूर्मधुमतीमाध्वीमधुदा मधुगाऽमदा। ५९५–५९८ मधुवर्चा मधुमहा मधुसर्पिर्मधुत्वचा॥६२॥ ५९९–६०४ माना मानधनाऽमान्या मानिनी मानदाऽमधुः। ६०५–६०९ मन्दगा मन्दमा मन्दा मन्दरावा सुमध्यमा॥६३॥ ६१०–६१३ कोमला कोमलप्राप्या कोमलाङ्गी सुकोमला। ६१४–६१७ कोमलाङ्गा कोमलिका कोमलौजाः सकोमला॥६४॥ ६१८–६२३ कुमुत्कुमुद्वती काव्या कव्या हव्या हरिस्तुता। ६२४–६२७ हरीष्टा हरिनम्याङ्घ्रिर्हरिवन्द्या हरिप्रिया॥६५॥ ६२८–६३३ हरिदा हरिमा हर्षा हर्षिणी हर्षदा हरिः। ६३४–६३८ हरिभा हरिणी हृद्या हरीशा हरिघासभाक्॥६६॥ ६३९–६४३ विधिर्विधात्री विधिदा विधिवश्या विधिप्रिया। ६४४–६४७ विधिवन्द्या विधिनुता विधिपूज्या विधायिनी॥६७॥ ६४८–६५२ विधिहा विधिमा वैधी विधिदृष्टा विधिस्तनी। ६५३–६५६ विधिधूलिर्विधिखुरा विधिनम्या विधिस्नुता॥६८॥ ६५७–६६० निर्मला विमलप्रज्ञा विशदा विशदस्नुता। ६६१–६६५ विसदा विषदा विज्ञा विषघ्नी विषनाशिनी॥६९॥ ६६६–६६९ विषमा विषमाकारा वैषमी विषमात्मिका। ६७०–६७३ विषमाभा विषमिणी विषमेष्टा विशोधिनी॥७०॥ ६७४–६७९ विद्या वेद्या वेदमयी वेदिता वेदना विदिः। ६८०–६८५ वेदगा वेददा वेदी वित्ता वित्तप्रिया विदा॥७१॥ ६८६–६८९ बहुदुग्धा बहुदधिर्बहुसर्पिर्बहुश्रुतिः। ६९०–६९३ बहुगोमयिका बह्वी बह्वेष्टा बहुदोहिनी॥७२॥ ६९४–६९७ बह्वाशा बहुनुता बहुला बहुवन्दिता। ६९८–७०० बहुप्रार्थ्या बहुजना बहुलोकनमस्कृता॥७३॥ ७०१–७०५ भयघ्नी भयहाऽभीतिर्भयदा भयभञ्जिनी। ७०६–७०९ भयनाशा भयहरी भयकृद्भयवर्धिनी॥७४॥ ७१०–७१३ अभयाऽभयसंस्कारा अभयाभाऽभयात्मिका। ७१४–७१७ अभयेष्टाऽभयकरी अभयेड्याऽभयश्रुतिः॥७५॥ ७१८–७२१ अश्रिता अमृतस्यन्दा अमृतास्याऽमृतश्रवाः। ७२२–७२५ अमृतेशाऽमृतपया अमृतात्माऽमृतप्रदा॥७६॥ ७२६–७३० अमृतस्राविनीदेवी दैवी देवात्मिका रुचिः। ७३१–७३५ द्यौर्दिव्या दिव्यचरिता दिव्यात्मा दिव्यविग्रहा॥७७॥ ७३६–७३९ देवाभा देवमहिता देवात्मा देवपूजिता। ७४०–७४३ देवेष्टा देवविनता देवेड्या देववल्लभा॥७८॥ ७४४–७४७ शस्या शस्यप्रदा शस्यशालिनी शस्यमालिनी। ७४८–७५१ शस्यप्रिया शस्यदोहा शस्यसर्पिः सुशस्यिका॥७९॥ ७५२–७५६ सिद्धा सिद्धप्रिया सिद्धिः सिद्धिस्था सिद्धिदायिनी। ७५७–७६० सिद्धश्लोका सिद्धनता सिद्धमाता सुसिद्धिदा॥८०॥ ७६१–७६४ सभ्या साध्यगणस्तुत्या साध्यसेव्या यशस्विनी। ७६५–७६८ यशोधरा यशोमयी यशोराशिर्यशोधना॥८१॥ ७६९–७७२ यशःप्रिया यशःपूता यशोदुग्धा यशोघृता। ७७३–७७६ यशोदधिर्यशस्स्यन्दा यशोगोमयिनी निधिः॥८२॥ ७७७–७७९ यतुशीला यतुमयी यातुधानविनाशिनी। ७८०–७८३ यतुचित्ता यतुमतिर्यत्वात्मा यतुबुद्धिभाक्॥८३॥ ७८४–७८७ बद्धा बद्धजनप्रार्थ्या बद्धपादाऽवधप्रदा। ७८८–७९१ बद्धरज्जुर्बद्धतनुर्बद्धाङ्घ्रिर्बद्धमोक्षिणी॥८४॥ ७९२–७९५ बन्धना बन्धनश्लाघ्या बन्धहा बन्धमोचिनी। ७९६–८०० बन्धमोक्षा बन्धधना विश्वा विस्वा विशेषिणी॥८५॥ ८०१–८०४ आदित्यभगिनी रुद्रमाता वसुसुताऽसुता। ८०५–८०८ अमृतप्रसूरमृतक्षीरिण्यमृतिनी सुगा ॥८६॥ ८०९–८१२ विश्वमाता विश्वदेवी विश्वदेवा विरोचना। ८१३–८१६ विश्वतीर्था विश्वगन्धा विश्वमाया विभुप्रिया॥८७॥ ८१७–८२० विष्णुपूज्या विष्णुतनुर्वैष्णवी विष्णुभाविनी। ८२१–८२४ विष्णुमाता विष्णुमयी विष्णुदा विष्णुवल्लभा॥८८॥ ८२५–८२८ ब्रह्मपूता ब्रह्ममयी ब्रह्मभूर्ब्रह्मदायिनी। ८२९–८३२ ब्रह्मभूता ब्रह्मतनुर्ब्रह्मज्ञा ब्रह्मवल्लिका॥८९॥ ८३३–८३६ महामाता महामाया महाभूतिर्महातनुः। ८३७–८४० महामात्या महादेवी महालक्ष्मीर्महामहा॥९०॥ ८४१–८४४ महाखुरा महापादा महोरस्का महोदरी। ८४५–८४८ महास्कन्धा महाशृङ्गी महानासा महामतिः॥९१॥ ८४९–८५२ महाचित्ता महाकारा महावक्त्रा महाहनुः। ८५३–८५६ महानादा महाह्लादा महापुच्छा महापयाः॥९२॥ ८५७–८६० महामना महाबुद्धिर्महाशक्तिर्महेश्वरी। ८६१–८६४ महेशानी महावाणी महावत्सा महाफला॥९३॥ ८६५–८६८ चपला चपलाकारा चापली चापलप्रिया। ८६९–८७२ चटुला चटुलश्लाघ्या चटुस्तुत्या चटुस्मृतिः॥९४॥ ८७३–८७६ गान्धर्वी गोपिकापूज्या गोपिनी गोपलालिता। ८७७–८८० गोप्रिया गोपतिप्रार्थ्या गोपाली गोपपालिता॥९५॥ ८८१–८८४ क्रोधना क्रोधसंहारा कोपना कोपनाशिनी। ८८५–८८८ रौद्रा रुद्रकृताभ्यर्चा चण्डी चण्डीकृतस्तवा॥९६॥ ८८९–८९५ ह्रीः श्रीर्धीर्भूर्दुराधर्षा दुर्विभाव्या दुरासदा। ८९६–९०० दुर्धरा दुःस्थिता दुर्गा दुर्धर्षा दुर्गमण्डिनी॥९७॥ ९०१–९०५ माता मातृस्वसा मेध्या मातामही उर्विक्रमा। ९०६–९०९ मनोरमाशाऽमहिमा स्रग्विण्यमृतमेहिनी॥९८॥ ९१०–९१६ ऋद्धिर्वृद्धिर्निधा सम्पत्प्रपत्तिः तरुणी त्रपा। ९१७–९२२ लज्जा श्रद्धा सुजिज्ञासा मुमुक्षा विजया जया॥९९॥ ९२३–९२९ विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना योगा सत्या क्रियाऽमृषा। ९३०–९३४ ईशानाऽनुग्रहाऽमोघा निग्रहा स्वार्थवर्जिता॥१००॥ ९३५–९४० प्रसन्ना प्रसृता प्राप्या प्रांशुः प्रातिः प्रसादिनी। ९४१–९४४ सत्प्रतिष्ठा सुप्रतीतिः प्रापिका परमेश्वरी॥१०१॥ ९४५–९४८ निष्प्रपञ्चा पञ्चभूता पञ्चगव्या प्रपञ्चकृत्। ९४९–९५२ वात्सल्यमूर्तिः सत्पूर्तिर्जूर्तिहृत्कीर्तिदायिनी॥१०२॥ ९५३–९५७ वत्सदा प्रोज्ज्वला जाप्या तापहृत्पापकर्षिणी। ९५८–९६१ वैतरणीसुनौर्नाव्या नता नरकनाशिनी॥१०३॥ ९६२–९६४ एकला सत्कलारूपा यज्ञयूपस्वरूपिणी। ९६५–९६८ यज्ञप्रिया यज्ञधेनुर्यज्ञिया यज्ञवर्धिनी॥१०४॥ ९६९–९७३ नूतनी प्राक्तनी वृद्धा वर्धिता वर्धितप्रभा। ९७४–९७९ पुराणी वैदिकी भक्तिः शक्तिः शक्याऽप्तसाधना॥१०५॥ ९८०–९८४ त्रयी त्रिदेवी त्रैवेदी त्रैविद्या त्रिजगन्मयी। ९८५–९८८ जगन्नाथनुता नूत्ना नाकपाली सनातनी॥१०६॥ ९८९–९९१ रामचन्द्रार्चिता सीतापूजिता ब्रह्मवादिनी। ९९२–९९३ भवाब्धिपोतसत्पुच्छा सर्वमङ्गलविग्रहा॥१०७॥ ९९४–९९७ पृथ्वी पृथुलपयोदा पुण्या विधिहरिहरार्चिताब्जाङ्घ्रिः। ९९८–१००० त्रिजगज्जननी जैत्रा गोमाता सन्ततं जयति॥१०८॥

