एकविंशः सर्गः


रामः प्रभुः परशुराममथ स्वधर्मे प्रेम्णा नियुज्य भगवांश्च महेन्द्रशैलम्। प्रस्थाप्य पार्वणशशीव चरित्रचान्द्रीमर्यादया धवलयंस्त्रिजगद्विरेजे॥ २१-१ ॥ श्रीराघवो विपुलबाहुविशालसिन्धौ सम्मज्ज्य शाङ्करधनुः सनृपालदर्पम्। जेगीयमानचरितस्त्रिजगत्प्रवीरै रङ्गात्स लक्ष्मणयुतो गुरुमभ्यगच्छत्॥ २१-२ ॥ तं गाधिजो विजयिनं जनकात्मजाया जैत्रश्रिया जलजया जयमालयाढ्यम्। प्रीतं प्रतीक्ष्य पदयोः पतितं प्रसन्नः प्रांशुं प्रतीतमनसा परिषस्वजेऽसौ॥ २१-३ ॥ नेदुर्दिवो विबुधदुन्दुभयस्तदानीं पेतुश्च पुष्पनिकराणि सुरोत्तमानाम्। गन्धर्वकिन्नरमुनीश्वरदेवदेव्यो वैवाहिकं जगुरधोक्षजजानकीयम्॥ २१-४ ॥ अद्य सीताराममङ्गलं सुगेयं हे शुभे। एतद्गीते मनो निर्मलं निधेयं हे शुभे॥ दामिनीपयोधरसुवर्णवर्णिनी वरौ। कोटिकोटिरतिरतिरञ्जनमनोहरौ। नेत्रयुग्ममत्र सफलं प्रदेयं हे शुभे॥ अद्य सीताराममङ्गलं सुगेयं हे शुभे॥ अत्र मिथिलाधिराजजनको महारथः। तत्र चक्रवर्तिमहाराजश्रीदशरथः। समधियोरिह कुशलं सुधेयं हे शुभे॥ अद्य सीताराममङ्गलं सुगेयं हे शुभे॥ मिथिलाकोसलयोः सनातनसमागमः। सीतारामयोर्मधुरपरिणयो मनोरमः। भावं भावं भवं विमलं विधेयं हे शुभे॥ अद्य सीताराममङ्गलं सुगेयं हे शुभे॥ परब्रह्मभूतौ सीताराघवौ सतां गती। रामभद्राचार्यप्राणप्रियौ दिव्यदम्पती। मनोगृहं महोमण्डपं प्रणेयं हे शुभे॥ अद्य सीताराममङ्गलं सुगेयं हे शुभे॥ २१-५ ॥ दिव्येषु वाद्यनिकरेषु नदत्सु सत्सु वर्षत्सु मञ्जुकुसुमेषु सुरोत्तमेषु। गायत्सु गीतमथ किम्पुरुषेषु विश्वामित्रं ननाम जनकः कनकाङ्गदाङ्गः॥ २१-६ ॥ त्वत्सम्प्रसादमधिगम्य रघुप्रवीरो भङ्क्त्वा धनुर्भुजसमर्पितवीर्यशुल्कः। रामस्त्रिलोकविजयी विजितारिवर्गः सीताकरग्रहणयोग्यतयाभिपन्नः॥ २१-७ ॥ तद्देव भूमितनयां कनकाङ्गयष्टिं रामाय रम्यवपुषे प्रददामि हृष्टः। कन्याललाम कमनीयमयोनिजं मे श्रीराघवोऽर्हति रमामिव शार्ङ्गपाणिः॥ २१-८ ॥ इत्थं निशम्य वचनं जनकस्य राज्ञो रामं स्पृशन् नवलनीरददेहकान्तिम्। संश्राव्य हर्षकलितं निजगाद विश्वामित्रो गिरं गिरिशचापविभङ्गहृष्टः॥ २१-९ ॥ भग्ने धनुष्यभवदेव शुभो विवाहः सीतारघूत्तमवधूवरवर्णनीयः। कार्यस्तथापि निमिभानुकुलानुरूपो वैवाहिको विधिरयं व्यवहारविज्ञैः॥ २१-१० ॥ नो लोकतो जनक भिद्यत एव शास्त्रं शास्त्रातिगो न खलु तिष्ठति जीवलोकः। विद्वान् द्वयोः शुभसमन्वयमेव लोके प्रेयः परत्र च पुमाल्लँभते विमोक्षमम्॥ २१-११ ॥ गच्छन्तु ते चरवरा नगरीमयोध्यामानीयतां दशरथो नृपचक्रवर्ती। तत्सन्निधौ भवतु लोकहिताय भव्यो वैवाहिको विधिरयं रघुवीरभौम्योः॥ २१-१२ ॥ रामस्य नित्यगृहिणीं नृप विद्धि सीतां सीतापतिश्च सततं रघुनाथ एव। जीवान् स्वधर्ममिह शिक्षयितुं जगत्यामाविर्बभूवतुरुभाविव भानुकान्ती॥ २१-१३ ॥ यो रामचन्द्रभगवान् स किलास्ति सीता या जानकी भगवती स च रामचन्द्रः। नैवानयोर्नरपते किल कोऽपि भेदो वागर्थयोरिव तथा च तरङ्गवीच्योः॥ २१-१४ ॥ आकर्ण्य कौशिकवचो जनकः प्रसन्नो दूतान् व्यसर्जयदथो नगरीमयोध्याम्। ते तत्र शीघ्रगतयो ददृशुः क्षमायाः सीमन्तमौलिमिव कोसलराजधानीम्॥ २१-१५ ॥ गत्वाऽथ तूर्णगतयो नगरीं निरीक्ष्य प्रीता निमज्ज्य विधिपुत्त्रसुतापयस्सु। प्रेमप्रवृद्धहृदयाः सरयूपयोभिर्विध्वंसितस्वजननीपयउत्तरर्णाः॥ २१-१६ ॥ गत्वा नृपेन्द्रभवनं प्रतिहारपाभ्यामावेदिता नृपतिसंसदमापुरीड्याम्। जुष्टाञ्च भूसुरवरैर्ननु मन्त्रिवर्गैर्दिव्यां पुरन्दरसभामिव देवलोके॥ २१-१७ ॥ सर्वोच्चमासनगतं ददृशुर्वसिष्ठं राज्ञाप्यधःस्थितिमता परिसेव्यमानम्। स्पृष्ट्वा पदं मुकुटकोटिलसल्ललामश्रीसद्गुरुं रघुकुलस्य महार्घ्यबोधम्॥ २१-१८ ॥ दृष्ट्वा विधातृतनयं महसा ज्वलन्तं साक्षाद्बृहस्पतिसहस्रसमं च बुद्ध्या। नेमुश्चरा नमितमूर्धगलत्प्रसूननिस्यन्दमञ्जुमकरन्दमिलत्पदाब्जम्॥ २१-१९ ॥ धन्यो ह्यसौ सकलभूपतिचक्रवर्ती स्थित्वा ह्यधोऽध इममर्चति गौरवाद्यत्। शीलेन नूनममुनैव गृहेऽस्य खेलत्पूर्णाद्वयं शिशुतनु प्रचकास्ति नूनम्॥ २१-२० ॥ यद्योगिभिर्मुनिवरैस्तपसा न लभ्यं यन्नेति नेति वचसा श्रुतयो गृणन्ति। तद्ब्रह्म कोसलपतेर्भवने विराजद्रामाभिधं नयनगोचरतामुपेतम्॥ २१-२१ ॥ दृष्ट्वा प्रणम्य नृपतिं पुरुहूतमित्रं तस्मै ददुश्चरवराः प्रभुलग्नपत्त्रीम्। सौमित्रिराघवशिवाक्षरभाग्यभाजं हस्ताक्षरैर्विलसितां बुधकौशिकस्य॥ २१-२२ ॥ हे भानुवंशसरसीरुहचित्रभानो हे शक्रमित्र वसुधाधिप चक्रवर्तिन्। धन्योऽसि राममुपलभ्य मरीचिपुत्त्रो विष्णुं यथा निखिललोकमनोऽभिरामम्॥ २१-२३ ॥ त्वत्प्रेषितौ मुनिवरेण समं कुमारौ त्रात्वा मखं समरमर्दितकौणपेन्द्रौ। मार्गे च गौतमवधूं पदपद्मधूल्या कृत्वा विधूतरजसं मिथिलामुपेतौ॥ २१-२४ ॥ यद्देवदानवनरासुरनागयक्षैः शक्यञ्च नो चलयितुं तिलमप्युदारम्। तच्छम्भुचापमधुनैव तवार्य रामः प्रेम्णा बभञ्ज गजराज इवाब्जखण्डम्॥ २१-२५ ॥ श्रुत्वागतोऽथ भृगुनायक आत्तरोषो दृष्ट्वैव ते तनयमस्तसमस्तदर्पः। चापं प्रदाय स गतः सुरराजशैलं रामे समर्प्य रुचिमर्क इव प्रदीपः॥ २१-२६ ॥ तज्जानकी जनकवैभववैजयन्ती दत्तेह नो नृपतिना तव राघवाय। तस्मिन् सुमङ्गलमहे सह बन्धुवर्गैस्त्वद्दर्शनं समभिवाञ्छति मैथिलेन्द्रः॥ २१-२७ ॥ सम्बन्धिनौ समधियौ मिथिलानरेशः श्रीकोसलेश इति वां मिथिलानिवासाः। नित्यं दिदृक्षव इवैत्य मनोज्ञधाम्नि त्वत्पादपद्मरजसा नगरं पुनीहि॥ २१-२८ ॥ इत्येवमादिलिखितां जनकस्य पत्त्रीं प्राप्तामिवातिथिमयीं विहिताभिषेकाम्। नेत्राम्बुभिर्नृपतिमौलिमणिः पठंस्तां रामोपलब्धिमिव वक्षसि सञ्जुगोप॥ २१-२९ ॥ पृष्ट्वा गुरुं समनुरञ्जितमित्रवर्गः प्रीतात्मना दशरथो भरतानुशासी। शत्रुघ्नसूचितपदः पदवीं गृहस्य प्रीतो दिनेश इव भूपवरः प्रपेदे॥ २१-३० ॥ कौसल्यामथ कैकयीं नरपतिः प्रीतस्सुमित्रां तथा सानन्दं समतूतुषत्प्रणिगदन्मेघो मयूरीरिव। सार्धं बन्धुजनेन पुज्यगुरुणा प्रस्थाप्य सेनां नृपः साटोपं वरयात्रिभिः परिवृतो रामं दिदृक्षुर्ययौ॥ २१-३१ ॥ तमाव्रजन्तं नरदेवदेवं प्रत्युद्ययौ बन्धुगणैः समेतः। सम्पूजयामास यथोपचारं सम्बन्धिनं स्वं प्रणयाद्विदेहः॥ २१-३२ ॥ निवेद्य सुस्वागतमात्मबन्धौ सीरध्वजो राजनि रामताते। जगाद जैत्रो जनवासमेनं सहानुगं सत्कृतिजागरूकः॥ २१-३३ ॥ अथोपकार्यासु निदिश्य वासं जन्यान् प्रभुप्रेमनिधानधन्यान्। सुवासशय्यासनभोजनाद्यैः सम्भावयामास भवार्चिताङ्घ्रिः॥ २१-३४ ॥ आयोध्यकाः स्वातिघनोपमानं रामं पिनाकक्षतिलब्धमानम्। दिदृक्षवश्चातकतुल्यशीलाः क्षणं क्षणं कल्पसमं स्म निन्युः॥ २१-३५ ॥ ततोऽवधार्यागतमात्मनीनप्रेमामृताम्भोधिमनिन्द्यशीलम्। सबन्धुमित्रं पितरं पितृज्ञः पिनाकभित्सानुज आजगाम॥ २१-३६ ॥ गुरुं पुरस्कृत्य गुरुस्त्रिलोक्या गुरुप्रभावो गुरुदर्शनार्थी। गुरूपमानो गुरुभारहारी गुरूकरिष्यन् गुरुमभ्यगच्छत्॥ २१-३७ ॥ तमाव्रजन्तं नयनाभिरामं रामं विभाव्रीडितकोटिकामम्। त्रैमातुरेणानुगतं तमालनीलं बुधोद्गीतसुशीललीलम्॥ २१-३८ ॥ नवीनराजीवदृशोरपाङ्गशोणश्रिया मण्डितमञ्जुलास्यम्। विडम्बयन्तं शरदिन्दुलक्ष्मीं समुल्लसत्कल्पतरुप्रवालाम्॥ २१-३९ ॥ हेरम्बशुण्डोपमजानुलम्बिहेरम्बतातार्चितमञ्जुबाहुम्। हेमाम्बरं हेममयोपवीतं हेमाद्रिकन्यातनयाभिरामम्॥ २१-४० ॥ शार्ङ्गं धनुर्वामकरे दधानं दक्षे वहन्तं निशितं शरञ्च। भ्राम्यन्तमुर्व्यामिव नीलमभ्रं महेन्द्रचापाप्तविभं जगद्ध्रम्॥ २१-४१ ॥ श्रीवत्सलक्ष्माणमनन्तसत्त्वं गम्भीरनाभिं त्रिवलीमनोज्ञम्। भग्नेशचापं तपनप्रतापं तापं हरन्तं हरिमम्बुजाक्षम्॥ २१-४२ ॥ कृपासुधावर्षणवीक्षणाभ्यां सञ्जीवयन्तं ननु जीवलोकम्। स्वमुत्तमश्लोकमशोकमोको विश्राणयिष्यन्तमिवात्मविद्भ्यः॥ २१-४३ ॥ मन्दस्मितं मत्तगजेन्द्रमाद्यद्गतिं गतिज्ञं जगतामधीशम्। स दूरतो वीक्ष्य दुरन्तवीर्यं जगाम तृप्तिं न नराधिराजः॥ २१-४४ ॥ सलक्ष्मणो लक्ष्मणपूर्वजन्मा पपात पुत्त्रः पितृपादपद्मे। उत्थाप्य दोर्भ्यां परिषस्वजेऽसौ राजेव रङ्कः समवाप्य रत्नम्॥ २१-४५ ॥ जिघ्रन्निवासीन्ननु नासिकाभ्यां पिबन्निवाभून्निजलोचनाभ्याम्। श्लिष्यन्निवास्तैष वृहद्भुजाभ्यां हृदा स गूहन्निव वेदगुह्यम्॥ २१-४६ ॥ पुनर्वशिष्ठप्रमुखान् मुनीन्द्रान् नत्वा स भूत्वा द्विजमङ्गलाढ्यः। रराज राजीवदृगुन्नतास्यः शक्रो यथा गीष्पतिमङ्गलाशीः॥ २१-४७ ॥ मित्राणि बन्धुं भरतं रिपुघ्नं तौ द्वौ मिलित्वा चलिताधराक्षौ। परस्परालापविलासनर्मैर्विजह्रतुर्वै हसितौ हसद्भिः॥ २१-४८ ॥ राजा पुनश्चापि सुतैश्चतुर्भिर्वृतो विरेजे मिथिलानगर्याम्। प्रपन्न ईशं विषयाद्विरक्तो यथा विमुक्तेश्च चतुःप्रकारैः॥ २१-४९ ॥ अथागमद्दिव्यविवाहलग्नं सुमङ्गलं मङ्गलवासराढ्यम्। समार्गशीर्षामलपञ्चमीकं हेमन्तहेमायितशालिशालि॥ २१-५० ॥ शुभावहं सोत्तरफाल्गुनीकं गोधूलिवेलार्जितपुण्यवेलम्। भानूत्तरं धर्ममयोत्तरं यज्ज्योतिर्विदः पुण्यतमं वदन्ति॥ २१-५१ ॥ तदेव मौहूर्तिकमब्जयोनिः सम्प्रेषयामास स नारदेन। विदेहराजस्य यदेव पूर्वमजीगणन् वै गणकप्रधानाः॥ २१-५२ ॥ प्रमाणितं पद्मभुवैव साक्षात्प्रामाणिकत्वं किल मैथिलानम्। ज्योतिर्विदामित्यवधार्य वृत्तं मोदं ययुः पौरजनाः प्रकामम्॥ २१-५३ ॥ ततश्शतानन्दमुनिः क्षितीशं विज्ञापयामास विवाहलग्नम्। स सीरकेतू रघुवंशकेतुमामन्त्रयिष्यन् सचिवान् जगाद॥ २१-५४ ॥ क्षिप्रं शतानन्दवचोऽनुसारं सम्पाद्यतां माङ्गलिकं समस्तम्। सामात्यमित्रः पुरुहूतमित्र आमन्त्र्यतां येन विवाहकार्ये॥ २१-५५ ॥ तथेति सम्पादितपूर्वमेतत्कृतं कृतज्ञाः कथयाम्बभूवुः। बभौ विदेहोऽपि विशिष्टदेहो वैवाहिके कर्मणि कन्यकानाम्॥ २१-५६ ॥ सीताञ्च सौभाग्यजुषः पुरन्ध्र्यः शृङ्गारयामासुरनिन्द्यरूपाम्। किं भूषणैर्भूषणभूषणाङ्ग्या भाग्योत्सवो ह्येष विभूषणानाम्॥ २१-५७ ॥ संस्नाप्य सीतां विधिवद्विधिज्ञा आकाशगङ्गापयसा शुभेन। लिम्पन्त्य एनां सुभगाङ्गरागैर्वैवाहिकं मङ्गलमभ्यगायन्॥ २१-५८ ॥ नील्या च शाट्या लसितामलाङ्गी बभौ चिरं मैथिलराजकन्या। विद्युन्मयी काऽपि नवीनयोषा व्योम्नीव नीलाम्बुदवर्धिताभा॥ २१-५९ ॥ सीमन्तिनी काचन चारुशीला सीमन्तमस्याः समलञ्चकार। श्यामालकं नन्दनचारुपुष्पैर्व्योमेव नक्षत्रदिनेशचन्द्रैः॥ २१-६० ॥ तस्या ललाटे विललास विन्दुरिन्दाविवेन्दुः किल कोसलेन्दुः। विभूषणीभूय निजस्वरूपैः किं भूषयामास विभूषणीयाम्॥ २१-६१ ॥ सुकुण्डले चन्द्रमुखीकपोलौ कामं स्पृशन्तौ परिरेजतुः स्म। मनोजकेतू स्मरजीवनार्थं सुधामिवेन्दुं परियाचमानौ॥ २१-६२ ॥ ताम्बूलवीट्याधरपल्लवोऽस्या विरोचयामास मुखं सुमुख्याः। शङ्केऽमृतांशुस्तनयं पृथिव्याः स्वाङ्कं समारोप्य ललास लक्ष्म्या॥ २१-६३ ॥ तन्नासिका निन्दितकीरचञ्चुर्मुक्तालतासम्महितोत्तरोष्ठा। शुक्रस्य भौमेन कृतात्मसन्धेरिवैन्दुबिम्बां सुषमां पुपोष॥ २१-६४ ॥ तस्या दृशौ कामगवीशगव्यकॢप्ताञ्जनै रञ्जयति स्म तन्वी। नूनं दृशो राघवनीलिमैव लब्धाञ्जनः खञ्जनमप्यहार्षीत्॥ २१-६५ ॥ केयूरमञ्जू किल भौमिबाहू समुल्लसत्कञ्जकरौ च तस्याः। सरोजदण्डाविव नाथलाभाद्विकासमाप्ताविति मे वितर्कः॥ २१-६६ ॥ वक्षोरुहोत्सेधविकृष्टपट्टं वक्षः प्रियालिङ्गनलाभयोग्यम्। पाटीरचर्चार्चितचित्रपत्त्रं हारैः सुहारैः कलयाम्बभूव॥ २१-६७ ॥ पदाम्बुजे नूपुरसिञ्जनाढ्ये आलक्तकै रञ्जयति स्म काचित्। मुनीन्द्रसन्मानसहंसकेलिभूमी विदित्वा प्रचुचुम्ब भौम्याः॥ २१-६८ ॥ इत्थं जगत्या जननी प्रियार्थं विवाहवेषा वरवर्णिनीड्या। वधूर्बुभूषन्त्यथ ताटकारेः प्रतीक्ष्यमाणास्त विवाहवेलाम्॥ २१-६९ ॥ रामोऽपि सङ्कॢप्तविवाहवेषो मनोरमः केकिगलावदातः। मनुष्यमौलिर्धृतमञ्जुमौलिर्द्वारं विदेहस्य ययौ सबन्धुः॥ २१-७० ॥ उच्चैःश्रवोंऽशं गतिलुब्धहंसं हयं समारुह्य हयास्यकल्पम्। हरिर्हयग्रीवनिजावतारं स्मरन्महाविष्णुरथ प्रतस्थे॥ २१-७१ ॥ स श्यामकर्णः शशिशुभ्रवर्णो लसल्ललामामितचित्रवर्णः। मुरारिजायाग्रभवोत्तमर्णो मारस्तु यस्यास्त किलाधमर्णः॥ २१-७२ ॥ सुवर्णरश्मिप्रभयातिमात्रं रराज सीतावरवाजिवक्त्रम्। रामप्रियत्वात्किमु रश्मिशाली संलालयन्नास्त करैस्तदास्यम्॥ २१-७३ ॥ स वै चतुष्पात्तुरगश्चतुष्पाद्विभूतिनाथं विवहन् विरेजे। नभो यथा पत्त्रनिषण्णलोलद्रोलम्बमम्भोजमिवातिशुभ्रः॥ २१-७४ ॥ पृष्ठेन बिभ्रत्स हरिं हरीशो हरन् हरीणां सुषमां हरीष्टः। हरीष्टवाही हरिहृष्टरोमा हरिर्हरेर्यानजवं जिगाय॥ २१-७५ ॥ तं वर्त्मनि प्रेक्ष्य वरं वरेण्यं नीलाम्बुदश्यामलकम्रकान्तिम्। प्रहृष्टचित्ता मिथिलापुरन्ध्र्यो जगुः कलं गीतमगीतपूर्वम्॥ २१-७६ ॥ पश्य सखि पश्य सखि मिथिलामण्डपमभि जनकजामाता रामो याति हे। अश्वमधिरूढो रूढो दशरथमनोरथं गूढोऽप्येष महाविष्णुर्भाति हे। पश्य सखि पश्य सखि मिथिलामण्डपमभि जनकजामाता रामो याति हे॥ मणिमयमञ्जुमौलिं सुरकुलमौलिरेष वहन्मृदुमस्तके विभाति हे। जानकीग्रहीतुकामो मौलिमिषतोऽप्यकामो भक्तिमिव बिभ्रत्प्रतिभाति हे। इममवलोक्य लोकविस्मृतिर्भवति सखि आनन्दो मनसि न सम्माति हे। चेतो मे चकोर इव रामचन्द्रमुखचन्द्रच्छविसुधां पिबन्न जहाति हे। वरयात्रिभिः समेतो जानकीवरणहेतोः शनैः शनैः पदं विदधाति हे। रामभद्राचार्यगुरुवेदमन्त्रं श्रावं श्रावं भक्तिमयदक्षिणां ददाति हे। पश्य सखि पश्य सखि मिथिलामण्डपमभि जनकजामाता रामो याति हे॥ २१-७७ ॥ अथागतं मङ्गलमञ्जुमूर्तिं सभ्रातृतातं जनपारिजातम्। सम्पूज्य पूज्यं विधिवद्विदेहो रामं मुदा मण्डपमानिनाय॥ २१-७८ ॥ तिष्ठत्सु सर्वेषु शुभासनेषु प्रसन्नचित्तो नृपचक्रवर्ती। गवामसङ्ख्यानि ददौ द्विजेभ्यो निसर्गसिद्धा हि सतां विसर्गाः॥ २१-७९ ॥ वेद्यां समाधिष्ठितपावकायां कुर्वत्सु विप्रेषु च शान्तिपाठम्। सीतां समानिन्युरथाभि रामं सख्यो विभां भानुमिवेशवेला॥ २१-८० ॥ उपस्थितां रामसमीप्यमीड्यां विवाहमङ्गल्यविभूषणाढ्याम्। नेमुर्जनास्तामुपपारिजातं सुकल्पवल्लीमिव भूमिपुत्त्रीम्॥ २१-८१ ॥ ततो वसिष्ठः प्रथितैर्मुनीन्द्रैः विधिं विवाहस्य विधातुमैच्छत्। श्रीजानकीराघवयोरतीते कल्पे यथा पूर्वमकल्पयत्सः॥ २१-८२ ॥ पूजा गणेशाम्बिकयोश्च ताभ्यां विधापिता शाश्वतदम्पतीभ्याम्। नूनं श्रुतीनां विधयो विधीशे प्रकल्पिताः सार्थकतां भजन्ते॥ २१-८३ ॥ सूर्यः कुलाचारमथ प्रवक्तुं त्यक्त्वास्तशैलं पुर आविरासीत्। तयोर्निशायामपि रामसीतावैवाहिके सर्वमिदं हि युक्तम्॥ २१-८४ ॥ वेदा धृतब्राह्मणवर्यवेषाः सम्पादयन्ति स्म विवाहकृत्यम्। मूर्तो हुताशोऽपि च रामसीताकराम्बुजोत्क्षिप्तहविर्विलुब्धः॥ २१-८५ ॥ देवाश्च सर्वे वरपक्षमेते समाश्रिता वै वरयात्रिरूपाः। देव्यो विदेहाधिपनारिमिश्रा ददुर्ह्ययोध्यापतये सुगालीः॥ २१-८६ ॥ ततो विदेहः सह धर्मपत्न्या पादौ पवित्रौ ननु ताटकारेः। पापच्छिदौ गौतमधर्मपत्न्या ईशानहृत्कञ्जशुभद्विरेफौ॥ २१-८७ ॥ प्रक्षाल्य सीतां भगवत्स्वरूपां ददौ स रामाय पुराणपुंसे। अयोनिजां स्वां तनयां महीशः सिन्धुः श्रियं पूर्वमिवाच्युताय॥ २१-८८ ॥ ततो दिवो दुन्दुभयः प्रणेदुः सुराः प्रसूनैर्ववृषुः प्रसन्नाः। जगुः कलं किम्पुरुषाश्च देव्यो प्रीता अनृत्यन् सुरवारमुख्यः॥ २१-८९ ॥ लाजाहुतिं तौ ददतुः सलज्जौ धूमेन संरक्तविशालनेत्रौ। संस्मारयन्तौ स्म जनैर्निशायां प्रभातराजीवविभामिवाद्यौ॥ २१-९० ॥ ततश्च सङ्ग्रन्थितसूत्तरीयौ विधित्सितभ्रामरिकाविधानौ। शम्पाब्दसाधारणतामुपेतौ व्यलोभयेतां भजतां दृशस्तौ॥ २१-९१ ॥ ततः सीतादेव्याः शुभशिरसि सिन्दूरमनघं ददानः श्रीरामोऽलभत सुषमां कामपि विभुः। भुजो भूम्नश्चन्द्रं रमयितुमलं पद्मरजसा सुधालिप्सोः शोभामभजत भुजङ्गस्य भगवान्॥ २१-९२ ॥ वसिष्ठाज्ञावेकं कलकनकसिंहासनमथा- स्थितौ सीतारामौ विमलचपलानीरदनिभौ। निरीक्ष्यैतद्द्वन्द्वं पुलकिततनुः श्रीदशरथो मनोद्वन्द्वव्यूहं क्षपयितुमिवासीत्कृतमतिः॥ २१-९३ ॥ प्राप्य श्रीभरतः कुशध्वजसुतां भेजे मुदं माण्डवीं कान्तामाप्य च लक्ष्मणोऽप्युरमिलां जातोऽनुरूपां सुखी। शत्रुघ्नः श्रुतिकीर्तिमेत्य मुमुदे तान्वीक्ष्य ताभिर्नृपो विद्याभिश्चतुरश्चिताश्चतसृभिः प्रीतः पुमर्थानिव॥ २१-९४ ॥ इत्थं लोकललामवीरसमितौ भङ्क्त्वा धनुः शाङ्करं स्वस्मिंश्च प्रविलाप्य भार्गवमहः शम्पामिवाम्भोधरे। श्रीसीतां परिणीय वेदविधिना दारान्वितैः सोदरैः श्रीरामो मिथिलापुरात्प्रमुदितः प्रस्थातुमैच्छत्प्रभुः॥ २१-९५ ॥ श्रुत्वा स्वं गमनञ्च कोसलपुरे बाष्पाणि सीता दृशो- र्मुञ्चन्ती जनकेन पृष्टनिगमा तातं जगादातुरा। एकस्माज्जठरादुभौ प्रजनितौ पुत्त्रस्तथा कन्यका पुत्त्रस्तिष्ठति तात सद्मनि कथं दूरं सुता प्रेष्यते॥ २१-९६ ॥ अथ जनकनृपालं सामभिः सान्त्वयित्वा दुहितृविरतमूर्छच्चेतनं चित्स्वरूपः। दशरथरथरूढः सीतया पूर्णकामः शुचिसरितमयोध्यां जानकीजानिरागात्॥ २१-९७ ॥ कौसल्या किल कैकयेन्द्रतनया देवी सुमित्रा तथा दृष्ट्वा स्वांस्तनयान् कलत्रसहितान् भेजुर्मुदं सुस्मिताः। इत्थं द्वादशवार्षिकं स भगवान् नीत्वा पुरेऽनेहसं भूमेर्भारजिहीर्षया वनमितो रामश्रिया बन्धुना॥ २१-९८ ॥ निहत्य युधि रावणं जनकजाहृतिक्षोभितः कपीन्द्रबलवान् विभुर्हनुमता चिरं भावितः। पुनः पुरमुपागतस्त्रिभुवनेश्वरः श्रीहरि- र्विराजति स सीतया प्रणतभार्गवो राघवः॥ २१-९९ ॥ एवं भार्गवराघवीयसुमहाकाव्यं मया निर्मितं सीतारामपरायणेन पयसा षाण्मासिकानुष्ठितौ। सर्गैर्भूषितमेकविंशतिमितैः श्लोकैश्च तादृक्शतैः प्रेम्णा गायत रामभद्रलसिताचार्येण तुष्ट्यै हरेः॥ २१-१०० ॥ इत्थं शुभे भार्गवराघवीये भव्ये महाकाव्य उदारवृत्ते। ब्रह्माक्षिसर्गः कविरामभद्राचार्यप्रणीतेऽस्तु सतां श्रियै नः॥ २१-१०१ ॥ इति धर्मचक्रवर्ति­महामहोपाध्याय­श्रीचित्रकूट­तुलसीपीठाधीश्वर­जगद्गुरु­रामानन्दाचार्य­महाकविस्वामि­रामभद्राचार्य­प्रणीते श्रीभार्गवराघवीये महाकाव्ये श्रीराघवपरिणयो नामैकविंशः सर्गः।