छन्दोऽनुक्रमणिका


प्रथमः सर्गः

अनुष्टुप् १–९८। शार्दूल­विक्रीडित ९९। मालिनी १००। उपजाति १०१।

द्वितीयः सर्गः

उपजाति १–२, १२, १४, १६–२२, २५–२६, २८, ३०–३२, ३४–४४, ४६, ४९, ५१, ५३–५४, ५६–५८, ६०–७३, ७५–८१, ८४–८६, ८८–९६। इन्द्र­वज्रा ३–६, ८–११, १३, १५, २३–२४, २७, ४५, ४८, ५२, ५५, ७४, ८२–८३, १०१। उपेन्द्रवज्रा ७, २९, ३३, ४७, ५०, ५९, ८७। सुन्दरी (वैतालिक) ९७। वसन्त­तिलका ९८। शार्दूल­विक्रीडित ९९। भुजङ्ग­प्रयात १००।

तृतीयः सर्गः

वंशस्थ १–९४, वसन्त­तिलका ९५–९६। शालिनी ९७। प्रहर्षिणी ९८। भुजङ्गप्रयात ९९। शार्दूल­विक्रीडित १००। इन्द्र­वज्रा १०१।

चतुर्थः सर्गः

उपेन्द्रवज्रा १–६, ५५, ६३, ७५। उपजाति ७–९, ११–१२, १४–२३, २७, २९, ३१–३७, ४०–४८, ५१–५२, ५४–५५, ६१–६२, ६४–६५, ६७, ६९–७४, ७६–८०, ८२–९१, ९३–९६, ९८। इन्द्र­वज्रा १०, १३, २४–२६, २८, ३०, ३८–३९, ४९–५०, ५३, ५६–६०, ६६, ६८, ८१, ९२, ९७, १०१। वसन्त­तिलका ९९, १००।

पञ्चमः सर्गः

सुन्दरी (वैतालिक) १–९३, भुजङ्गप्रयात ९४–९५। शालिनी ९६। वसन्त­तिलका ९७–९८। पृथिवी ९९। शिखरिणी १००। इन्द्र­वज्रा १०१।

षष्ठः सर्गः

उपजाति १–१८, २१–२९, ३१–३४, ३६–४२, ४४–६९, ७१–७५। इन्द्र­वज्रा ३०, ३५, ७०, ७६, १०१। उपेन्द्रवज्रा १९–२०, ४३। नग­स्वरूपिणी/पञ्च­चामर ७७–८१। वसन्त­तिलका ८२–९५। पृथिवी ९६–९७। मन्दा­क्रान्ता ९८। शार्दूल­विक्रीडित ९९। हरिणी १००।

सप्तमः सर्गः

इन्द्रवंशा १–९, ७१–९८। इन्द्र­वज्रा १०, १०१। अचल­धृति/गीत्यार्या ११–१७। भुजङ्ग­प्रयात १८–२५। वसन्त­तिलका २६–२९, ४२–४६, ५१–५४। मालिनी ३०–३३, ९९–१००। शिखरिणी ३४–३८। द्रुत­विलम्बित ३९। तोटक ४०–४१। शार्दूल­विक्रीडित ४७–५०। सुरभि (औप­च्छन्दसिक) ५५। मन्दा­क्रान्ता ५६–७०।

अष्टमः सर्गः

अनुष्टुप् १–९१। वंशस्थ ९२, ९६–९७। वसन्त­तिलका ९३–९४। शार्दूल­विक्रीडित ९५। प्रहर्षिणी ९८। शिखरिणी ९९–१००। इन्द्र­वज्रा १०१।

नवमः सर्गः

तोटक १–५०। वसन्त­तिलका ५१–१००। उपजाति १०१।

दशमः सर्गः

उपजाति १–४, ७–१०, १२–१३, १५–१९, २१–२३, २५–२६, २८–३२, ३४–४७, ४९–५५। इन्द्र­वज्रा ५–६, १४, २०, २४, २७, ४८, १०१। उपेन्द्रवज्रा ११, ३३। नार्कुटिक/कोकिलक ५६–८६। द्रुतविलम्बित ८७–९८। पुष्पिताग्रा (औप­च्छन्दसिक) ९९। शार्दूल­विक्रीडित १००।

एकादशः सर्गः

वसन्त­तिलका १–६४। स्रग्धरा ६५–८२। शिखरिणी ८३–९९। शार्दूल­विक्रीडित १००। इन्द्र­वज्रा १०१।

द्वादशः सर्गः

उपजाति १–४, ७–९, ११–१४, १६, १८–२०, २२, २४–२६, २८–२९, ३१–३४, ३६–४०, ४२–४४, ६१–६४, ६६, ६८–७१, ७३, ७५–७९, ८१–८२, ८५–९९। इन्द्र­वज्रा ५–६, १०, १५, १७, २१, २३, २७, ३०, ६७, ७२, ७४, ८४, १०१। उपेन्द्रवज्रा ३५, ६५, ८०, ८३। आर्या ४५–६०। गीतक ४१। मालिनी १००।

त्रयोदशः सर्गः

उपजाति १–४, ६–११, १३–१७, १९, २१–२८, ३०–३६, ३८–४१, ४५–५२, ५५–५८, ६०, ६२–६५, ६७–६९, ७१–७५, ७७–७९, ८१–८३, ८५, ८७–९०, ९२, ९४, ९६–९९। इन्द्र­वज्रा ५, १२, १८, २०, २९, ३७, ५४, ५९, ६१, ६६, ७०, ७६, ८०, ८४, ८६, ९१, ९३, ९५, १०१। उपेन्द्रवज्रा ४२–४४, ५३। शार्दूल­विक्रीडित १००।

चतुर्दशः सर्गः

शार्दूल­विक्रीडित १–१९। उपजाति २०, २२–२४। इन्द्र­वज्रा २१, १०१। अनुष्टुप् २५–२८। द्रुत­विलम्बित २९–४८। मन्दा­क्रान्ता ४९–५८। तोटक ५९–६८। गीतक ६९–७१, ७५–७६। भुजङ्गप्रयात ७२–७४। वंशस्थ ७७–८३। स्रग्धरा ८४–८७। स्रग्विणी ८८–८९। शिखरिणी ९०–९४। वसन्त­तिलका ९५–९६, १००। मालिनी ९७–९९।

पञ्चदशः सर्गः

स्वागता १–९३। वसन्त­तिलका ९४–९६। मालिनी ९७–९९। शिखरिणी १००। इन्द्र­वज्रा १०१।

षोडशः सर्गः

द्रुत­विलम्बित १–६८। स्रग्विणी ६९–९८। मन्दा­क्रान्ता ९९। शार्दूल­विक्रीडित १००। इन्द्र­वज्रा १०१।

सप्तदशः सर्गः

वंशस्थ १–८८। शार्दूल­विक्रीडित ८९–९७। मालिनी ९८–९९। पृथिवी १००। उपजाति १०१।

अष्टादशः सर्गः

रथोद्धता १–९८। पुष्पिताग्रा (औप­च्छन्दसिक) ९९। स्रग्धरा १००। इन्द्र­वज्रा १०१।

ऊनविंशः सर्गः

दोधक १–३०। उपजाति ३१–३३, ३५–४०, ४३–४५, ४७–५३, ५५, ९१, ९३–९८। इन्द्र­वज्रा ३४, ४२, ४६, ५४, ५६, ९२, १०१। उपेन्द्रवज्रा ४१। शार्दूल­विक्रीडित ५७–६२, ८८। तोटक ६३–७०। नग­स्वरूपिणी/पञ्च­चामर ७१–७६। पुष्पिताग्रा (औप­च्छन्दसिक) ७७–८५। उपोद्गता/माल­भारिणी/वसन्त­मालिका (औप­च्छन्दसिक) ८६–८७। द्रुत­विलम्बित ८९–९०। हरिणी ९९, १००।

विंशः सर्गः

किरीट/मेदुर­दन्त (सपादिका) १–१२। घनाक्षरी १३–२२, २७। कवित्त २३–२६, २८–३२। दुरमिला/द्विमिला (सपादिका) ३३–३६, ३८–४०। मत्तगजेन्द्र (सपादिका) ३७। षट्पद ४१–५०, ६४–७२। हरिगीतक ५१–६३। इन्दिरा/कनक­मञ्जरी ७३–९१। अनुष्टुप् ९२–९४। शिखरिणी ९५–९७। द्रुत­विलम्बित ९८–९९। उपजाति १००। इन्द्र­वज्रा १०१।

एकविंशः सर्गः

वसन्त­तिलका १–४, ६–३०। गीतक ५, ७७। शार्दूल­विक्रीडित ३१, ९४–९६, ९८, १००। उपजाति ३२–३६, ३८–३९, ४१, ४३–५४, ५६, ५९, ६१–६४, ६६, ६८–७६, ७८–७९, ८१–९१। इन्द्र­वज्रा ४०, ४२, ५५, ५७–५८, ६०, ६५, ६७, ८०, १०१। उपेन्द्रवज्रा ३७। शिखरिणी ९२–९३। मालिनी ९७। पृथिवी ९९।