इति स्तोत्रम्

नामावलिः

अथ श्रीगोसहस्रनामस्तोत्रस्य नामावलिः

गौः १। गौविन्दी २। गवेन्द्रार्या ३। गवीशा ४। गोपगोपिता ५। गोजा ६। गोदा ७। गविप्रार्थ्या ८। गवेड्या ९। गोपतिप्रिया १०। गोपा ११। गोपालिका १२। गोपी १३। गोपीथा १४। गोपदा १५। अर्कगुः १६। गोमयी १७। गोमती १८। गव्यदोग्ध्री १९। गोमा २०। गविस्तुता २१। गोपहूता २२। गोपवन्द्या २३। गोपगीता २४। गवार्चिता २५। गोविन्दपालिता २६। गोष्ठा २७। गोप्रिया २८। गोमयामृता २९। सर्वदेवमयी ३०। देवी ३१। दिव्याङ्घ्रिः ३२। दिव्यभा ३३। द्युगुः ३४। दिव्यरूपा ३५। दिव्यमाल्या ३६। दिव्यगन्धा ३७। द्युधृक् ३८। द्युभुक् ३९। सर्वश्रेष्ठा ४०। सर्वतीर्था ४१। सर्वपूज्या ४२। समप्रिया ४३। शमा ४४। शान्ता ४५। शुचिः ४६। स्निग्धा ४७। शुभ्रा ४८। सुभ्रूः ४९। स्वभूः ५०। स्वगुः ५१। कल्याणी ५२। कामदा ५३। काम्या ५४। कामगा ५५। कामधुक् ५६। कधुक् ५७। कोष्णदुग्धा ५८। कुजा ५९। कावीकीर्तिता ६०। कीर्तिवर्धिनी ६१। माधवी ६२। माधवप्रेष्ठा ६३। मा ६४। मान्या ६५। माधवप्रिया ६६। मानुता ६७। मानिता ६८। मेष्टा ६९। महिता ७०। महिमस्थिता ७१। बन्धुरा ७२। बन्धुदा ७३। बन्धुः ७४। बान्धवी ७५। बन्धुगा ७६। अवधूः ७७। वन्दिता ७८। वाक् ७९। वृषवधूः ८०। वन्दारुः ८१। दारवी ८२। द्रुमा ८३। चारुरूपा ८४। चारुशृङ्गी ८५। चारुशोभा ८६। सुचारुगुः ८७। चारुवत्सा ८८। चारुखुरा ८९। चारुगा ९०। चारुसुस्तनी ९१। चारुशीला ९२। चारुरुचिः ९३। चारुभाषा ९४। चतुष्पदा ९५। पवित्रा ९६। पावनी ९७। पूता ९८। पूतात्मा ९९। पापनाशिनी १००। शुभा १०१। शुभतरा १०२। सौम्या १०३। शोभिता १०४। शोभनस्पृहा १०५। शुक्लवर्णा १०६। शुक्लरदा १०७। शुक्लत्विट् १०८। शुक्लरूपिणी १०९। श्यामा ११०। श्यामप्रिया १११। श्यामकर्णी ११२। श्यामपयोधरा ११३। श्यामपुच्छी ११४। श्यामवर्णा ११५। श्यामाङ्घ्रिः ११६। श्यामलोमिका ११७। श्यामात्मा ११८। श्यामभा ११९। श्यामदेहिका १२०। श्यामवत्सका १२१। श्यामचित्ता १२२। श्यामसत्त्वा १२३। श्यामका १२४। श्याममूर्धजा १२५। कपिला १२६। कपिलस्तुत्या १२७। कपिलाक्षी १२८। सकापिली १२९। कपिशा १३०। कपिशार्दूलपूज्या १३१। पूज्यपदाम्बुजा १३२। प्रणवा १३३। प्रणवाकारा १३४। प्रणवाभा १३५। प्रणेदुषी १३६। प्रणवेड्या १३७। सत्प्रणवा १३८। प्रणवध्वानधारिणी १३९। प्राणा १४०। प्राणमयी १४१। प्राणपोषिणी १४२। प्राणधारिणी १४३। प्राणभृत् १४४। प्राणकृत् १४५। प्राणधृत् १४६। प्राणत्विट् १४७। प्रणम्यधीः १४८। गव्यधुक् १४९। गव्यभुक् १५०। गव्यसूः १५१। गव्यस्पृक् १५२। सगव्यभा १५३। गव्यगा १५४। गव्यला १५५। गव्यदायिनी १५६। गव्यपायिनी १५७। हव्यदोहा १५८। हव्यतनुः १५९। हव्यात्मा १६०। हव्यसूः १६१। हविर्दोग्ध्री १६२। हव्यपया १६३। हव्यसर्पिः १६४। हव्यदधिः १६५। स्वदा १६६। कव्यकृत् १६७। कव्यभृत् १६८। कव्यधारिणी १६९। कव्यहारिणी १७०। कव्येष्टा १७१। कव्यघृतिका १७२। कव्यपूः १७३। कव्यवर्षिणी १७४। कामधेनुः १७५। कामगवी १७६। कामसूः १७७। कामकामिता १७८। कामदा १७९। कामगा १८०। कामवर्षिणी १८१। कामकर्षिणी १८२। कामरूपा १८३। कामखुरा १८४। कामौजाः १८५। कामनाशिनी १८६। कामपूरा १८७। कामरुचिः १८८। कामतेजाः १८९। सुकामिनी १९०। कामश्वासा १९१। कामरवा १९२। कामा १९३। कामकरीषिणी १९४। कामगन्धा १९५। कामवरा १९६। कामहा १९७। कामकुः १९८। शका १९९। कामहर्षा २००। कामवर्षा २०१। अकाम्या २०२। काम्यवरप्रदा २०३। कामवृष्टिः २०४। कामसृष्टिः २०५। कामगृष्टिः २०६। गरीयसी २०७। स्वर्गवी २०८। स्वर्णदीपूता २०९। स्वर्गनुत् २१०। स्वर्गसेविनी २११। स्वर्गध्येया २१२। स्वर्गज्ञेया २१३। स्वर्ग्या २१४। स्वर्गसुखा २१५। असुखा २१६। पूतक्रतुः २१७। पूतयज्ञा २१८। पूतहोमा २१९। विपूतिका २२०। पूतात्मा २२१। पूतरविका २२२। पूतकृत् २२३। पूतवन्दिता २२४। स्वधाक्षीरा २२५। स्वधानीरा २२६। स्वधाहैयङ्गवा २२७। स्वधा २२८। स्वधासर्पिः २२९। स्वधासृष्टिः २३०। स्वधादृष्टिः २३१। स्वधामदा २३२। स्वाहा २३३। स्वाहात्मिका २३४। स्वाहारेताः २३५। स्वाहाकरीषिणी २३६। स्वाहादधिपयाः २३७। स्वाहाघृता २३८। स्वाहापयस्विनी २३९। स्वाहाध्वनिमयी २४०। स्वाहासत्त्वा २४१। स्वाहैकविग्रहा २४२। स्वाहाकारतनुः २४३। स्वाहातुष्टा २४४। स्वाहाप्रमोदिनी २४५। वषट्कारा २४६। चिदाकारा २४७। निराकारा २४८। शुभाकृतिः २४९। स्निग्धाकारा २५०। अभयाकारा २५१। प्रेमाकारा २५२। सदाकृतिः २५३। साध्वी २५४। साध्वीनुता २५५। साध्वीगीता २५६। साध्वीजनप्रिया २५७। साध्वीष्टा २५८। साध्वीमहिता २५९। साध्वीसेव्या २६०। विसाध्वसा २६१। कृतिः २६२। धृतिः २६३। मतिः २६४। क्षान्तिः २६५। शान्तिः २६६। दान्तिः २६७। रतिः २६८। गतिः २६९। द्युतिः २७०। नुतिः २७१। श्रुतिः २७२। कान्तिः २७३। श्रितिः २७४। कीर्तिः २७५। स्मृतिः २७६। नतिः २७७। भामा २७८। वामा २७९। रमा २८०। रामा २८१। रम्या २८२। नम्या २८३। अक्लमा २८४। क्षमा २८५। उमा २८६। क्षामा २८७। समा २८८। श्यामा २८९। भीमा २९०। सीमा २९१। मनोरमा २९२। शिवा २९३। सेवा २९४। भवा २९५। भव्या २९६। नव्या २९७। गव्या २९८। रवा २९९। जवा ३००। शोभा ३०१। क्षोभा ३०२। दवा ३०३। दावा ३०४। भावा ३०५। ग्रावा ३०६। लवा ३०७। प्लवा ३०८। धेनुः ३०९। धार्या ३१०। धरा ३११। धारा ३१२। अपारावारा ३१३। परा ३१४। अपरा ३१५। परावरा ३१६। अधरा ३१७। अधृष्या ३१८। अस्पृश्या ३१९। अक्लेश्या ३२०। कृषिप्रिया ३२१। रुट् ३२२। रुष्टिः ३२३। त्विट् ३२४। त्विषा ३२५। तुष्टिः ३२६। पुष्टिः ३२७। पोषा ३२८। सुपोषणा ३२९। तोषणा ३३०। तोषिता ३३१। तूर्णा ३३२। तूर्णगा ३३३। तूः ३३४। तुरङ्गमा ३३५। तृट् ३३६। तृष्णा ३३७। तृड्ढरी ३३८। तीक्ष्णा ३३९। मृत् ३४०। मृत्स्ना ३४१। मृत्स्नयाश्रिता ३४२। मृदा ३४३। अमृता ३४४। मृत्सदना ३४५। मृद्धाम्नी ३४६। मृन्मयी ३४७। मृदुः ३४८। मूर्छाहृत् ३४९। मङ्गला ३५०। अमूर्छा ३५१। अमूर्तिः ३५२। पूर्तिः ३५३। स्नुतिः ३५४। स्मितिः ३५५। हृतिः ३५६। हेतिः ३५७। ह्नुतिः ३५८। पूतिः ३५९। प्रीतिः ३६०। प्राप्तिः ३६१। सृतिः ३६२। क्षितिः ३६३। बला ३६४। बलवती ३६५। बल्या ३६६। बलीवर्दप्रसूतिका ३६७। बलिप्रिया ३६८। बलिभुजा ३६९। बलितेजाः ३७०। बलिस्तनी ३७१। बलानुजनुता ३७२। नाम्या ३७३। नम्रा ३७४। नम्रप्रतोषिणी ३७५। नम्रस्तनी ३७६। नम्रगतिः ३७७। नम्रशृङ्गी ३७८। सनम्रका ३७९। कम्रकान्तिः ३८०। कम्रमहा ३८१। कम्रा ३८२। कम्रशिरोरुहा ३८३। कम्रस्वरा ३८४। कम्रगात्री ३८५। कम्रमूर्धा ३८६। सुकम्रदृक् ३८७। कान्ता ३८८। कान्तालका ३८९। कन्तुः ३९०। कन्ता ३९१। कन्धिः ३९२। सुकामदा ३९३। काक्षी ३९४। कञ्जाम्बिका ३९५। कञ्जा ३९६। कञ्जनाभिः ३९७। कका ३९८। कुका ३९९। भूमिपा ४००। भूमिजापूज्या ४०१। भूमिष्ठा ४०२। भूमिपावनी ४०३। भूमिपेष्टा ४०४। भूमिमयी ४०५। भूमिभृत् ४०६। भूमिभाविनी ४०७। भूमा ४०८। भूमनता ४०९। भौमी ४१०। भौमभा ४११। भौमदोषहा ४१२। भूमिभारहरी ४१३। भूमिपापहृत् ४१४। भूमिभूषणा ४१५। भूतिः ४१६। भूतजनिः ४१७। भाव्या ४१८। विभूतिः ४१९। भूतभावनी ४२०। भूतात्मा ४२१। भूतजननी ४२२। भूतसौख्या ४२३। विभूतिदा ४२४। मङ्गल्या ४२५। मङ्गलमुखी ४२६। माङ्गली ४२७। मञ्जुमङ्गला ४२८। मङ्गलेहा ४२९। माङ्गलिकी ४३०। मङ्गलात्मा ४३१। सुमङ्गला ४३२। मञ्जुः ४३३। मञ्जुतनुः ४३४। बभ्रूः ४३५। मञ्ज्वीहा ४३६। मञ्जुलस्तनी ४३७। मञ्जुदुग्धा ४३८। मञ्जुदधिः ४३९। मञ्जुसर्पिः ४४०। सुमञ्जुला ४४१। मधुः ४४२। मधुमयी ४४३। माध्वी ४४४। माध्वीका ४४५। मधुदोहिनी ४४६। मधुसूः ४४७। मधुदा ४४८। मध्वजननी ४४९। मधुहृत्प्रिया ४५०। मधुरा ४५१। मधुरालापा ४५२। माधुरी ४५३। मधुरामयी ४५४। मधुराभा ४५५। सुमधुरा ४५६। मधुरश्रुः ४५७। मधुव्रता ४५८। मन्मथघ्नी ४५९। मदकरी ४६०। मदनद्विट् ४६१। मदालसा ४६२। माद्यन्ती ४६३। मद्यशमनी ४६४। मदनेशपतिस्तुता ४६५। हरित्प्रिया ४६६। हरिज्जग्धी ४६७। हरिकान्तिः ४६८। हरिप्रदा ४६९। हरिषेणा ४७०। हरिमती ४७१। हरिहासा ४७२। हरिस्पृहा ४७३। हर्षिता ४७४। हरिता ४७५। हृष्टा ४७६। हरिलोमा ४७७। हरिन्मयी ४७८। हरिनाथा ४७९। हरिमुखी ४८०। हरिश्रद्धा ४८१। हरिस्तनी ४८२। शुभ्रकान्तिः ४८३। शुभ्रतनुः ४८४। शुभ्राभा ४८५। शुभ्रवत्सका ४८६। शुभ्रज्योत्स्ना ४८७। शुभ्ररतिः ४८८। शुभ्रेक्षा ४८९। शुभ्रसङ्ग्रहा ४९०। दया ४९१। कृपा ४९२। कृषिः ४९३। कृष्टिः ४९४। वृष्टिः ४९५। दृष्टिः ४९६। कथा ४९७। अश्लथा ४९८। अव्यथा ४९९। करुणा ५००। क्रान्तिः ५०१। शान्तिदा ५०२। शान्तिविग्रहा ५०३। उत्सुका ५०४। सोत्सवोत्कण्ठा ५०५। वत्सला ५०६। वत्सपालिका ५०७। लालिका ५०८। ललना ५०९। लाल्या ५१०। लालिता ५११। ललिता ५१२। हिता ५१३। लक्षणा ५१४। लक्षिता ५१५। लक्ष्या ५१६। लभ्या ५१७। लाभा ५१८। सुलम्भना ५१९। लब्धव्या ५२०। लम्भनीयार्या ५२१। लब्धा ५२२। सल्लाभभाविता ५२३। भामिता ५२४। भामगा ५२५। अभामा ५२६। भाम्या ५२७। भामवती ५२८। सती ५२९। शाश्वती ५३०। साधुगा ५३१। साध्या ५३२। साधिका ५३३। साध्वसा ५३४। असमा ५३५। साधना ५३६। साधिता ५३७। साधुः ५३८। शुद्धा ५३९। शुद्धपयाः ५४०। स्पृहा ५४१। स्पृहार्हा ५४२। स्पृहविः ५४३। स्पृह्या ५४४। स्पृश्या ५४५। स्पर्शा ५४६। शुभस्पृशिः ५४७। वरा ५४८। वरेण्या ५४९। वरदा ५५०। वरार्हा ५५१। वरवर्णिनी ५५२। वर्णना ५५३। वर्णिता ५५४। वर्या ५५५। वरारोहा ५५६। वरप्रदा ५५७। शान्ता ५५८। शान्तिप्रिया ५५९। अशान्तिः ५६०। शान्तरोषा ५६१। शमप्रिया ५६२। शमप्रदा ५६३। अशमा ५६४। शाम्या ५६५। शमशीला ५६६। शमात्मिका ५६७। क्षामा ५६८। अक्षमा ५६९। क्षमिः ५७०। क्षाम्या ५७१। अक्षान्तिः ५७२। क्षान्ता ५७३। क्षमामयी ५७४। क्षमावती ५७५। क्षमिश्रेष्ठा ५७६। क्षमाभूषा ५७७। क्षमानिधिः ५७८। धिष्ण्या ५७९। धृष्या ५८०। अधृतिः ५८१। धृष्टा ५८२। धृतक्षीरा ५८३। धृताभया ५८४। धृतभामा ५८५। धृतघृता ५८६। धृतगव्या ५८७। धृतस्तनी ५८८। मधूः ५८९। मधुमती ५९०। ईमाध्वी ५९१। ईमधुदा ५९२। मधुगा ५९३। अमदा ५९४। मधुवर्चा ५९५। मधुमहा ५९६। मधुसर्पिः ५९७। मधुत्वचा ५९८। माना ५९९। मानधना ६००। अमान्या ६०१। मानिनी ६०२। मानदा ६०३। अमधुः ६०४। मन्दगा ६०५। मन्दमा ६०६। मन्दा ६०७। मन्दरावा ६०८। सुमध्यमा ६०९। कोमला ६१०। कोमलप्राप्या ६११। कोमलाङ्गी ६१२। सुकोमला ६१३। कोमलाङ्गा ६१४। कोमलिका ६१५। कोमलौजाः ६१६। सकोमला ६१७। कुमुत् ६१८। कुमुद्वती ६१९। काव्या ६२०। कव्या ६२१। हव्या ६२२। हरिस्तुता ६२३। हरीष्टा ६२४। हरिनम्याङ्घ्रिः ६२५। हरिवन्द्या ६२६। हरिप्रिया ६२७। हरिदा ६२८। हरिमा ६२९। हर्षा ६३०। हर्षिणी ६३१। हर्षदा ६३२। हरिः ६३३। हरिभा ६३४। हरिणी ६३५। हृद्या ६३६। हरीशा ६३७। हरिघासभाक् ६३८। विधिः ६३९। विधात्री ६४०। विधिदा ६४१। विधिवश्या ६४२। विधिप्रिया ६४३। विधिवन्द्या ६४४। विधिनुता ६४५। विधिपूज्या ६४६। विधायिनी ६४७। विधिहा ६४८। विधिमा ६४९। वैधी ६५०। विधिदृष्टा ६५१। विधिस्तनी ६५२। विधिधूलिः ६५३। विधिखुरा ६५४। विधिनम्या ६५५। विधिस्नुता ६५६। निर्मला ६५७। विमलप्रज्ञा ६५८। विशदा ६५९। विशदस्नुता ६६०। विसदा ६६१। विषदा ६६२। विज्ञा ६६३। विषघ्नी ६६४। विषनाशिनी ६६५। विषमा ६६६। विषमाकारा ६६७। वैषमी ६६८। विषमात्मिका ६६९। विषमाभा ६७०। विषमिणी ६७१। विषमेष्टा ६७२। विशोधिनी ६७३। विद्या ६७४। वेद्या ६७५। वेदमयी ६७६। वेदिता ६७७। वेदना ६७८। विदिः ६७९। वेदगा ६८०। वेददा ६८१। वेदी ६८२। वित्ता ६८३। वित्तप्रिया ६८४। विदा ६८५। बहुदुग्धा ६८६। बहुदधिः ६८७। बहुसर्पिः ६८८। बहुश्रुतिः ६८९। बहुगोमयिका ६९०। बह्वी ६९१। बह्वेष्टा ६९२। बहुदोहिनी ६९३। बह्वाशा ६९४। बहुनुता ६९५। बहुला ६९६। बहुवन्दिता ६९७। बहुप्रार्थ्या ६९८। बहुजना ६९९। बहुलोकनमस्कृता ७००। भयघ्नी ७०१। भयहा ७०२। अभीतिः ७०३। भयदा ७०४। भयभञ्जिनी ७०५। भयनाशा ७०६। भयहरी ७०७। भयकृत् ७०८। भयवर्धिनी ७०९। अभया ७१०। अभयसंस्कारा ७११। अभयाभा ७१२। अभयात्मिका ७१३। अभयेष्टा ७१४। अभयकरी ७१५। अभयेड्या ७१६। अभयश्रुतिः ७१७। अश्रिता ७१८। अमृतस्यन्दा ७१९। अमृतास्या ७२०। अमृतश्रवाः ७२१। अमृतेशा ७२२। अमृतपया ७२३। अमृतात्मा ७२४। अमृतप्रदा ७२५। अमृतस्राविनी ७२६। ईदेवी ७२७। दैवी ७२८। देवात्मिका ७२९। रुचिः ७३०। द्यौः ७३१। दिव्या ७३२। दिव्यचरिता ७३३। दिव्यात्मा ७३४। दिव्यविग्रहा ७३५। देवाभा ७३६। देवमहिता ७३७। देवात्मा ७३८। देवपूजिता ७३९। देवेष्टा ७४०। देवविनता ७४१। देवेड्या ७४२। देववल्लभा ७४३। शस्या ७४४। शस्यप्रदा ७४५। शस्यशालिनी ७४६। शस्यमालिनी ७४७। शस्यप्रिया ७४८। शस्यदोहा ७४९। शस्यसर्पिः ७५०। सुशस्यिका ७५१। सिद्धा ७५२। सिद्धप्रिया ७५३। सिद्धिः ७५४। सिद्धिस्था ७५५। सिद्धिदायिनी ७५६। सिद्धश्लोका ७५७। सिद्धनता ७५८। सिद्धमाता ७५९। सुसिद्धिदा ७६०। सभ्या ७६१। साध्यगणस्तुत्या ७६२। साध्यसेव्या ७६३। यशस्विनी ७६४। यशोधरा ७६५। यशोमयी ७६६। यशोराशिः ७६७। यशोधना ७६८। यशःप्रिया ७६९। यशःपूता ७७०। यशोदुग्धा ७७१। यशोघृता ७७२। यशोदधिः ७७३। यशस्स्यन्दा ७७४। यशोगोमयिनी ७७५। निधिः ७७६। यतुशीला ७७७। यतुमयी ७७८। यातुधानविनाशिनी ७७९। यतुचित्ता ७८०। यतुमतिः ७८१। यत्वात्मा ७८२। यतुबुद्धिभाक् ७८३। बद्धा ७८४। बद्धजनप्रार्थ्या ७८५। बद्धपादा ७८६। अवधप्रदा ७८७। बद्धरज्जुः ७८८। बद्धतनुः ७८९। बद्धाङ्घ्रिः ७९०। बद्धमोक्षिणी ७९१। बन्धना ७९२। बन्धनश्लाघ्या ७९३। बन्धहा ७९४। बन्धमोचिनी ७९५। बन्धमोक्षा ७९६। बन्धधना ७९७। विश्वा ७९८। विस्वा ७९९। विशेषिणी ८००। आदित्यभगिनी ८०१। रुद्रमाता ८०२। वसुसुता ८०३। असुता ८०४। अमृतप्रसूः ८०५। अमृतक्षीरिणी ८०६। अमृतिनी ८०७। सुगा ८०८। विश्वमाता ८०९। विश्वदेवी ८१०। विश्वदेवा ८११। विरोचना ८१२। विश्वतीर्था ८१३। विश्वगन्धा ८१४। विश्वमाया ८१५। विभुप्रिया ८१६। विष्णुपूज्या ८१७। विष्णुतनुः ८१८। वैष्णवी ८१९। विष्णुभाविनी ८२०। विष्णुमाता ८२१। विष्णुमयी ८२२। विष्णुदा ८२३। विष्णुवल्लभा ८२४। ब्रह्मपूता ८२५। ब्रह्ममयी ८२६। ब्रह्मभूः ८२७। ब्रह्मदायिनी ८२८। ब्रह्मभूता ८२९। ब्रह्मतनुः ८३०। ब्रह्मज्ञा ८३१। ब्रह्मवल्लिका ८३२। महामाता ८३३। महामाया ८३४। महाभूतिः ८३५। महातनुः ८३६। महामात्या ८३७। महादेवी ८३८। महालक्ष्मीः ८३९। महामहा ८४०। महाखुरा ८४१। महापादा ८४२। महोरस्का ८४३। महोदरी ८४४। महास्कन्धा ८४५। महाशृङ्गी ८४६। महानासा ८४७। महामतिः ८४८। महाचित्ता ८४९। महाकारा ८५०। महावक्त्रा ८५१। महाहनुः ८५२। महानादा ८५३। महाह्लादा ८५४। महापुच्छा ८५५। महापयाः ८५६। महामनाः ८५७। महाबुद्धिः ८५८। महाशक्तिः ८५९। महेश्वरी ८६०। महेशानी ८६१। महावाणी ८६२। महावत्सा ८६३। महाफला ८६४। चपला ८६५। चपलाकारा ८६६। चापली ८६७। चापलप्रिया ८६८। चटुला ८६९। चटुलश्लाघ्या ८७०। चटुस्तुत्या ८७१। चटुस्मृतिः ८७२। गान्धर्वी ८७३। गोपिकापूज्या ८७४। गोपिनी ८७५। गोपलालिता ८७६। गोप्रिया ८७७। गोपतिप्रार्थ्या ८७८। गोपाली ८७९। गोपपालिता ८८०। क्रोधना ८८१। क्रोधसंहारा ८८२। कोपना ८८३। कोपनाशिनी ८८४। रौद्रा ८८५। रुद्रकृताभ्यर्चा ८८६। चण्डी ८८७। चण्डीकृतस्तवा ८८८। ह्रीः ८८९। श्रीः ८९०। धीः ८९१। भूः ८९२। दुराधर्षा ८९३। दुर्विभाव्या ८९४। दुरासदा ८९५। दुर्धरा ८९६। दुःस्थिता ८९७। दुर्गा ८९८। दुर्धर्षा ८९९। दुर्गमण्डिनी ९००। माता ९०१। मातृस्वसा ९०२। मेध्या ९०३। मातामही ९०४। उर्विक्रमा ९०५। मनोरमाशा ९०६। अमहिमा ९०७। स्रग्विणी ९०८। अमृतमेहिनी ९०९। ऋद्धिः ९१०। वृद्धिः ९११। निधा ९१२। सम्पत् ९१३। प्रपत्तिः ९१४। तरुणी ९१५। त्रपा ९१६। लज्जा ९१७। श्रद्धा ९१८। सुजिज्ञासा ९१९। मुमुक्षा ९२०। विजया ९२१। जया ९२२। विमला ९२३। उत्कर्षिणी ९२४। ज्ञाना ९२५। योगा ९२६। सत्या ९२७। क्रिया ९२८। अमृषा ९२९। ईशाना ९३०। अनुग्रहा ९३१। अमोघा ९३२। निग्रहा ९३३। स्वार्थवर्जिता ९३४। प्रसन्ना ९३५। प्रसृता ९३६। प्राप्या ९३७। प्रांशुः ९३८। प्रातिः ९३९। प्रसादिनी ९४०। सत्प्रतिष्ठा ९४१। सुप्रतीतिः ९४२। प्रापिका ९४३। परमेश्वरी ९४४। निष्प्रपञ्चा ९४५। पञ्चभूता ९४६। पञ्चगव्या ९४७। प्रपञ्चकृत् ९४८। वात्सल्यमूर्तिः ९४९। सत्पूर्तिः ९५०। जूर्तिहृत् ९५१। कीर्तिदायिनी ९५२। वत्सदा ९५३। प्रोज्ज्वला ९५४। जाप्या ९५५। तापहृत् ९५६। पापकर्षिणी ९५७। वैतरणीसुनौः ९५८। नाव्या ९५९। नता ९६०। नरकनाशिनी ९६१। एकला ९६२। सत्कलारूपा ९६३। यज्ञयूपस्वरूपिणी ९६४। यज्ञप्रिया ९६५। यज्ञधेनुः ९६६। यज्ञिया ९६७। यज्ञवर्धिनी ९६८। नूतनी ९६९। प्राक्तनी ९७०। वृद्धा ९७१। वर्धिता ९७२। वर्धितप्रभा ९७३। पुराणी ९७४। वैदिकी ९७५। भक्तिः ९७६। शक्तिः ९७७। शक्या ९७८। आप्तसाधना ९७९। त्रयी ९८०। त्रिदेवी ९८१। त्रैवेदी ९८२। त्रैविद्या ९८३। त्रिजगन्मयी ९८४। जगन्नाथनुता ९८५। नूत्ना ९८६। नाकपाली ९८७। सनातनी ९८८। रामचन्द्रार्चिता ९८९। सीतापूजिता ९९०। ब्रह्मवादिनी ९९१। भवाब्धिपोतसत्पुच्छा ९९२। सर्वमङ्गलविग्रहा ९९३। पृथ्वी ९९४। पृथुलपयोदा ९९५। पुण्या ९९६। विधिहरिहरार्चिताब्जाङ्घ्रिः ९९७। त्रिजगज्जननी ९९८। जैत्रा ९९९। गोमाता १०००।

