Bibliography


अ.को. – अमरकोष

अ.मा.स्तो. – अतिमानुषस्तव/अतिमानसस्तोत्र (श्रीवत्साङ्कमिश्रकृत)

अ.शा. – अभिज्ञानशाकुन्तल

क. – कवितावली

गी. – गीतावली

त.सं. – तर्कसङ्ग्रह (अण्णंभट्टकृत)

तै.उ. – तैत्तिरीयोपनिषद्

दो. – दोहावली

धा.पा. – धातुपाठ (पाणिनिकृत)

भ.गी. – भगवद्गीता

भा.पा.सू. – भाष्य (पतञ्जलिकृत) में पाणिनीयसूत्र

भा.पु. – भागवतपुराण

म.भा. – महाभारत

मा.सु.सं. – महासुभाषितसङ्ग्रह

मु.उ. – मुण्डकोपनिषद्

यो.सू. – योगसूत्र

र.वं. – रघुवंश

रा.च.मा. – श्रीरामचरितमानस

रा.प्र. – रामाज्ञा प्रश्न

रा.र.स्तो. – रामरक्षास्तोत्र (बुधकौशिककृत)

वा.रा. – वाल्मीकीय रामायण

वि.प. – विनयपत्रिका

वि.पु. – विष्णुपुराण

वै.स. – वैराग्य संदीपनी

सं.ह.अ. – संकटमोचन हनुमान अष्टक

ह.चा. – श्रीहनुमानचालीसा

ह.बा. – हनुमान बाहुक