इति श्रीगोसहस्रनामस्तोत्रस्य नामावलिः॥

अकाराद्यनुक्रमनामावलिः

अथ श्रीगोसहस्रनामस्तोत्रस्याकाराद्यनुक्रमनामावलिः

अकाम्या २०२। अक्लमा २८४। अक्लेश्या ३२०। अक्षमा ५६९। अक्षान्तिः ५७२। अधरा ३१७। अधृतिः ५८१। अधृष्या ३१८। अनुग्रहा ९३१। अपरा ३१५। अपारावारा ३१३। अभयकरी ७१५। अभयश्रुतिः ७१७। अभयसंस्कारा ७११। अभया ७१०। अभयाकारा २५१। अभयात्मिका ७१३। अभयाभा ७१२। अभयेड्या ७१६। अभयेष्टा ७१४। अभामा ५२६। अभीतिः ७०३। अमदा ५९४। अमधुः ६०४। अमहिमा ९०७। अमान्या ६०१। अमूर्छा ३५१। अमूर्तिः ३५२। अमृतक्षीरिणी ८०६। अमृतपया ७२३। अमृतप्रदा ७२५। अमृतप्रसूः ८०५। अमृतमेहिनी ९०९। अमृतश्रवाः ७२१। अमृतस्यन्दा ७१९। अमृतस्राविनी ७२६। अमृता ३४४। अमृतात्मा ७२४। अमृतास्या ७२०। अमृतिनी ८०७। अमृतेशा ७२२। अमृषा ९२९। अमोघा ९३२। अर्कगुः १६। अवधप्रदा ७८७। अवधूः ७७। अव्यथा ४९९। अशमा ५६४। अशान्तिः ५६०। अश्रिता ७१८। अश्लथा ४९८। असमा ५३५। असुखा २१६। असुता ८०४। अस्पृश्या ३१९। आदित्यभगिनी ८०१। आप्तसाधना ९७९। ईदेवी ७२७। ईमधुदा ५९२। ईमाध्वी ५९१। ईशाना ९३०। उत्कर्षिणी ९२४। उत्सुका ५०४। उमा २८६। उर्विक्रमा ९०५। ऋद्धिः ९१०। एकला ९६२। कका ३९८। कञ्जनाभिः ३९७। कञ्जा ३९६। कञ्जाम्बिका ३९५। कथा ४९७। कधुक् ५७। कन्ता ३९१। कन्तुः ३९०। कन्धिः ३९२। कपिलस्तुत्या १२७। कपिला १२६। कपिलाक्षी १२८। कपिशा १३०। कपिशार्दूलपूज्या १३१। कम्रकान्तिः ३८०। कम्रगात्री ३८५। कम्रमहा ३८१। कम्रमूर्धा ३८६। कम्रशिरोरुहा ३८३। कम्रस्वरा ३८४। कम्रा ३८२। करुणा ५००। कल्याणी ५२। कव्यकृत् १६७। कव्यघृतिका १७२। कव्यधारिणी १६९। कव्यपूः १७३। कव्यभृत् १६८। कव्यवर्षिणी १७४। कव्यहारिणी १७०। कव्या ६२१। कव्येष्टा १७१। काक्षी ३९४। कान्ता ३८८। कान्तालका ३८९। कान्तिः २७३। कामकरीषिणी १९४। कामकर्षिणी १८२। कामकामिता १७८। कामकुः १९८। कामखुरा १८४। कामगन्धा १९५। कामगवी १७६। कामगा ५५, १८०। कामगृष्टिः २०६। कामतेजाः १८९। कामदा ५३, १७९। कामधुक् ५६। कामधेनुः १७५। कामनाशिनी १८६। कामपूरा १८७। कामरवा १९२। कामरुचिः १८८। कामरूपा १८३। कामवरा १९६। कामवर्षा २०१। कामवर्षिणी १८१। कामवृष्टिः २०४। कामश्वासा १९१। कामसूः १७७। कामसृष्टिः २०५। कामहर्षा २००। कामहा १९७। कामा १९३। कामौजाः १८५। काम्यवरप्रदा २०३। काम्या ५४। कावीकीर्तिता ६०। काव्या ६२०। कीर्तिः २७५। कीर्तिदायिनी ९५२। कीर्तिवर्धिनी ६१। कुका ३९९। कुजा ५९। कुमुत् ६१८। कुमुद्वती ६१९। कृतिः २६२। कृपा ४९२। कृषिः ४९३। कृषिप्रिया ३२१। कृष्टिः ४९४। कोपना ८८३। कोपनाशिनी ८८४। कोमलप्राप्या ६११। कोमला ६१०। कोमलाङ्गा ६१४। कोमलाङ्गी ६१२। कोमलिका ६१५। कोमलौजाः ६१६। कोष्णदुग्धा ५८। क्रान्तिः ५०१। क्रिया ९२८। क्रोधना ८८१। क्रोधसंहारा ८८२। क्षमा २८५। क्षमानिधिः ५७८। क्षमाभूषा ५७७। क्षमामयी ५७४। क्षमावती ५७५। क्षमिः ५७०। क्षमिश्रेष्ठा ५७६। क्षान्ता ५७३। क्षान्तिः २६५। क्षामा २८७, ५६८। क्षाम्या ५७१। क्षितिः ३६३। क्षोभा ३०२। गतिः २६९। गरीयसी २०७। गवार्चिता २५। गविप्रार्थ्या ८। गविस्तुता २१। गवीशा ४। गवेड्या ९। गवेन्द्रार्या ३। गव्यगा १५४। गव्यदायिनी १५६। गव्यदोग्ध्री १९। गव्यधुक् १४९। गव्यपायिनी १५७। गव्यभुक् १५०। गव्यला १५५। गव्यसूः १५१। गव्यस्पृक् १५२। गव्या २९८। गान्धर्वी ८७३। गोजा ६। गोदा ७। गोपगीता २४। गोपगोपिता ५। गोपतिप्रार्थ्या ८७८। गोपतिप्रिया १०। गोपदा १५। गोपपालिता ८८०। गोपलालिता ८७६। गोपवन्द्या २३। गोपहूता २२। गोपा ११। गोपालिका १२। गोपाली ८७९। गोपिकापूज्या ८७४। गोपिनी ८७५। गोपी १३। गोपीथा १४। गोप्रिया २८, ८७७। गोमती १८। गोमयामृता २९। गोमयी १७। गोमा २०। गोमाता १०००। गोविन्दपालिता २६। गोष्ठा २७। गौः १। गौविन्दी २। ग्रावा ३०६। चटुलश्लाघ्या ८७०। चटुला ८६९। चटुस्तुत्या ८७१। चटुस्मृतिः ८७२। चण्डी ८८७। चण्डीकृतस्तवा ८८८। चतुष्पदा ९५। चपला ८६५। चपलाकारा ८६६। चापलप्रिया ८६८। चापली ८६७। चारुखुरा ८९। चारुगा ९०। चारुभाषा ९४। चारुरुचिः ९३। चारुरूपा ८४। चारुवत्सा ८८। चारुशीला ९२। चारुशृङ्गी ८५। चारुशोभा ८६। चारुसुस्तनी ९१। चिदाकारा २४७। जगन्नाथनुता ९८५। जया ९२२। जवा ३००। जाप्या ९५५। जूर्तिहृत् ९५१। जैत्रा ९९९। ज्ञाना ९२५। तरुणी ९१५। तापहृत् ९५६। तीक्ष्णा ३३९। तुरङ्गमा ३३५। तुष्टिः ३२६। तूः ३३४। तूर्णगा ३३३। तूर्णा ३३२। तृट् ३३६। तृड्ढरी ३३८। तृष्णा ३३७। तोषणा ३३०। तोषिता ३३१। त्रपा ९१६। त्रयी ९८०। त्रिजगज्जननी ९९८। त्रिजगन्मयी ९८४। त्रिदेवी ९८१। त्रैविद्या ९८३। त्रैवेदी ९८२। त्विट् ३२४। त्विषा ३२५। दया ४९१। दवा ३०३। दान्तिः २६७। दारवी ८२। दावा ३०४। दिव्यगन्धा ३७। दिव्यचरिता ७३३। दिव्यभा ३३। दिव्यमाल्या ३६। दिव्यरूपा ३५। दिव्यविग्रहा ७३५। दिव्या ७३२। दिव्याङ्घ्रिः ३२। दिव्यात्मा ७३४। दुःस्थिता ८९७। दुराधर्षा ८९३। दुरासदा ८९५। दुर्गमण्डिनी ९००। दुर्गा ८९८। दुर्धरा ८९६। दुर्धर्षा ८९९। दुर्विभाव्या ८९४। दृष्टिः ४९६। देवपूजिता ७३९। देवमहिता ७३७। देववल्लभा ७४३। देवविनता ७४१। देवात्मा ७३८। देवात्मिका ७२९। देवाभा ७३६। देवी ३१। देवेड्या ७४२। देवेष्टा ७४०। दैवी ७२८। द्युगुः ३४। द्युतिः २७०। द्युधृक् ३८। द्युभुक् ३९। द्यौः ७३१। द्रुमा ८३। धरा ३११। धारा ३१२। धार्या ३१०। धिष्ण्या ५७९। धीः ८९१। धृतक्षीरा ५८३। धृतगव्या ५८७। धृतघृता ५८६। धृतभामा ५८५। धृतस्तनी ५८८। धृताभया ५८४। धृतिः २६३। धृष्टा ५८२। धृष्या ५८०। धेनुः ३०९। नता ९६०। नतिः २७७। नम्या २८३। नम्रगतिः ३७७। नम्रप्रतोषिणी ३७५। नम्रशृङ्गी ३७८। नम्रस्तनी ३७६। नम्रा ३७४। नरकनाशिनी ९६१। नव्या २९७। नाकपाली ९८७। नाम्या ३७३। नाव्या ९५९। निग्रहा ९३३। निधा ९१२। निधिः ७७६। निराकारा २४८। निर्मला ६५७। निष्प्रपञ्चा ९४५। नुतिः २७१। नूतनी ९६९। नूत्ना ९८६। पञ्चगव्या ९४७। पञ्चभूता ९४६। परमेश्वरी ९४४। परा ३१४। परावरा ३१६। पवित्रा ९६। पापकर्षिणी ९५७। पापनाशिनी १००। पावनी ९७। पुण्या ९९६। पुराणी ९७४। पुष्टिः ३२७। पूज्यपदाम्बुजा १३२। पूतकृत् २२३। पूतक्रतुः २१७। पूतयज्ञा २१८। पूतरविका २२२। पूतवन्दिता २२४। पूतहोमा २१९। पूता ९८। पूतात्मा ९९, २२१। पूतिः ३५९। पूर्तिः ३५३। पृथुलपयोदा ९९५। पृथ्वी ९९४। पोषा ३२८। प्रणम्यधीः १४८। प्रणवध्वानधारिणी १३९। प्रणवा १३३। प्रणवाकारा १३४। प्रणवाभा १३५। प्रणवेड्या १३७। प्रणेदुषी १३६। प्रपञ्चकृत् ९४८। प्रपत्तिः ९१४। प्रसन्ना ९३५। प्रसादिनी ९४०। प्रसृता ९३६। प्रांशुः ९३८। प्राक्तनी ९७०। प्राणकृत् १४५। प्राणत्विट् १४७। प्राणधारिणी १४३। प्राणधृत् १४६। प्राणपोषिणी १४२। प्राणभृत् १४४। प्राणमयी १४१। प्राणा १४०। प्रातिः ९३९। प्रापिका ९४३। प्राप्तिः ३६१। प्राप्या ९३७। प्रीतिः ३६०। प्रेमाकारा २५२। प्रोज्ज्वला ९५४। प्लवा ३०८। बद्धजनप्रार्थ्या ७८५। बद्धतनुः ७८९। बद्धपादा ७८६। बद्धमोक्षिणी ७९१। बद्धरज्जुः ७८८। बद्धा ७८४। बद्धाङ्घ्रिः ७९०। बन्धधना ७९७। बन्धनश्लाघ्या ७९३। बन्धना ७९२। बन्धमोक्षा ७९६। बन्धमोचिनी ७९५। बन्धहा ७९४। बन्धुः ७४। बन्धुगा ७६। बन्धुदा ७३। बन्धुरा ७२। बभ्रूः ४३५। बलवती ३६५। बला ३६४। बलानुजनुता ३७२। बलितेजाः ३७०। बलिप्रिया ३६८। बलिभुजा ३६९। बलिस्तनी ३७१। बलीवर्दप्रसूतिका ३६७। बल्या ३६६। बहुगोमयिका ६९०। बहुजना ६९९। बहुदधिः ६८७। बहुदुग्धा ६८६। बहुदोहिनी ६९३। बहुनुता ६९५। बहुप्रार्थ्या ६९८। बहुला ६९६। बहुलोकनमस्कृता ७००। बहुवन्दिता ६९७। बहुश्रुतिः ६८९। बहुसर्पिः ६८८। बह्वाशा ६९४। बह्वी ६९१। बह्वेष्टा ६९२। बान्धवी ७५। ब्रह्मज्ञा ८३१। ब्रह्मतनुः ८३०। ब्रह्मदायिनी ८२८। ब्रह्मपूता ८२५। ब्रह्मभूः ८२७। ब्रह्मभूता ८२९। ब्रह्ममयी ८२६। ब्रह्मवल्लिका ८३२। ब्रह्मवादिनी ९९१। भक्तिः ९७६। भयकृत् ७०८। भयघ्नी ७०१। भयदा ७०४। भयनाशा ७०६। भयभञ्जिनी ७०५। भयवर्धिनी ७०९। भयहरी ७०७। भयहा ७०२। भवा २९५। भवाब्धिपोतसत्पुच्छा ९९२। भव्या २९६। भामगा ५२५। भामवती ५२८। भामा २७८। भामिता ५२४। भाम्या ५२७। भावा ३०५। भाव्या ४१८। भीमा २९०। भूः ८९२। भूतजननी ४२२। भूतजनिः ४१७। भूतभावनी ४२०। भूतसौख्या ४२३। भूतात्मा ४२१। भूतिः ४१६। भूमनता ४०९। भूमा ४०८। भूमिजापूज्या ४०१। भूमिपा ४००। भूमिपापहृत् ४१४। भूमिपावनी ४०३। भूमिपेष्टा ४०४। भूमिभारहरी ४१३। भूमिभाविनी ४०७। भूमिभूषणा ४१५। भूमिभृत् ४०६। भूमिमयी ४०५। भूमिष्ठा ४०२। भौमदोषहा ४१२। भौमभा ४११। भौमी ४१०। मङ्गलमुखी ४२६। मङ्गला ३५०। मङ्गलात्मा ४३१। मङ्गलेहा ४२९। मङ्गल्या ४२५। मञ्जुः ४३३। मञ्जुतनुः ४३४। मञ्जुदधिः ४३९। मञ्जुदुग्धा ४३८। मञ्जुमङ्गला ४२८। मञ्जुलस्तनी ४३७। मञ्जुसर्पिः ४४०। मञ्ज्वीहा ४३६। मतिः २६४। मदकरी ४६०। मदनद्विट् ४६१। मदनेशपतिस्तुता ४६५। मदालसा ४६२। मद्यशमनी ४६४। मधुः ४४२। मधुगा ५९३। मधुत्वचा ५९८। मधुदा ४४८। मधुदोहिनी ४४६। मधुमती ५९०। मधुमयी ४४३। मधुमहा ५९६। मधुरश्रुः ४५७। मधुरा ४५१। मधुराभा ४५५। मधुरामयी ४५४। मधुरालापा ४५२। मधुवर्चा ५९५। मधुव्रता ४५८। मधुसर्पिः ५९७। मधुसूः ४४७। मधुहृत्प्रिया ४५०। मधूः ५८९। मध्वजननी ४४९। मनोरमा २९२। मनोरमाशा ९०६। मन्दगा ६०५। मन्दमा ६०६। मन्दरावा ६०८। मन्दा ६०७। मन्मथघ्नी ४५९। महाकारा ८५०। महाखुरा ८४१। महाचित्ता ८४९। महातनुः ८३६। महादेवी ८३८। महानादा ८५३। महानासा ८४७। महापयाः ८५६। महापादा ८४२। महापुच्छा ८५५। महाफला ८६४। महाबुद्धिः ८५८। महाभूतिः ८३५। महामतिः ८४८। महामनाः ८५७। महामहा ८४०। महामाता ८३३। महामात्या ८३७। महामाया ८३४। महालक्ष्मीः ८३९। महावक्त्रा ८५१। महावत्सा ८६३। महावाणी ८६२। महाशक्तिः ८५९। महाशृङ्गी ८४६। महास्कन्धा ८४५। महाहनुः ८५२। महाह्लादा ८५४। महिता ७०। महिमस्थिता ७१। महेशानी ८६१। महेश्वरी ८६०। महोदरी ८४४। महोरस्का ८४३। मा ६४। माङ्गलिकी ४३०। माङ्गली ४२७। माता ९०१। मातामही ९०४। मातृस्वसा ९०२। माद्यन्ती ४६३। माधवप्रिया ६६। माधवप्रेष्ठा ६३। माधवी ६२। माधुरी ४५३। माध्वी ४४४। माध्वीका ४४५। मानदा ६०३। मानधना ६००। माना ५९९। मानिता ६८। मानिनी ६०२। मानुता ६७। मान्या ६५। मुमुक्षा ९२०। मूर्छाहृत् ३४९। मृत् ३४०। मृत्सदना ३४५। मृत्स्नयाश्रिता ३४२। मृत्स्ना ३४१। मृदा ३४३। मृदुः ३४८। मृद्धाम्नी ३४६। मृन्मयी ३४७। मेध्या ९०३। मेष्टा ६९। यज्ञधेनुः ९६६। यज्ञप्रिया ९६५। यज्ञयूपस्वरूपिणी ९६४। यज्ञवर्धिनी ९६८। यज्ञिया ९६७। यतुचित्ता ७८०। यतुबुद्धिभाक् ७८३। यतुमतिः ७८१। यतुमयी ७७८। यतुशीला ७७७। यत्वात्मा ७८२। यशःपूता ७७०। यशःप्रिया ७६९। यशस्विनी ७६४। यशस्स्यन्दा ७७४। यशोगोमयिनी ७७५। यशोघृता ७७२। यशोदधिः ७७३। यशोदुग्धा ७७१। यशोधना ७६८। यशोधरा ७६५। यशोमयी ७६६। यशोराशिः ७६७। यातुधानविनाशिनी ७७९। योगा ९२६। रतिः २६८। रमा २८०। रम्या २८२। रवा २९९। रामचन्द्रार्चिता ९८९। रामा २८१। रुचिः ७३०। रुट् ३२२। रुद्रकृताभ्यर्चा ८८६। रुद्रमाता ८०२। रुष्टिः ३२३। रौद्रा ८८५। लक्षणा ५१४। लक्षिता ५१५। लक्ष्या ५१६। लज्जा ९१७। लब्धव्या ५२०। लब्धा ५२२। लभ्या ५१७। लम्भनीयार्या ५२१। ललना ५०९। ललिता ५१२। लवा ३०७। लाभा ५१८। लालिका ५०८। लालिता ५११। लाल्या ५१०। वत्सदा ९५३। वत्सपालिका ५०७। वत्सला ५०६। वन्दारुः ८१। वन्दिता ७८। वरदा ५५०। वरप्रदा ५५७। वरवर्णिनी ५५२। वरा ५४८। वरारोहा ५५६। वरार्हा ५५१। वरेण्या ५४९। वर्णना ५५३। वर्णिता ५५४। वर्धितप्रभा ९७३। वर्धिता ९७२। वर्या ५५५। वषट्कारा २४६। वसुसुता ८०३। वाक् ७९। वात्सल्यमूर्तिः ९४९। वामा २७९। विजया ९२१। विज्ञा ६६३। वित्तप्रिया ६८४। वित्ता ६८३। विदा ६८५। विदिः ६७९। विद्या ६७४। विधात्री ६४०। विधायिनी ६४७। विधिः ६३९। विधिखुरा ६५४। विधिदा ६४१। विधिदृष्टा ६५१। विधिधूलिः ६५३। विधिनम्या ६५५। विधिनुता ६४५। विधिपूज्या ६४६। विधिप्रिया ६४३। विधिमा ६४९। विधिवन्द्या ६४४। विधिवश्या ६४२। विधिस्तनी ६५२। विधिस्नुता ६५६। विधिहरिहरार्चिताब्जाङ्घ्रिः ९९७। विधिहा ६४८। विपूतिका २२०। विभुप्रिया ८१६। विभूतिः ४१९। विभूतिदा ४२४। विमलप्रज्ञा ६५८। विमला ९२३। विरोचना ८१२। विशदस्नुता ६६०। विशदा ६५९। विशेषिणी ८००। विशोधिनी ६७३। विश्वगन्धा ८१४। विश्वतीर्था ८१३। विश्वदेवा ८११। विश्वदेवी ८१०। विश्वमाता ८०९। विश्वमाया ८१५। विश्वा ७९८। विषघ्नी ६६४। विषदा ६६२। विषनाशिनी ६६५। विषमा ६६६। विषमाकारा ६६७। विषमात्मिका ६६९। विषमाभा ६७०। विषमिणी ६७१। विषमेष्टा ६७२। विष्णुतनुः ८१८। विष्णुदा ८२३। विष्णुपूज्या ८१७। विष्णुभाविनी ८२०। विष्णुमयी ८२२। विष्णुमाता ८२१। विष्णुवल्लभा ८२४। विसदा ६६१। विसाध्वसा २६१। विस्वा ७९९। वृद्धा ९७१। वृद्धिः ९११। वृषवधूः ८०। वृष्टिः ४९५। वेदगा ६८०। वेददा ६८१। वेदना ६७८। वेदमयी ६७६। वेदिता ६७७। वेदी ६८२। वेद्या ६७५। वैतरणीसुनौः ९५८। वैदिकी ९७५। वैधी ६५०। वैषमी ६६८। वैष्णवी ८१९। शका १९९। शक्तिः ९७७। शक्या ९७८। शमप्रदा ५६३। शमप्रिया ५६२। शमशीला ५६६। शमा ४४। शमात्मिका ५६७। शस्यदोहा ७४९। शस्यप्रदा ७४५। शस्यप्रिया ७४८। शस्यमालिनी ७४७। शस्यशालिनी ७४६। शस्यसर्पिः ७५०। शस्या ७४४। शान्तरोषा ५६१। शान्ता ४५, ५५८। शान्तिः २६६। शान्तिदा ५०२। शान्तिप्रिया ५५९। शान्तिविग्रहा ५०३। शाम्या ५६५। शाश्वती ५३०। शिवा २९३। शुक्लत्विट् १०८। शुक्लरदा १०७। शुक्लरूपिणी १०९। शुक्लवर्णा १०६। शुचिः ४६। शुद्धपयाः ५४०। शुद्धा ५३९। शुभतरा १०२। शुभस्पृशिः ५४७। शुभा १०१। शुभाकृतिः २४९। शुभ्रकान्तिः ४८३। शुभ्रज्योत्स्ना ४८७। शुभ्रतनुः ४८४। शुभ्ररतिः ४८८। शुभ्रवत्सका ४८६। शुभ्रसङ्ग्रहा ४९०। शुभ्रा ४८। शुभ्राभा ४८५। शुभ्रेक्षा ४८९। शोभनस्पृहा १०५। शोभा ३०१। शोभिता १०४। श्यामकर्णी ११२। श्यामका १२४। श्यामचित्ता १२२। श्यामदेहिका १२०। श्यामपयोधरा ११३। श्यामपुच्छी ११४। श्यामप्रिया १११। श्यामभा ११९। श्याममूर्धजा १२५। श्यामलोमिका ११७। श्यामवत्सका १२१। श्यामवर्णा ११५। श्यामसत्त्वा १२३। श्यामा ११०, २८९। श्यामाङ्घ्रिः ११६। श्यामात्मा ११८। श्रद्धा ९१८। श्रितिः २७४। श्रीः ८९०। श्रुतिः २७२। सकापिली १२९। सकोमला ६१७। सगव्यभा १५३। सती ५२९। सत्कलारूपा ९६३। सत्पूर्तिः ९५०। सत्प्रणवा १३८। सत्प्रतिष्ठा ९४१। सत्या ९२७। सदाकृतिः २५३। सनम्रका ३७९। सनातनी ९८८। सभ्या ७६१। समप्रिया ४३। समा २८८। सम्पत् ९१३। सर्वतीर्था ४१। सर्वदेवमयी ३०। सर्वपूज्या ४२। सर्वमङ्गलविग्रहा ९९३। सर्वश्रेष्ठा ४०। सल्लाभभाविता ५२३। साधना ५३६। साधिका ५३३। साधिता ५३७। साधुः ५३८। साधुगा ५३१। साध्यगणस्तुत्या ७६२। साध्यसेव्या ७६३। साध्या ५३२। साध्वसा ५३४। साध्वी २५४। साध्वीगीता २५६। साध्वीजनप्रिया २५७। साध्वीनुता २५५। साध्वीमहिता २५९। साध्वीष्टा २५८। साध्वीसेव्या २६०। सिद्धनता ७५८। सिद्धप्रिया ७५३। सिद्धमाता ७५९। सिद्धश्लोका ७५७। सिद्धा ७५२। सिद्धिः ७५४। सिद्धिदायिनी ७५६। सिद्धिस्था ७५५। सीतापूजिता ९९०। सीमा २९१। सुकम्रदृक् ३८७। सुकामदा ३९३। सुकामिनी १९०। सुकोमला ६१३। सुगा ८०८। सुचारुगुः ८७। सुजिज्ञासा ९१९। सुपोषणा ३२९। सुप्रतीतिः ९४२। सुभ्रूः ४९। सुमङ्गला ४३२। सुमञ्जुला ४४१। सुमधुरा ४५६। सुमध्यमा ६०९। सुलम्भना ५१९। सुशस्यिका ७५१। सुसिद्धिदा ७६०। सृतिः ३६२। सेवा २९४। सोत्सवोत्कण्ठा ५०५। सौम्या १०३। स्निग्धा ४७। स्निग्धाकारा २५०। स्नुतिः ३५४। स्पर्शा ५४६। स्पृश्या ५४५। स्पृहविः ५४३। स्पृहा ५४१। स्पृहार्हा ५४२। स्पृह्या ५४४। स्मितिः ३५५। स्मृतिः २७६। स्रग्विणी ९०८। स्वगुः ५१। स्वदा १६६। स्वधा २२८। स्वधाक्षीरा २२५। स्वधादृष्टिः २३१। स्वधानीरा २२६। स्वधामदा २३२। स्वधासर्पिः २२९। स्वधासृष्टिः २३०। स्वधाहैयङ्गवा २२७। स्वभूः ५०। स्वर्गज्ञेया २१३। स्वर्गध्येया २१२। स्वर्गनुत् २१०। स्वर्गवी २०८। स्वर्गसुखा २१५। स्वर्गसेविनी २११। स्वर्ग्या २१४। स्वर्णदीपूता २०९। स्वार्थवर्जिता ९३४। स्वाहा २३३। स्वाहाकरीषिणी २३६। स्वाहाकारतनुः २४३। स्वाहाघृता २३८। स्वाहातुष्टा २४४। स्वाहात्मिका २३४। स्वाहादधिपयाः २३७। स्वाहाध्वनिमयी २४०। स्वाहापयस्विनी २३९। स्वाहाप्रमोदिनी २४५। स्वाहारेताः २३५। स्वाहासत्त्वा २४१। स्वाहैकविग्रहा २४२। हरिः ६३३। हरिकान्तिः ४६८। हरिघासभाक् ६३८। हरिज्जग्धी ४६७। हरिणी ६३५। हरिता ४७५। हरित्प्रिया ४६६। हरिदा ६२८। हरिनम्याङ्घ्रिः ६२५। हरिनाथा ४७९। हरिन्मयी ४७८। हरिप्रदा ४६९। हरिप्रिया ६२७। हरिभा ६३४। हरिमती ४७१। हरिमा ६२९। हरिमुखी ४८०। हरिलोमा ४७७। हरिवन्द्या ६२६। हरिश्रद्धा ४८१। हरिषेणा ४७०। हरिस्तनी ४८२। हरिस्तुता ६२३। हरिस्पृहा ४७३। हरिहासा ४७२। हरीशा ६३७। हरीष्टा ६२४। हर्षदा ६३२। हर्षा ६३०। हर्षिणी ६३१। हर्षिता ४७४। हविर्दोग्ध्री १६२। हव्यतनुः १५९। हव्यदधिः १६५। हव्यदोहा १५८। हव्यपया १६३। हव्यसर्पिः १६४। हव्यसूः १६१। हव्या ६२२। हव्यात्मा १६०। हिता ५१३। हृतिः ३५६। हृद्या ६३६। हृष्टा ४७६। हेतिः ३५७। ह्नुतिः ३५८। ह्रीः ८८९।

इति श्रीगोसहस्रनामस्तोत्रस्याकाराद्यनुक्रमनामावलिः॥

हवनविधिः (चतुर्थ्यन्तनामावलिः)

अथ श्रीगोसहस्रनामस्तोत्रस्य हवनविधिः

१. ॐ गवे नमः २. ॐ गौविन्द्यै नमः ३. ॐ गवेन्द्रार्यायै नमः ४. ॐ गवीशायै नमः ५. ॐ गोपगोपितायै नमः ६. ॐ गोजायै नमः ७. ॐ गोदायै नमः ८. ॐ गविप्रार्थ्यायै नमः ९. ॐ गवेड्यायै नमः १०. ॐ गोपतिप्रियायै नमः ११. ॐ गोपे नमः १२. ॐ गोपालिकायै नमः १३. ॐ गोप्यै नमः १४. ॐ गोपीथायै नमः १५. ॐ गोपदायै नमः १६. ॐ अर्कगवे नमः १७. ॐ गोमय्यै नमः १८. ॐ गोमत्यै नमः १९. ॐ गव्यदोग्ध्र्यै नमः २०. ॐ गोमायै नमः २१. ॐ गविस्तुतायै नमः २२. ॐ गोपहूतायै नमः २३. ॐ गोपवन्द्यायै नमः २४. ॐ गोपगीतायै नमः २५. ॐ गवार्चितायै नमः २६. ॐ गोविन्दपालितायै नमः २७. ॐ गोष्ठायै नमः २८. ॐ गोप्रियायै नमः २९. ॐ गोमयामृतायै नमः ३०. ॐ सर्वदेवमय्यै नमः ३१. ॐ देव्यै नमः ३२. ॐ दिव्याङ्घ्र्यै नमः ३३. ॐ दिव्यभायै नमः ३४. ॐ द्युगवे नमः ३५. ॐ दिव्यरूपायै नमः ३६. ॐ दिव्यमाल्यायै नमः ३७. ॐ दिव्यगन्धायै नमः ३८. ॐ द्युधृते नमः ३९. ॐ द्युभुजे नमः ४०. ॐ सर्वश्रेष्ठायै नमः ४१. ॐ सर्वतीर्थायै नमः ४२. ॐ सर्वपूज्यायै नमः ४३. ॐ समप्रियायै नमः ४४. ॐ शमायै नमः ४५. ॐ शान्तायै नमः ४६. ॐ शुचये नमः ४७. ॐ स्निग्धायै नमः ४८. ॐ शुभ्रायै नमः ४९. ॐ सुभ्रुवे नमः ५०. ॐ स्वभुवे नमः ५१. ॐ स्वगवे नमः ५२. ॐ कल्याण्यै नमः ५३. ॐ कामदायै नमः ५४. ॐ काम्यायै नमः ५५. ॐ कामगायै नमः ५६. ॐ कामदुहे नमः ५७. ॐ कदुहे नमः ५८. ॐ कोष्णदुग्धायै नमः ५९. ॐ कुजायै नमः ६०. ॐ कावीकीर्तितायै नमः ६१. ॐ कीर्तिवर्धिन्यै नमः ६२. ॐ माधव्यै नमः ६३. ॐ माधवप्रेष्ठायै नमः ६४. ॐ मायै नमः ६५. ॐ मान्यायै नमः ६६. ॐ माधवप्रियायै नमः ६७. ॐ मानुतायै नमः ६८. ॐ मानितायै नमः ६९. ॐ मेष्टायै नमः ७०. ॐ महितायै नमः ७१. ॐ महिमस्थितायै नमः ७२. ॐ बन्धुरायै नमः ७३. ॐ बन्धुदायै नमः ७४. ॐ बन्धवे नमः ७५. ॐ बान्धव्यै नमः ७६. ॐ बन्धुगायै नमः ७७. ॐ अवध्वै नमः ७८. ॐ वन्दितायै नमः ७९. ॐ वाचे नमः ८०. ॐ वृषवध्वै नमः ८१. ॐ वन्दारवे नमः ८२. ॐ दारव्यै नमः ८३. ॐ द्रुमायै नमः ८४. ॐ चारुरूपायै नमः ८५. ॐ चारुशृङ्ग्यै नमः ८६. ॐ चारुशोभायै नमः ८७. ॐ सुचारुगवे नमः ८८. ॐ चारुवत्सायै नमः ८९. ॐ चारुखुरायै नमः ९०. ॐ चारुगायै नमः ९१. ॐ चारुसुस्तन्यै नमः ९२. ॐ चारुशीलायै नमः ९३. ॐ चारुरुचये नमः ९४. ॐ चारुभाषायै नमः ९५. ॐ चतुष्पदायै नमः ९६. ॐ पवित्रायै नमः ९७. ॐ पावन्यै नमः ९८. ॐ पूतायै नमः ९९. ॐ पूतात्मने नमः १००. ॐ पापनाशिन्यै नमः १०१. ॐ शुभायै नमः १०२. ॐ शुभतरायै नमः १०३. ॐ सौम्यायै नमः १०४. ॐ शोभितायै नमः १०५. ॐ शोभनस्पृहायै नमः १०६. ॐ शुक्लवर्णायै नमः १०७. ॐ शुक्लरदायै नमः १०८. ॐ शुक्लत्विषे नमः १०९. ॐ शुक्लरूपिण्यै नमः ११०. ॐ श्यामायै नमः १११. ॐ श्यामप्रियायै नमः ११२. ॐ श्यामकर्ण्यै नमः ११३. ॐ श्यामपयोधरायै नमः ११४. ॐ श्यामपुच्छ्यै नमः ११५. ॐ श्यामवर्णायै नमः ११६. ॐ श्यामाङ्घ्र्यै नमः ११७. ॐ श्यामलोमिकायै नमः ११८. ॐ श्यामात्मने नमः ११९. ॐ श्यामभायै नमः १२०. ॐ श्यामदेहिकायै नमः १२१. ॐ श्यामवत्सकायै नमः १२२. ॐ श्यामचित्तायै नमः १२३. ॐ श्यामसत्त्वायै नमः १२४. ॐ श्यामकायै नमः १२५. ॐ श्याममूर्धजायै नमः १२६. ॐ कपिलायै नमः १२७. ॐ कपिलस्तुत्यायै नमः १२८. ॐ कपिलाक्ष्यै नमः १२९. ॐ सकापिल्यै नमः १३०. ॐ कपिशायै नमः १३१. ॐ कपिशार्दूलपूज्यायै नमः १३२. ॐ पूज्यपदाम्बुजायै नमः १३३. ॐ प्रणवायै नमः १३४. ॐ प्रणवाकारायै नमः १३५. ॐ प्रणवाभायै नमः १३६. ॐ प्रणेदुष्यै नमः १३७. ॐ प्रणवेड्यायै नमः १३८. ॐ सत्प्रणवायै नमः १३९. ॐ प्रणवध्वानधारिण्यै नमः १४०. ॐ प्राणायै नमः १४१. ॐ प्राणमय्यै नमः १४२. ॐ प्राणपोषिण्यै नमः १४३. ॐ प्राणधारिण्यै नमः १४४. ॐ प्राणभृते नमः १४५. ॐ प्राणकृते नमः १४६. ॐ प्राणधृते नमः १४७. ॐ प्राणत्विषे नमः १४८. ॐ प्रणम्यधिये नमः १४९. ॐ गव्यदुहे नमः १५०. ॐ गव्यभुजे नमः १५१. ॐ गव्यसुवे नमः १५२. ॐ गव्यस्पृशे नमः १५३. ॐ सगव्यभायै नमः १५४. ॐ गव्यगायै नमः १५५. ॐ गव्यलायै नमः १५६. ॐ गव्यदायिन्यै नमः १५७. ॐ गव्यपायिन्यै नमः १५८. ॐ हव्यदोहायै नमः १५९. ॐ हव्यतनवे नमः १६०. ॐ हव्यात्मने नमः १६१. ॐ हव्यसुवे नमः १६२. ॐ हविर्दोग्ध्र्यै नमः १६३. ॐ हव्यपयसे नमः १६४. ॐ हव्यसर्पिषे नमः १६५. ॐ हव्यदधये नमः १६६. ॐ स्वदायै नमः १६७. ॐ कव्यकृते नमः १६८. ॐ कव्यभृते नमः १६९. ॐ कव्यधारिण्यै नमः १७०. ॐ कव्यहारिण्यै नमः १७१. ॐ कव्येष्टायै नमः १७२. ॐ कव्यघृतिकायै नमः १७३. ॐ कव्यपुरे नमः १७४. ॐ कव्यवर्षिण्यै नमः १७५. ॐ कामधेनवे नमः १७६. ॐ कामगव्यै नमः १७७. ॐ कामसुवे नमः १७८. ॐ कामकामितायै नमः १७९. ॐ कामदायै नमः १८०. ॐ कामगायै नमः १८१. ॐ कामवर्षिण्यै नमः १८२. ॐ कामकर्षिण्यै नमः १८३. ॐ कामरूपायै नमः १८४. ॐ कामखुरायै नमः १८५. ॐ कामौजसे नमः १८६. ॐ कामनाशिन्यै नमः १८७. ॐ कामपूरायै नमः १८८. ॐ कामरुचये नमः १८९. ॐ कामतेजसे नमः १९०. ॐ सुकामिन्यै नमः १९१. ॐ कामश्वासायै नमः १९२. ॐ कामरवायै नमः १९३. ॐ कामायै नमः १९४. ॐ कामकरीषिण्यै नमः १९५. ॐ कामगन्धायै नमः १९६. ॐ कामवरायै नमः १९७. ॐ कामहायै नमः १९८. ॐ कामकवे नमः १९९. ॐ शकायै नमः २००. ॐ कामहर्षायै नमः २०१. ॐ कामवर्षायै नमः २०२. ॐ अकाम्यायै नमः २०३. ॐ काम्यवरप्रदायै नमः २०४. ॐ कामवृष्ट्यै नमः २०५. ॐ कामसृष्ट्यै नमः २०६. ॐ कामगृष्ट्यै नमः २०७. ॐ गरीयस्यै नमः २०८. ॐ स्वर्गव्यै नमः २०९. ॐ स्वर्णदीपूतायै नमः २१०. ॐ स्वर्गनुते नमः २११. ॐ स्वर्गसेविन्यै नमः २१२. ॐ स्वर्गध्येयायै नमः २१३. ॐ स्वर्गज्ञेयायै नमः २१४. ॐ स्वर्ग्यायै नमः २१५. ॐ स्वर्गसुखायै नमः २१६. ॐ असुखायै नमः २१७. ॐ पूतक्रतवे नमः २१८. ॐ पूतयज्ञायै नमः २१९. ॐ पूतहोमायै नमः २२०. ॐ विपूतिकायै नमः २२१. ॐ पूतात्मने नमः २२२. ॐ पूतरविकायै नमः २२३. ॐ पूतकृते नमः २२४. ॐ पूतवन्दितायै नमः २२५. ॐ स्वधाक्षीरायै नमः २२६. ॐ स्वधानीरायै नमः २२७. ॐ स्वधाहैयङ्गवायै नमः २२८. ॐ स्वधायै नमः २२९. ॐ स्वधासर्पिषे नमः २३०. ॐ स्वधासृष्ट्यै नमः २३१. ॐ स्वधादृष्ट्यै नमः २३२. ॐ स्वधामदायै नमः २३३. ॐ स्वाहायै नमः २३४. ॐ स्वाहात्मिकायै नमः २३५. ॐ स्वाहारेतसे नमः २३६. ॐ स्वाहाकरीषिण्यै नमः २३७. ॐ स्वाहादधिपयसे नमः २३८. ॐ स्वाहाघृतायै नमः २३९. ॐ स्वाहापयस्विन्यै नमः २४०. ॐ स्वाहाध्वनिमय्यै नमः २४१. ॐ स्वाहासत्त्वायै नमः २४२. ॐ स्वाहैकविग्रहायै नमः २४३. ॐ स्वाहाकारतनवे नमः २४४. ॐ स्वाहातुष्टायै नमः २४५. ॐ स्वाहाप्रमोदिन्यै नमः २४६. ॐ वषट्कारायै नमः २४७. ॐ चिदाकारायै नमः २४८. ॐ निराकारायै नमः २४९. ॐ शुभाकृत्यै नमः २५०. ॐ स्निग्धाकारायै नमः २५१. ॐ अभयाकारायै नमः २५२. ॐ प्रेमाकारायै नमः २५३. ॐ सदाकृतये नमः २५४. ॐ साध्व्यै नमः २५५. ॐ साध्वीनुतायै नमः २५६. ॐ साध्वीगीतायै नमः २५७. ॐ साध्वीजनप्रियायै नमः २५८. ॐ साध्वीष्टायै नमः २५९. ॐ साध्वीमहितायै नमः २६०. ॐ साध्वीसेव्यायै नमः २६१. ॐ विसाध्वसायै नमः २६२. ॐ कृत्यै नमः २६३. ॐ धृत्यै नमः २६४. ॐ मत्यै नमः २६५. ॐ क्षान्त्यै नमः २६६. ॐ शान्त्यै नमः २६७. ॐ दान्त्यै नमः २६८. ॐ रत्यै नमः २६९. ॐ गत्यै नमः २७०. ॐ द्युत्यै नमः २७१. ॐ नुत्यै नमः २७२. ॐ श्रुत्यै नमः २७३. ॐ कान्त्यै नमः २७४. ॐ श्रित्यै नमः २७५. ॐ कीर्त्यै नमः २७६. ॐ स्मृत्यै नमः २७७. ॐ नत्यै नमः २७८. ॐ भामायै नमः २७९. ॐ वामायै नमः २८०. ॐ रमायै नमः २८१. ॐ रामायै नमः २८२. ॐ रम्यायै नमः २८३. ॐ नम्यायै नमः २८४. ॐ अक्लमायै नमः २८५. ॐ क्षमायै नमः २८६. ॐ उमायै नमः २८७. ॐ क्षामायै नमः २८८. ॐ समायै नमः २८९. ॐ श्यामायै नमः २९०. ॐ भीमायै नमः २९१. ॐ सीमायै नमः २९२. ॐ मनोरमायै नमः २९३. ॐ शिवायै नमः २९४. ॐ सेवायै नमः २९५. ॐ भवायै नमः २९६. ॐ भव्यायै नमः २९७. ॐ नव्यायै नमः २९८. ॐ गव्यायै नमः २९९. ॐ रवायै नमः ३००. ॐ जवायै नमः ३०१. ॐ शोभायै नमः ३०२. ॐ क्षोभायै नमः ३०३. ॐ दवायै नमः ३०४. ॐ दावायै नमः ३०५. ॐ भावायै नमः ३०६. ॐ ग्रावायै नमः ३०७. ॐ लवायै नमः ३०८. ॐ प्लवायै नमः ३०९. ॐ धेनवे नमः ३१०. ॐ धार्यायै नमः ३११. ॐ धरायै नमः ३१२. ॐ धारायै नमः ३१३. ॐ अपारावारायै नमः ३१४. ॐ परायै नमः ३१५. ॐ अपरायै नमः ३१६. ॐ परावरायै नमः ३१७. ॐ अधरायै नमः ३१८. ॐ अधृष्यायै नमः ३१९. ॐ अस्पृश्यायै नमः ३२०. ॐ अक्लेश्यायै नमः ३२१. ॐ कृषिप्रियायै नमः ३२२. ॐ रुषे नमः ३२३. ॐ रुष्ट्यै नमः ३२४. ॐ त्विषे नमः ३२५. ॐ त्विषायै नमः ३२६. ॐ तुष्ट्यै नमः ३२७. ॐ पुष्ट्यै नमः ३२८. ॐ पोषायै नमः ३२९. ॐ सुपोषणायै नमः ३३०. ॐ तोषणायै नमः ३३१. ॐ तोषितायै नमः ३३२. ॐ तूर्णायै नमः ३३३. ॐ तूर्णगायै नमः ३३४. ॐ तुरे नमः ३३५. ॐ तुरङ्गमायै नमः ३३६. ॐ तृषे नमः ३३७. ॐ तृष्णायै नमः ३३८. ॐ तृड्ढर्यै नमः ३३९. ॐ तीक्ष्णायै नमः ३४०. ॐ मृदे नमः ३४१. ॐ मृत्स्नायै नमः ३४२. ॐ मृत्स्नयाश्रितायै नमः ३४३. ॐ मृदायै नमः ३४४. ॐ अमृतायै नमः ३४५. ॐ मृत्सदनायै नमः ३४६. ॐ मृद्धाम्न्यै नमः ३४७. ॐ मृन्मय्यै नमः ३४८. ॐ मृदवे नमः ३४९. ॐ मूर्छाहृते नमः ३५०. ॐ मङ्गलायै नमः ३५१. ॐ अमूर्छायै नमः ३५२. ॐ अमूर्तये नमः ३५३. ॐ पूर्तये नमः ३५४. ॐ स्नुत्यै नमः ३५५. ॐ स्मित्यै नमः ३५६. ॐ हृत्यै नमः ३५७. ॐ हेत्यै नमः ३५८. ॐ ह्नुत्यै नमः ३५९. ॐ पूत्यै नमः ३६०. ॐ प्रीत्यै नमः ३६१. ॐ प्राप्त्यै नमः ३६२. ॐ सृत्यै नमः ३६३. ॐ क्षित्यै नमः ३६४. ॐ बलायै नमः ३६५. ॐ बलवत्यै नमः ३६६. ॐ बल्यायै नमः ३६७. ॐ बलीवर्दप्रसूतिकायै नमः ३६८. ॐ बलिप्रियायै नमः ३६९. ॐ बलिभुजायै नमः ३७०. ॐ बलितेजसे नमः ३७१. ॐ बलिस्तन्यै नमः ३७२. ॐ बलानुजनुतायै नमः ३७३. ॐ नाम्यायै नमः ३७४. ॐ नम्रायै नमः ३७५. ॐ नम्रप्रतोषिण्यै नमः ३७६. ॐ नम्रस्तन्यै नमः ३७७. ॐ नम्रगत्यै नमः ३७८. ॐ नम्रशृङ्ग्यै नमः ३७९. ॐ सनम्रकायै नमः ३८०. ॐ कम्रकान्त्यै नमः ३८१. ॐ कम्रमहायै नमः ३८२. ॐ कम्रायै नमः ३८३. ॐ कम्रशिरोरुहायै नमः ३८४. ॐ कम्रस्वरायै नमः ३८५. ॐ कम्रगात्र्यै नमः ३८६. ॐ कम्रमूर्धन्यै नमः ३८७. ॐ सुकम्रदृशे नमः ३८८. ॐ कान्तायै नमः ३८९. ॐ कान्तालकायै नमः ३९०. ॐ कन्तवे नमः ३९१. ॐ कन्तायै नमः ३९२. ॐ कन्धये नमः ३९३. ॐ सुकामदायै नमः ३९४. ॐ काक्ष्यै नमः ३९५. ॐ कञ्जाम्बिकायै नमः ३९६. ॐ कञ्जायै नमः ३९७. ॐ कञ्जनाभये नमः ३९८. ॐ ककायै नमः ३९९. ॐ कुकायै नमः ४००. ॐ भूमिपे नमः ४०१. ॐ भूमिजापूज्यायै नमः ४०२. ॐ भूमिष्ठायै नमः ४०३. ॐ भूमिपावन्यै नमः ४०४. ॐ भूमिपेष्टायै नमः ४०५. ॐ भूमिमय्यै नमः ४०६. ॐ भूमिभृते नमः ४०७. ॐ भूमिभाविन्यै नमः ४०८. ॐ भूमायै नमः ४०९. ॐ भूमनतायै नमः ४१०. ॐ भौम्यै नमः ४११. ॐ भौमभायै नमः ४१२. ॐ भौमदोषहायै नमः ४१३. ॐ भूमिभारहर्यै नमः ४१४. ॐ भूमिपापहृते नमः ४१५. ॐ भूमिभूषणायै नमः ४१६. ॐ भूत्यै नमः ४१७. ॐ भूतजनये नमः ४१८. ॐ भाव्यायै नमः ४१९. ॐ विभूतये नमः ४२०. ॐ भूतभावन्यै नमः ४२१. ॐ भूतात्मने नमः ४२२. ॐ भूतजनन्यै नमः ४२३. ॐ भूतसौख्यायै नमः ४२४. ॐ विभूतिदायै नमः ४२५. ॐ मङ्गल्यायै नमः ४२६. ॐ मङ्गलमुख्यै नमः ४२७. ॐ माङ्गल्यै नमः ४२८. ॐ मञ्जुमङ्गलायै नमः ४२९. ॐ मङ्गलेहायै नमः ४३०. ॐ माङ्गलिक्यै नमः ४३१. ॐ मङ्गलात्मने नमः ४३२. ॐ सुमङ्गलायै नमः ४३३. ॐ मञ्जवे नमः ४३४. ॐ मञ्जुतन्वै नमः ४३५. ॐ बभ्रुवे नमः ४३६. ॐ मञ्ज्वीहायै नमः ४३७. ॐ मञ्जुलस्तन्यै नमः ४३८. ॐ मञ्जुदुग्धायै नमः ४३९. ॐ मञ्जुदध्ये नमः ४४०. ॐ मञ्जुसर्पिषे नमः ४४१. ॐ सुमञ्जुलायै नमः ४४२. ॐ मधवे नमः ४४३. ॐ मधुमय्यै नमः ४४४. ॐ माध्व्यै नमः ४४५. ॐ माध्वीकायै नमः ४४६. ॐ मधुदोहिन्यै नमः ४४७. ॐ मधुसुवे नमः ४४८. ॐ मधुदायै नमः ४४९. ॐ मध्वजनन्यै नमः ४५०. ॐ मधुहृत्प्रियायै नमः ४५१. ॐ मधुरायै नमः ४५२. ॐ मधुरालापायै नमः ४५३. ॐ माधुर्यै नमः ४५४. ॐ मधुरामय्यै नमः ४५५. ॐ मधुराभायै नमः ४५६. ॐ सुमधुरायै नमः ४५७. ॐ मधुरश्रुवे नमः ४५८. ॐ मधुव्रतायै नमः ४५९. ॐ मन्मथघ्न्यै नमः ४६०. ॐ मदकर्यै नमः ४६१. ॐ मदनद्विषे नमः ४६२. ॐ मदालसायै नमः ४६३. ॐ माद्यन्त्यै नमः ४६४. ॐ मद्यशमन्यै नमः ४६५. ॐ मदनेशपतिस्तुतायै नमः ४६६. ॐ हरित्प्रियायै नमः ४६७. ॐ हरिज्जग्ध्यै नमः ४६८. ॐ हरिकान्तये नमः ४६९. ॐ हरिप्रदायै नमः ४७०. ॐ हरिषेणायै नमः ४७१. ॐ हरिमत्यै नमः ४७२. ॐ हरिहासायै नमः ४७३. ॐ हरिस्पृहायै नमः ४७४. ॐ हर्षितायै नमः ४७५. ॐ हरितायै नमः ४७६. ॐ हृष्टायै नमः ४७७. ॐ हरिलोमन्यै नमः ४७८. ॐ हरिन्मय्यै नमः ४७९. ॐ हरिनाथायै नमः ४८०. ॐ हरिमुख्यै नमः ४८१. ॐ हरिश्रद्धायै नमः ४८२. ॐ हरिस्तन्यै नमः ४८३. ॐ शुभ्रकान्तये नमः ४८४. ॐ शुभ्रतनवे नमः ४८५. ॐ शुभ्राभायै नमः ४८६. ॐ शुभ्रवत्सकायै नमः ४८७. ॐ शुभ्रज्योत्स्नायै नमः ४८८. ॐ शुभ्ररतये नमः ४८९. ॐ शुभ्रेक्षायै नमः ४९०. ॐ शुभ्रसङ्ग्रहायै नमः ४९१. ॐ दयायै नमः ४९२. ॐ कृपायै नमः ४९३. ॐ कृषये नमः ४९४. ॐ कृष्ट्यै नमः ४९५. ॐ वृष्ट्यै नमः ४९६. ॐ दृष्ट्यै नमः ४९७. ॐ कथायै नमः ४९८. ॐ अश्लथायै नमः ४९९. ॐ अव्यथायै नमः ५००. ॐ करुणायै नमः ५०१. ॐ क्रान्तये नमः ५०२. ॐ शान्तिदायै नमः ५०३. ॐ शान्तिविग्रहायै नमः ५०४. ॐ उत्सुकायै नमः ५०५. ॐ सोत्सवोत्कण्ठायै नमः ५०६. ॐ वत्सलायै नमः ५०७. ॐ वत्सपालिकायै नमः ५०८. ॐ लालिकायै नमः ५०९. ॐ ललनायै नमः ५१०. ॐ लाल्यायै नमः ५११. ॐ लालितायै नमः ५१२. ॐ ललितायै नमः ५१३. ॐ हितायै नमः ५१४. ॐ लक्षणायै नमः ५१५. ॐ लक्षितायै नमः ५१६. ॐ लक्ष्यायै नमः ५१७. ॐ लभ्यायै नमः ५१८. ॐ लाभायै नमः ५१९. ॐ सुलम्भनायै नमः ५२०. ॐ लब्धव्यायै नमः ५२१. ॐ लम्भनीयार्यायै नमः ५२२. ॐ लब्धायै नमः ५२३. ॐ सल्लाभभावितायै नमः ५२४. ॐ भामितायै नमः ५२५. ॐ भामगायै नमः ५२६. ॐ अभामायै नमः ५२७. ॐ भाम्यायै नमः ५२८. ॐ भामवत्यै नमः ५२९. ॐ सत्यै नमः ५३०. ॐ शाश्वत्यै नमः ५३१. ॐ साधुगायै नमः ५३२. ॐ साध्यायै नमः ५३३. ॐ साधिकायै नमः ५३४. ॐ असाध्वसायै नमः ५३५. ॐ असमायै नमः ५३६. ॐ साधनायै नमः ५३७. ॐ साधितायै नमः ५३८. ॐ साधवे नमः ५३९. ॐ शुद्धायै नमः ५४०. ॐ शुद्धपयसे नमः ५४१. ॐ स्पृहायै नमः ५४२. ॐ स्पृहार्हायै नमः ५४३. ॐ स्पृहव्यै नमः ५४४. ॐ स्पृह्यायै नमः ५४५. ॐ स्पृश्यायै नमः ५४६. ॐ स्पर्शायै नमः ५४७. ॐ शुभस्पृशये नमः ५४८. ॐ वरायै नमः ५४९. ॐ वरेण्यायै नमः ५५०. ॐ वरदायै नमः ५५१. ॐ वरार्हायै नमः ५५२. ॐ वरवर्णिन्यै नमः ५५३. ॐ वर्णनायै नमः ५५४. ॐ वर्णितायै नमः ५५५. ॐ वर्यायै नमः ५५६. ॐ वरारोहायै नमः ५५७. ॐ वरप्रदायै नमः ५५८. ॐ शान्तायै नमः ५५९. ॐ शान्तिप्रियायै नमः ५६०. ॐ अशान्त्यै नमः ५६१. ॐ शान्तरोषायै नमः ५६२. ॐ शमप्रियायै नमः ५६३. ॐ शमप्रदायै नमः ५६४. ॐ अशमायै नमः ५६५. ॐ शाम्यायै नमः ५६६. ॐ शमशीलायै नमः ५६७. ॐ शमात्मिकायै नमः ५६८. ॐ क्षामायै नमः ५६९. ॐ अक्षमायै नमः ५७०. ॐ क्षमये नमः ५७१. ॐ क्षाम्यायै नमः ५७२. ॐ अक्षान्त्यै नमः ५७३. ॐ क्षान्तायै नमः ५७४. ॐ क्षमामय्यै नमः ५७५. ॐ क्षमावत्यै नमः ५७६. ॐ क्षमिश्रेष्ठायै नमः ५७७. ॐ क्षमाभूषायै नमः ५७८. ॐ क्षमानिधये नमः ५७९. ॐ धिष्ण्यायै नमः ५८०. ॐ धृष्यायै नमः ५८१. ॐ अधृत्यै नमः ५८२. ॐ धृष्टायै नमः ५८३. ॐ धृतक्षीरायै नमः ५८४. ॐ धृताभयायै नमः ५८५. ॐ धृतभामायै नमः ५८६. ॐ धृतघृतायै नमः ५८७. ॐ धृतगव्यायै नमः ५८८. ॐ धृतस्तन्यै नमः ५८९. ॐ मध्वै नमः ५९०. ॐ मधुमत्यै नमः ५९१. ॐ ईमाध्व्यै नमः ५९२. ॐ ईमधुदायै नमः ५९३. ॐ मधुगायै नमः ५९४. ॐ अमदायै नमः ५९५. ॐ मधुवर्चसे नमः ५९६. ॐ मधुहायै नमः ५९७. ॐ मधुसर्पिषे नमः ५९८. ॐ मधुत्वचायै नमः ५९९. ॐ मानायै नमः ६००. ॐ मानधनायै नमः ६०१. ॐ अमान्यायै नमः ६०२. ॐ मानिन्यै नमः ६०३. ॐ मानदायै नमः ६०४. ॐ अमधवे नमः ६०५. ॐ मन्दगायै नमः ६०६. ॐ मन्दमायै नमः ६०७. ॐ मन्दायै नमः ६०८. ॐ मन्दरावायै नमः ६०९. ॐ सुमध्यमायै नमः ६१०. ॐ कोमलायै नमः ६११. ॐ कोमलप्राप्यायै नमः ६१२. ॐ कोमलाङ्ग्यै नमः ६१३. ॐ सुकोमलायै नमः ६१४. ॐ कोमलाङ्गायै नमः ६१५. ॐ कोमलिकायै नमः ६१६. ॐ कोमलौजसे नमः ६१७. ॐ सकोमलायै नमः ६१८. ॐ कुमुदे नमः ६१९. ॐ कुमुद्वत्यै नमः ६२०. ॐ काव्यायै नमः ६२१. ॐ कव्यायै नमः ६२२. ॐ हव्यायै नमः ६२३. ॐ हरिस्तुतायै नमः ६२४. ॐ हरीष्टायै नमः ६२५. ॐ हरिनम्याङ्घ्रये नमः ६२६. ॐ हरिवन्द्यायै नमः ६२७. ॐ हरिप्रियायै नमः ६२८. ॐ हरिदायै नमः ६२९. ॐ हरिमायै नमः ६३०. ॐ हर्षायै नमः ६३१. ॐ हर्षिण्यै नमः ६३२. ॐ हर्षदायै नमः ६३३. ॐ हरये नमः ६३४. ॐ हरिभायै नमः ६३५. ॐ हरिण्यै नमः ६३६. ॐ हृद्यायै नमः ६३७. ॐ हरीशायै नमः ६३८. ॐ हरिघासभाजे नमः ६३९. ॐ विधये नमः ६४०. ॐ विधात्र्यै नमः ६४१. ॐ विधिदायै नमः ६४२. ॐ विधिवश्यायै नमः ६४३. ॐ विधिप्रियायै नमः ६४४. ॐ विधिवन्द्यायै नमः ६४५. ॐ विधिनुतायै नमः ६४६. ॐ विधिपूज्यायै नमः ६४७. ॐ विधायिन्यै नमः ६४८. ॐ विधिहायै नमः ६४९. ॐ विधिमायै नमः ६५०. ॐ वैध्यै नमः ६५१. ॐ विधिदृष्टायै नमः ६५२. ॐ विधिस्तन्यै नमः ६५३. ॐ विधिधूलये नमः ६५४. ॐ विधिखुरायै नमः ६५५. ॐ विधिनम्यायै नमः ६५६. ॐ विधिस्नुतायै नमः ६५७. ॐ निर्मलायै नमः ६५८. ॐ विमलप्रज्ञायै नमः ६५९. ॐ विशदायै नमः ६६०. ॐ विशदस्नुतायै नमः ६६१. ॐ विसदायै नमः ६६२. ॐ विषदायै नमः ६६३. ॐ विज्ञायै नमः ६६४. ॐ विषघ्न्यै नमः ६६५. ॐ विषनाशिन्यै नमः ६६६. ॐ विषमायै नमः ६६७. ॐ विषमाकारायै नमः ६६८. ॐ वैषम्यै नमः ६६९. ॐ विषमात्मिकायै नमः ६७०. ॐ विषमाभायै नमः ६७१. ॐ विषमिण्यै नमः ६७२. ॐ विषमेष्टायै नमः ६७३. ॐ विशोधिन्यै नमः ६७४. ॐ विद्यायै नमः ६७५. ॐ वेद्यायै नमः ६७६. ॐ वेदमय्यै नमः ६७७. ॐ वेदितायै नमः ६७८. ॐ वेदनायै नमः ६७९. ॐ विद्यै नमः ६८०. ॐ वेदगायै नमः ६८१. ॐ वेददायै नमः ६८२. ॐ वेद्यै नमः ६८३. ॐ वित्तायै नमः ६८४. ॐ वित्तप्रियायै नमः ६८५. ॐ विदायै नमः ६८६. ॐ बहुदुग्धायै नमः ६८७. ॐ बहुदधये नमः ६८८. ॐ बहुसर्पिषे नमः ६८९. ॐ बहुश्रुतये नमः ६९०. ॐ बहुगोमयिकायै नमः ६९१. ॐ बह्व्यै नमः ६९२. ॐ बह्वेष्टायै नमः ६९३. ॐ बहुदोहिन्यै नमः ६९४. ॐ बह्वाशायै नमः ६९५. ॐ बहुनुतायै नमः ६९६. ॐ बहुलायै नमः ६९७. ॐ बहुवन्दितायै नमः ६९८. ॐ बहुप्रार्थ्यायै नमः ६९९. ॐ बहुजनायै नमः ७००. ॐ बहुलोकनमस्कृतायै नमः ७०१. ॐ भयघ्न्यै नमः ७०२. ॐ भयहायै नमः ७०३. ॐ अभीतये नमः ७०४. ॐ भयदायै नमः ७०५. ॐ भयभञ्जिन्यै नमः ७०६. ॐ भयनाशायै नमः ७०७. ॐ भयहर्यै नमः ७०८. ॐ भयकृते नमः ७०९. ॐ भयवर्धिन्यै नमः ७१०. ॐ अभयायै नमः ७११. ॐ अभयसंस्कारायै नमः ७१२. ॐ अभयाभायै नमः ७१३. ॐ अभयात्मिकायै नमः ७१४. ॐ अभयेष्टायै नमः ७१५. ॐ अभयकर्यै नमः ७१६. ॐ अभयेड्यायै नमः ७१७. ॐ अभयश्रुतये नमः ७१८. ॐ अश्रितायै नमः ७१९. ॐ अमृतस्यन्दायै नमः ७२०. ॐ अमृतास्यायै नमः ७२१. ॐ अमृतश्रवसे नमः ७२२. ॐ अमृतेशायै नमः ७२३. ॐ अमृतपयसे नमः ७२४. ॐ अमृतात्मने नमः ७२५. ॐ अमृतप्रदायै नमः ७२६. ॐ अमृतस्राविन्यै नमः ७२७. ॐ ईदेव्यै नमः ७२८. ॐ दैव्यै नमः ७२९. ॐ देवात्मिकायै नमः ७३०. ॐ रुचये नमः ७३१. ॐ दिवे नमः ७३२. ॐ दिव्यायै नमः ७३३. ॐ दिव्यचरितायै नमः ७३४. ॐ दिव्यात्मने नमः ७३५. ॐ दिव्यविग्रहायै नमः ७३६. ॐ देवाभायै नमः ७३७. ॐ देवमहितायै नमः ७३८. ॐ देवात्मने नमः ७३९. ॐ देवपूजितायै नमः ७४०. ॐ देवेष्टायै नमः ७४१. ॐ देवविनतायै नमः ७४२. ॐ देवेड्यायै नमः ७४३. ॐ देववल्लभायै नमः ७४४. ॐ शस्यायै नमः ७४५. ॐ शस्यप्रदायै नमः ७४६. ॐ शस्यशालिन्यै नमः ७४७. ॐ शस्यमालिन्यै नमः ७४८. ॐ शस्यप्रियायै नमः ७४९. ॐ शस्यदोहायै नमः ७५०. ॐ शस्यसर्पिषे नमः ७५१. ॐ सुशस्यिकायै नमः ७५२. ॐ सिद्धायै नमः ७५३. ॐ सिद्धप्रियायै नमः ७५४. ॐ सिद्ध्यै नमः ७५५. ॐ सिद्धिस्थायै नमः ७५६. ॐ सिद्धिदायिन्यै नमः ७५७. ॐ सिद्धश्लोकायै नमः ७५८. ॐ सिद्धनतायै नमः ७५९. ॐ सिद्धमात्रे नमः ७६०. ॐ सुसिद्धिदायै नमः ७६१. ॐ सभ्यायै नमः ७६२. ॐ साध्यगणस्तुत्यायै नमः ७६३. ॐ साध्यसेव्यायै नमः ७६४. ॐ यशस्विन्यै नमः ७६५. ॐ यशोधरायै नमः ७६६. ॐ यशोमय्यै नमः ७६७. ॐ यशोराशये नमः ७६८. ॐ यशोधनायै नमः ७६९. ॐ यशःप्रियायै नमः ७७०. ॐ यशःपूतायै नमः ७७१. ॐ यशोदुग्धायै नमः ७७२. ॐ यशोघृतायै नमः ७७३. ॐ यशोदधये नमः ७७४. ॐ यशस्स्यन्दायै नमः ७७५. ॐ यशोगोमयिन्यै नमः ७७६. ॐ निधये नमः ७७७. ॐ यतुशीलायै नमः ७७८. ॐ यतुमय्यै नमः ७७९. ॐ यातुधानविनाशिन्यै नमः ७८०. ॐ यतुचित्तायै नमः ७८१. ॐ यतुमतये नमः ७८२. ॐ यत्वात्मने नमः ७८३. ॐ यतुबुद्धिभाजे नमः ७८४. ॐ बद्धायै नमः ७८५. ॐ बद्धजनप्रार्थ्यायै नमः ७८६. ॐ बद्धपादायै नमः ७८७. ॐ अवधप्रदायै नमः ७८८. ॐ बद्धरज्ज्वे नमः ७८९. ॐ बद्धतनवे नमः ७९०. ॐ बद्धाङ्घ्र्यै नमः ७९१. ॐ बद्धमोक्षिण्यै नमः ७९२. ॐ बन्धनायै नमः ७९३. ॐ बन्धनश्लाघ्यायै नमः ७९४. ॐ बन्धहायै नमः ७९५. ॐ बन्धमोचिन्यै नमः ७९६. ॐ बन्धमोक्षायै नमः ७९७. ॐ बन्धधनायै नमः ७९८. ॐ विश्वायै नमः ७९९. ॐ विस्वायै नमः ८००. ॐ विशेषिण्यै नमः ८०१. ॐ आदित्यभगिन्यै नमः ८०२. ॐ रुद्रमात्रे नमः ८०३. ॐ वसुसुतायै नमः ८०४. ॐ असुतायै नमः ८०५. ॐ अमृतप्रसुवे नमः ८०६. ॐ अमृतक्षीरिण्यै नमः ८०७. ॐ अमृतिन्यै नमः ८०८. ॐ सुगायै नमः ८०९. ॐ विश्वमात्रे नमः ८१०. ॐ विश्वदेव्यै नमः ८११. ॐ विश्वदेवायै नमः ८१२. ॐ विरोचनायै नमः ८१३. ॐ विश्वतीर्थायै नमः ८१४. ॐ विश्वगन्धायै नमः ८१५. ॐ विश्वमायायै नमः ८१६. ॐ विभुप्रियायै नमः ८१७. ॐ विष्णुपूज्यायै नमः ८१८. ॐ विष्णुतनवे नमः ८१९. ॐ वैष्णव्यै नमः ८२०. ॐ विष्णुभाविन्यै नमः ८२१. ॐ विष्णुमात्रे नमः ८२२. ॐ विष्णुमय्यै नमः ८२३. ॐ विष्णुदायै नमः ८२४. ॐ विष्णुवल्लभायै नमः ८२५. ॐ ब्रह्मपूतायै नमः ८२६. ॐ ब्रह्ममय्यै नमः ८२७. ॐ ब्रह्मभुवे नमः ८२८. ॐ ब्रह्मदायिन्यै नमः ८२९. ॐ ब्रह्मभूतायै नमः ८३०. ॐ ब्रह्मतनवे नमः ८३१. ॐ ब्रह्मज्ञायै नमः ८३२. ॐ ब्रह्मवल्लिकायै नमः ८३३. ॐ महामातायै नमः ८३४. ॐ महामात्रे नमः ८३५. ॐ महाभूत्यै नमः ८३६. ॐ महातनवे नमः ८३७. ॐ महामात्यायै नमः ८३८. ॐ महादेव्यै नमः ८३९. ॐ महालक्ष्म्यै नमः ८४०. ॐ महामहायै नमः ८४१. ॐ महाखुरायै नमः ८४२. ॐ महापादायै नमः ८४३. ॐ महोरस्कायै नमः ८४४. ॐ महोदर्यै नमः ८४५. ॐ महास्कन्धायै नमः ८४६. ॐ महाशृङ्ग्यै नमः ८४७. ॐ महानासायै नमः ८४८. ॐ महामतये नमः ८४९. ॐ महाचित्ता नमः ८५०. ॐ महाकारायै नमः ८५१. ॐ महावक्त्रायै नमः ८५२. ॐ महाहनवे नमः ८५३. ॐ महानादायै नमः ८५४. ॐ महाह्लादायै नमः ८५५. ॐ महापुच्छायै नमः ८५६. ॐ महापयसे नमः ८५७. ॐ महामनसे नमः ८५८. ॐ महाबुद्धये नमः ८५९. ॐ महाशक्तये नमः ८६०. ॐ महेश्वर्यै नमः ८६१. ॐ महेशान्यै नमः ८६२. ॐ महावाण्यै नमः ८६३. ॐ महावत्सायै नमः ८६४. ॐ महाफलायै नमः ८६५. ॐ चपलायै नमः ८६६. ॐ चपलाकारायै नमः ८६७. ॐ चापल्यै नमः ८६८. ॐ चापलप्रियायै नमः ८६९. ॐ चटुलायै नमः ८७०. ॐ चटुलश्लाघ्यायै नमः ८७१. ॐ चटुस्तुत्यायै नमः ८७२. ॐ चटुस्मृतये नमः ८७३. ॐ गान्धर्व्यै नमः ८७४. ॐ गोपिकापूज्यायै नमः ८७५. ॐ गोपिन्यै नमः ८७६. ॐ गोपलालितायै नमः ८७७. ॐ गोप्रियायै नमः ८७८. ॐ गोपतिप्रार्थ्यायै नमः ८७९. ॐ गोपाल्यै नमः ८८०. ॐ गोपपालितायै नमः ८८१. ॐ क्रोधनायै नमः ८८२. ॐ क्रोधसंहारायै नमः ८८३. ॐ कोपनायै नमः ८८४. ॐ कोपनाशिन्यै नमः ८८५. ॐ रौद्रायै नमः ८८६. ॐ रुद्रकृताभ्यर्चायै नमः ८८७. ॐ चण्ड्यै नमः ८८८. ॐ चण्डीकृतस्तवायै नमः ८८९. ॐ ह्रियै नमः ८९०. ॐ श्रियै नमः ८९१. ॐ धियै नमः ८९२. ॐ भुवे नमः ८९३. ॐ दुराधर्षायै नमः ८९४. ॐ दुर्विभाव्या नमः ८९५. ॐ दुरासदायै नमः ८९६. ॐ दुर्धरायै नमः ८९७. ॐ दुःस्थितायै नमः ८९८. ॐ दुर्गायै नमः ८९९. ॐ दुर्धर्षायै नमः ९००. ॐ दुर्गमण्डिन्यै नमः ९०१. ॐ मात्रे नमः ९०२. ॐ मातृस्वस्रे नमः ९०३. ॐ मेध्यायै नमः ९०४. ॐ मातामह्यै नमः ९०५. ॐ उर्विक्रमायै नमः ९०६. ॐ मनोरमाशा नमः ९०७. ॐ अमहिम्ने नमः ९०८. ॐ स्रग्विण्यै नमः ९०९. ॐ अमृतमेहिन्यै नमः ९१०. ॐ ऋद्धये नमः ९११. ॐ वृद्धये नमः ९१२. ॐ निधायै नमः ९१३. ॐ सम्पदे नमः ९१४. ॐ प्रपत्तये नमः ९१५. ॐ तरुण्यै नमः ९१६. ॐ त्रपायै नमः ९१७. ॐ लज्जायै नमः ९१८. ॐ श्रद्धायै नमः ९१९. ॐ सुजिज्ञासायै नमः ९२०. ॐ मुमुक्षायै नमः ९२१. ॐ विजयायै नमः ९२२. ॐ जयायै नमः ९२३. ॐ विमलायै नमः ९२४. ॐ उत्कर्षिण्यै नमः ९२५. ॐ ज्ञानायै नमः ९२६. ॐ योगायै नमः ९२७. ॐ सत्यायै नमः ९२८. ॐ क्रियायै नमः ९२९. ॐ अमृषायै नमः ९३०. ॐ ईशानायै नमः ९३१. ॐ अनुग्रहायै नमः ९३२. ॐ अमोघायै नमः ९३३. ॐ निग्रहायै नमः ९३४. ॐ स्वार्थवर्जितायै नमः ९३५. ॐ प्रसन्नायै नमः ९३६. ॐ प्रसृतायै नमः ९३७. ॐ प्राप्यायै नमः ९३८. ॐ प्रांशवे नमः ९३९. ॐ प्रात्यै नमः ९४०. ॐ प्रसादिन्यै नमः ९४१. ॐ सत्प्रतिष्ठायै नमः ९४२. ॐ सुप्रतीतये नमः ९४३. ॐ प्रापिकायै नमः ९४४. ॐ परमेश्वर्यै नमः ९४५. ॐ निष्प्रपञ्चायै नमः ९४६. ॐ पञ्चभूतायै नमः ९४७. ॐ पञ्चगव्यायै नमः ९४८. ॐ प्रपञ्चकृते नमः ९४९. ॐ वात्सल्यमूर्तये नमः ९५०. ॐ सत्पूर्तये नमः ९५१. ॐ जूर्तिहृते नमः ९५२. ॐ कीर्तिदायिन्यै नमः ९५३. ॐ वत्सदायै नमः ९५४. ॐ प्रोज्ज्वलायै नमः ९५५. ॐ जाप्यायै नमः ९५६. ॐ तापहृते नमः ९५७. ॐ पापकर्षिण्यै नमः ९५८. ॐ वैतरणीसुनावै नमः ९५९. ॐ नाव्यायै नमः ९६०. ॐ नतायै नमः ९६१. ॐ नरकनाशिन्यै नमः ९६२. ॐ एकलायै नमः ९६३. ॐ सत्कलारूपायै नमः ९६४. ॐ यज्ञयूपस्वरूपिण्यै नमः ९६५. ॐ यज्ञप्रियायै नमः ९६६. ॐ यज्ञधेनवे नमः ९६७. ॐ यज्ञियायै नमः ९६८. ॐ यज्ञवर्धिन्यै नमः ९६९. ॐ नूतन्यै नमः ९७०. ॐ प्राक्तन्यै नमः ९७१. ॐ वृद्धायै नमः ९७२. ॐ वर्धितायै नमः ९७३. ॐ वर्धितप्रभायै नमः ९७४. ॐ पुराण्यै नमः ९७५. ॐ वैदिक्यै नमः ९७६. ॐ भक्त्यै नमः ९७७. ॐ शक्त्यै नमः ९७८. ॐ शक्यायै नमः ९७९. ॐ आप्तसाधनायै नमः ९८०. ॐ त्रय्यै नमः ९८१. ॐ त्रिदेव्यै नमः ९८२. ॐ त्रैवेद्यै नमः ९८३. ॐ त्रैविद्यायै नमः ९८४. ॐ त्रिजगन्मय्यै नमः ९८५. ॐ जगन्नाथनुतायै नमः ९८६. ॐ नूत्नायै नमः ९८७. ॐ नाकपाल्यै नमः ९८८. ॐ सनातन्यै नमः ९८९. ॐ रामचन्द्रार्चितायै नमः ९९०. ॐ सीतापूजितायै नमः ९९१. ॐ ब्रह्मवादिन्यै नमः ९९२. ॐ भवाब्धिपोतसत्पुच्छायै नमः ९९३. ॐ सर्वमङ्गलविग्रहायै नमः ९९४. ॐ पृथ्व्यै नमः ९९५. ॐ पृथुलपयोदायै नमः ९९६. ॐ पुण्यायै नमः ९९७. ॐ विधिहरिहरार्चिताब्जाङ्घ्रये नमः ९९८. ॐ त्रिजगज्जनन्यै नमः ९९९. ॐ जैत्रायै नमः १०००. ॐ गोमात्रे नमः

इति श्रीगोसहस्रनामस्तोत्रस्य हवनविधिः॥

गीतं गोनामसाहस्रं रामानन्दपदार्चिना। रामभद्राचार्येण पठन् गोभक्तिमाप्नुयात्॥ मङ्गलं सुरभिर्देवी मङ्गलं वत्सवत्सला। मङ्गलं जगतां धात्री गोमाता नित्यमङ्गलम्॥

इति श्रीचित्रकूटतुलसीपीठाधीश्वरजगद्गुरुरामानन्दाचार्यमहाकविस्वामिरामभद्राचार्यविरचितं श्रीगोसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्॥ सम्पादक : अपूर्व अग्रवाल