श्रीगोसहस्रनामस्तोत्रस्य नामावलिः


॥ श्रीमद्राघवो विजयते ॥
॥ जगद्गुरुश्रीमदाद्यरामानन्दाचार्याय नमः ॥
॥ श्रीगोमात्रे नमः ॥

नामावलिः

अथ श्रीगोसहस्रनामस्तोत्रस्य नामावलिः

गौः १। गौविन्दी २। गवेन्द्रार्या ३। गवीशा ४। गोपगोपिता ५। गोजा ६। गोदा ७। गविप्रार्थ्या ८। गवेड्या ९। गोपतिप्रिया १०। गोपा ११। गोपालिका १२। गोपी १३। गोपीथा १४। गोपदा १५। अर्कगुः १६। गोमयी १७। गोमती १८। गव्यदोग्ध्री १९। गोमा २०। गविस्तुता २१। गोपहूता २२। गोपवन्द्या २३। गोपगीता २४। गवार्चिता २५। गोविन्दपालिता २६। गोष्ठा २७। गोप्रिया २८। गोमयामृता २९। सर्वदेवमयी ३०। देवी ३१। दिव्याङ्घ्रिः ३२। दिव्यभा ३३। द्युगुः ३४। दिव्यरूपा ३५। दिव्यमाल्या ३६। दिव्यगन्धा ३७। द्युधृक् ३८। द्युभुक् ३९। सर्वश्रेष्ठा ४०। सर्वतीर्था ४१। सर्वपूज्या ४२। समप्रिया ४३। शमा ४४। शान्ता ४५। शुचिः ४६। स्निग्धा ४७। शुभ्रा ४८। सुभ्रूः ४९। स्वभूः ५०। स्वगुः ५१। कल्याणी ५२। कामदा ५३। काम्या ५४। कामगा ५५। कामधुक् ५६। कधुक् ५७। कोष्णदुग्धा ५८। कुजा ५९। कावीकीर्तिता ६०। कीर्तिवर्धिनी ६१। माधवी ६२। माधवप्रेष्ठा ६३। मा ६४। मान्या ६५। माधवप्रिया ६६। मानुता ६७। मानिता ६८। मेष्टा ६९। महिता ७०। महिमस्थिता ७१। बन्धुरा ७२। बन्धुदा ७३। बन्धुः ७४। बान्धवी ७५। बन्धुगा ७६। अवधूः ७७। वन्दिता ७८। वाक् ७९। वृषवधूः ८०। वन्दारुः ८१। दारवी ८२। द्रुमा ८३। चारुरूपा ८४। चारुशृङ्गी ८५। चारुशोभा ८६। सुचारुगुः ८७। चारुवत्सा ८८। चारुखुरा ८९। चारुगा ९०। चारुसुस्तनी ९१। चारुशीला ९२। चारुरुचिः ९३। चारुभाषा ९४। चतुष्पदा ९५। पवित्रा ९६। पावनी ९७। पूता ९८। पूतात्मा ९९। पापनाशिनी १००। शुभा १०१। शुभतरा १०२। सौम्या १०३। शोभिता १०४। शोभनस्पृहा १०५। शुक्लवर्णा १०६। शुक्लरदा १०७। शुक्लत्विट् १०८। शुक्लरूपिणी १०९। श्यामा ११०। श्यामप्रिया १११। श्यामकर्णी ११२। श्यामपयोधरा ११३। श्यामपुच्छी ११४। श्यामवर्णा ११५। श्यामाङ्घ्रिः ११६। श्यामलोमिका ११७। श्यामात्मा ११८। श्यामभा ११९। श्यामदेहिका १२०। श्यामवत्सका १२१। श्यामचित्ता १२२। श्यामसत्त्वा १२३। श्यामका १२४। श्याममूर्धजा १२५। कपिला १२६। कपिलस्तुत्या १२७। कपिलाक्षी १२८। सकापिली १२९। कपिशा १३०। कपिशार्दूलपूज्या १३१। पूज्यपदाम्बुजा १३२। प्रणवा १३३। प्रणवाकारा १३४। प्रणवाभा १३५। प्रणेदुषी १३६। प्रणवेड्या १३७। सत्प्रणवा १३८। प्रणवध्वानधारिणी १३९। प्राणा १४०। प्राणमयी १४१। प्राणपोषिणी १४२। प्राणधारिणी १४३। प्राणभृत् १४४। प्राणकृत् १४५। प्राणधृत् १४६। प्राणत्विट् १४७। प्रणम्यधीः १४८। गव्यधुक् १४९। गव्यभुक् १५०। गव्यसूः १५१। गव्यस्पृक् १५२। सगव्यभा १५३। गव्यगा १५४। गव्यला १५५। गव्यदायिनी १५६। गव्यपायिनी १५७। हव्यदोहा १५८। हव्यतनुः १५९। हव्यात्मा १६०। हव्यसूः १६१। हविर्दोग्ध्री १६२। हव्यपया १६३। हव्यसर्पिः १६४। हव्यदधिः १६५। स्वदा १६६। कव्यकृत् १६७। कव्यभृत् १६८। कव्यधारिणी १६९। कव्यहारिणी १७०। कव्येष्टा १७१। कव्यघृतिका १७२। कव्यपूः १७३। कव्यवर्षिणी १७४। कामधेनुः १७५। कामगवी १७६। कामसूः १७७। कामकामिता १७८। कामदा १७९। कामगा १८०। कामवर्षिणी १८१। कामकर्षिणी १८२। कामरूपा १८३। कामखुरा १८४। कामौजाः १८५। कामनाशिनी १८६। कामपूरा १८७। कामरुचिः १८८। कामतेजाः १८९। सुकामिनी १९०। कामश्वासा १९१। कामरवा १९२। कामा १९३। कामकरीषिणी १९४। कामगन्धा १९५। कामवरा १९६। कामहा १९७। कामकुः १९८। शका १९९। कामहर्षा २००। कामवर्षा २०१। अकाम्या २०२। काम्यवरप्रदा २०३। कामवृष्टिः २०४। कामसृष्टिः २०५। कामगृष्टिः २०६। गरीयसी २०७। स्वर्गवी २०८। स्वर्णदीपूता २०९। स्वर्गनुत् २१०। स्वर्गसेविनी २११। स्वर्गध्येया २१२। स्वर्गज्ञेया २१३। स्वर्ग्या २१४। स्वर्गसुखा २१५। असुखा २१६। पूतक्रतुः २१७। पूतयज्ञा २१८। पूतहोमा २१९। विपूतिका २२०। पूतात्मा २२१। पूतरविका २२२। पूतकृत् २२३। पूतवन्दिता २२४। स्वधाक्षीरा २२५। स्वधानीरा २२६। स्वधाहैयङ्गवा २२७। स्वधा २२८। स्वधासर्पिः २२९। स्वधासृष्टिः २३०। स्वधादृष्टिः २३१। स्वधामदा २३२। स्वाहा २३३। स्वाहात्मिका २३४। स्वाहारेताः २३५। स्वाहाकरीषिणी २३६। स्वाहादधिपयाः २३७। स्वाहाघृता २३८। स्वाहापयस्विनी २३९। स्वाहाध्वनिमयी २४०। स्वाहासत्त्वा २४१। स्वाहैकविग्रहा २४२। स्वाहाकारतनुः २४३। स्वाहातुष्टा २४४। स्वाहाप्रमोदिनी २४५। वषट्कारा २४६। चिदाकारा २४७। निराकारा २४८। शुभाकृतिः २४९। स्निग्धाकारा २५०। अभयाकारा २५१। प्रेमाकारा २५२। सदाकृतिः २५३। साध्वी २५४। साध्वीनुता २५५। साध्वीगीता २५६। साध्वीजनप्रिया २५७। साध्वीष्टा २५८। साध्वीमहिता २५९। साध्वीसेव्या २६०। विसाध्वसा २६१। कृतिः २६२। धृतिः २६३। मतिः २६४। क्षान्तिः २६५। शान्तिः २६६। दान्तिः २६७। रतिः २६८। गतिः २६९। द्युतिः २७०। नुतिः २७१। श्रुतिः २७२। कान्तिः २७३। श्रितिः २७४। कीर्तिः २७५। स्मृतिः २७६। नतिः २७७। भामा २७८। वामा २७९। रमा २८०। रामा २८१। रम्या २८२। नम्या २८३। अक्लमा २८४। क्षमा २८५। उमा २८६। क्षामा २८७। समा २८८। श्यामा २८९। भीमा २९०। सीमा २९१। मनोरमा २९२। शिवा २९३। सेवा २९४। भवा २९५। भव्या २९६। नव्या २९७। गव्या २९८। रवा २९९। जवा ३००। शोभा ३०१। क्षोभा ३०२। दवा ३०३। दावा ३०४। भावा ३०५। ग्रावा ३०६। लवा ३०७। प्लवा ३०८। धेनुः ३०९। धार्या ३१०। धरा ३११। धारा ३१२। अपारावारा ३१३। परा ३१४। अपरा ३१५। परावरा ३१६। अधरा ३१७। अधृष्या ३१८। अस्पृश्या ३१९। अक्लेश्या ३२०। कृषिप्रिया ३२१। रुट् ३२२। रुष्टिः ३२३। त्विट् ३२४। त्विषा ३२५। तुष्टिः ३२६। पुष्टिः ३२७। पोषा ३२८। सुपोषणा ३२९। तोषणा ३३०। तोषिता ३३१। तूर्णा ३३२। तूर्णगा ३३३। तूः ३३४। तुरङ्गमा ३३५। तृट् ३३६। तृष्णा ३३७। तृड्ढरी ३३८। तीक्ष्णा ३३९। मृत् ३४०। मृत्स्ना ३४१। मृत्स्नयाश्रिता ३४२। मृदा ३४३। अमृता ३४४। मृत्सदना ३४५। मृद्धाम्नी ३४६। मृन्मयी ३४७। मृदुः ३४८। मूर्छाहृत् ३४९। मङ्गला ३५०। अमूर्छा ३५१। अमूर्तिः ३५२। पूर्तिः ३५३। स्नुतिः ३५४। स्मितिः ३५५। हृतिः ३५६। हेतिः ३५७। ह्नुतिः ३५८। पूतिः ३५९। प्रीतिः ३६०। प्राप्तिः ३६१। सृतिः ३६२। क्षितिः ३६३। बला ३६४। बलवती ३६५। बल्या ३६६। बलीवर्दप्रसूतिका ३६७। बलिप्रिया ३६८। बलिभुजा ३६९। बलितेजाः ३७०। बलिस्तनी ३७१। बलानुजनुता ३७२। नाम्या ३७३। नम्रा ३७४। नम्रप्रतोषिणी ३७५। नम्रस्तनी ३७६। नम्रगतिः ३७७। नम्रशृङ्गी ३७८। सनम्रका ३७९। कम्रकान्तिः ३८०। कम्रमहा ३८१। कम्रा ३८२। कम्रशिरोरुहा ३८३। कम्रस्वरा ३८४। कम्रगात्री ३८५। कम्रमूर्धा ३८६। सुकम्रदृक् ३८७। कान्ता ३८८। कान्तालका ३८९। कन्तुः ३९०। कन्ता ३९१। कन्धिः ३९२। सुकामदा ३९३। काक्षी ३९४। कञ्जाम्बिका ३९५। कञ्जा ३९६। कञ्जनाभिः ३९७। कका ३९८। कुका ३९९। भूमिपा ४००। भूमिजापूज्या ४०१। भूमिष्ठा ४०२। भूमिपावनी ४०३। भूमिपेष्टा ४०४। भूमिमयी ४०५। भूमिभृत् ४०६। भूमिभाविनी ४०७। भूमा ४०८। भूमनता ४०९। भौमी ४१०। भौमभा ४११। भौमदोषहा ४१२। भूमिभारहरी ४१३। भूमिपापहृत् ४१४। भूमिभूषणा ४१५। भूतिः ४१६। भूतजनिः ४१७। भाव्या ४१८। विभूतिः ४१९। भूतभावनी ४२०। भूतात्मा ४२१। भूतजननी ४२२। भूतसौख्या ४२३। विभूतिदा ४२४। मङ्गल्या ४२५। मङ्गलमुखी ४२६। माङ्गली ४२७। मञ्जुमङ्गला ४२८। मङ्गलेहा ४२९। माङ्गलिकी ४३०। मङ्गलात्मा ४३१। सुमङ्गला ४३२। मञ्जुः ४३३। मञ्जुतनुः ४३४। बभ्रूः ४३५। मञ्ज्वीहा ४३६। मञ्जुलस्तनी ४३७। मञ्जुदुग्धा ४३८। मञ्जुदधिः ४३९। मञ्जुसर्पिः ४४०। सुमञ्जुला ४४१। मधुः ४४२। मधुमयी ४४३। माध्वी ४४४। माध्वीका ४४५। मधुदोहिनी ४४६। मधुसूः ४४७। मधुदा ४४८। मध्वजननी ४४९। मधुहृत्प्रिया ४५०। मधुरा ४५१। मधुरालापा ४५२। माधुरी ४५३। मधुरामयी ४५४। मधुराभा ४५५। सुमधुरा ४५६। मधुरश्रुः ४५७। मधुव्रता ४५८। मन्मथघ्नी ४५९। मदकरी ४६०। मदनद्विट् ४६१। मदालसा ४६२। माद्यन्ती ४६३। मद्यशमनी ४६४। मदनेशपतिस्तुता ४६५। हरित्प्रिया ४६६। हरिज्जग्धी ४६७। हरिकान्तिः ४६८। हरिप्रदा ४६९। हरिषेणा ४७०। हरिमती ४७१। हरिहासा ४७२। हरिस्पृहा ४७३। हर्षिता ४७४। हरिता ४७५। हृष्टा ४७६। हरिलोमा ४७७। हरिन्मयी ४७८। हरिनाथा ४७९। हरिमुखी ४८०। हरिश्रद्धा ४८१। हरिस्तनी ४८२। शुभ्रकान्तिः ४८३। शुभ्रतनुः ४८४। शुभ्राभा ४८५। शुभ्रवत्सका ४८६। शुभ्रज्योत्स्ना ४८७। शुभ्ररतिः ४८८। शुभ्रेक्षा ४८९। शुभ्रसङ्ग्रहा ४९०। दया ४९१। कृपा ४९२। कृषिः ४९३। कृष्टिः ४९४। वृष्टिः ४९५। दृष्टिः ४९६। कथा ४९७। अश्लथा ४९८। अव्यथा ४९९। करुणा ५००। क्रान्तिः ५०१। शान्तिदा ५०२। शान्तिविग्रहा ५०३। उत्सुका ५०४। सोत्सवोत्कण्ठा ५०५। वत्सला ५०६। वत्सपालिका ५०७। लालिका ५०८। ललना ५०९। लाल्या ५१०। लालिता ५११। ललिता ५१२। हिता ५१३। लक्षणा ५१४। लक्षिता ५१५। लक्ष्या ५१६। लभ्या ५१७। लाभा ५१८। सुलम्भना ५१९। लब्धव्या ५२०। लम्भनीयार्या ५२१। लब्धा ५२२। सल्लाभभाविता ५२३। भामिता ५२४। भामगा ५२५। अभामा ५२६। भाम्या ५२७। भामवती ५२८। सती ५२९। शाश्वती ५३०। साधुगा ५३१। साध्या ५३२। साधिका ५३३। साध्वसा ५३४। असमा ५३५। साधना ५३६। साधिता ५३७। साधुः ५३८। शुद्धा ५३९। शुद्धपयाः ५४०। स्पृहा ५४१। स्पृहार्हा ५४२। स्पृहविः ५४३। स्पृह्या ५४४। स्पृश्या ५४५। स्पर्शा ५४६। शुभस्पृशिः ५४७। वरा ५४८। वरेण्या ५४९। वरदा ५५०। वरार्हा ५५१। वरवर्णिनी ५५२। वर्णना ५५३। वर्णिता ५५४। वर्या ५५५। वरारोहा ५५६। वरप्रदा ५५७। शान्ता ५५८। शान्तिप्रिया ५५९। अशान्तिः ५६०। शान्तरोषा ५६१। शमप्रिया ५६२। शमप्रदा ५६३। अशमा ५६४। शाम्या ५६५। शमशीला ५६६। शमात्मिका ५६७। क्षामा ५६८। अक्षमा ५६९। क्षमिः ५७०। क्षाम्या ५७१। अक्षान्तिः ५७२। क्षान्ता ५७३। क्षमामयी ५७४। क्षमावती ५७५। क्षमिश्रेष्ठा ५७६। क्षमाभूषा ५७७। क्षमानिधिः ५७८। धिष्ण्या ५७९। धृष्या ५८०। अधृतिः ५८१। धृष्टा ५८२। धृतक्षीरा ५८३। धृताभया ५८४। धृतभामा ५८५। धृतघृता ५८६। धृतगव्या ५८७। धृतस्तनी ५८८। मधूः ५८९। मधुमती ५९०। ईमाध्वी ५९१। ईमधुदा ५९२। मधुगा ५९३। अमदा ५९४। मधुवर्चा ५९५। मधुमहा ५९६। मधुसर्पिः ५९७। मधुत्वचा ५९८। माना ५९९। मानधना ६००। अमान्या ६०१। मानिनी ६०२। मानदा ६०३। अमधुः ६०४। मन्दगा ६०५। मन्दमा ६०६। मन्दा ६०७। मन्दरावा ६०८। सुमध्यमा ६०९। कोमला ६१०। कोमलप्राप्या ६११। कोमलाङ्गी ६१२। सुकोमला ६१३। कोमलाङ्गा ६१४। कोमलिका ६१५। कोमलौजाः ६१६। सकोमला ६१७। कुमुत् ६१८। कुमुद्वती ६१९। काव्या ६२०। कव्या ६२१। हव्या ६२२। हरिस्तुता ६२३। हरीष्टा ६२४। हरिनम्याङ्घ्रिः ६२५। हरिवन्द्या ६२६। हरिप्रिया ६२७। हरिदा ६२८। हरिमा ६२९। हर्षा ६३०। हर्षिणी ६३१। हर्षदा ६३२। हरिः ६३३। हरिभा ६३४। हरिणी ६३५। हृद्या ६३६। हरीशा ६३७। हरिघासभाक् ६३८। विधिः ६३९। विधात्री ६४०। विधिदा ६४१। विधिवश्या ६४२। विधिप्रिया ६४३। विधिवन्द्या ६४४। विधिनुता ६४५। विधिपूज्या ६४६। विधायिनी ६४७। विधिहा ६४८। विधिमा ६४९। वैधी ६५०। विधिदृष्टा ६५१। विधिस्तनी ६५२। विधिधूलिः ६५३। विधिखुरा ६५४। विधिनम्या ६५५। विधिस्नुता ६५६। निर्मला ६५७। विमलप्रज्ञा ६५८। विशदा ६५९। विशदस्नुता ६६०। विसदा ६६१। विषदा ६६२। विज्ञा ६६३। विषघ्नी ६६४। विषनाशिनी ६६५। विषमा ६६६। विषमाकारा ६६७। वैषमी ६६८। विषमात्मिका ६६९। विषमाभा ६७०। विषमिणी ६७१। विषमेष्टा ६७२। विशोधिनी ६७३। विद्या ६७४। वेद्या ६७५। वेदमयी ६७६। वेदिता ६७७। वेदना ६७८। विदिः ६७९। वेदगा ६८०। वेददा ६८१। वेदी ६८२। वित्ता ६८३। वित्तप्रिया ६८४। विदा ६८५। बहुदुग्धा ६८६। बहुदधिः ६८७। बहुसर्पिः ६८८। बहुश्रुतिः ६८९। बहुगोमयिका ६९०। बह्वी ६९१। बह्वेष्टा ६९२। बहुदोहिनी ६९३। बह्वाशा ६९४। बहुनुता ६९५। बहुला ६९६। बहुवन्दिता ६९७। बहुप्रार्थ्या ६९८। बहुजना ६९९। बहुलोकनमस्कृता ७००। भयघ्नी ७०१। भयहा ७०२। अभीतिः ७०३। भयदा ७०४। भयभञ्जिनी ७०५। भयनाशा ७०६। भयहरी ७०७। भयकृत् ७०८। भयवर्धिनी ७०९। अभया ७१०। अभयसंस्कारा ७११। अभयाभा ७१२। अभयात्मिका ७१३। अभयेष्टा ७१४। अभयकरी ७१५। अभयेड्या ७१६। अभयश्रुतिः ७१७। अश्रिता ७१८। अमृतस्यन्दा ७१९। अमृतास्या ७२०। अमृतश्रवाः ७२१। अमृतेशा ७२२। अमृतपया ७२३। अमृतात्मा ७२४। अमृतप्रदा ७२५। अमृतस्राविनी ७२६। ईदेवी ७२७। दैवी ७२८। देवात्मिका ७२९। रुचिः ७३०। द्यौः ७३१। दिव्या ७३२। दिव्यचरिता ७३३। दिव्यात्मा ७३४। दिव्यविग्रहा ७३५। देवाभा ७३६। देवमहिता ७३७। देवात्मा ७३८। देवपूजिता ७३९। देवेष्टा ७४०। देवविनता ७४१। देवेड्या ७४२। देववल्लभा ७४३। शस्या ७४४। शस्यप्रदा ७४५। शस्यशालिनी ७४६। शस्यमालिनी ७४७। शस्यप्रिया ७४८। शस्यदोहा ७४९। शस्यसर्पिः ७५०। सुशस्यिका ७५१। सिद्धा ७५२। सिद्धप्रिया ७५३। सिद्धिः ७५४। सिद्धिस्था ७५५। सिद्धिदायिनी ७५६। सिद्धश्लोका ७५७। सिद्धनता ७५८। सिद्धमाता ७५९। सुसिद्धिदा ७६०। सभ्या ७६१। साध्यगणस्तुत्या ७६२। साध्यसेव्या ७६३। यशस्विनी ७६४। यशोधरा ७६५। यशोमयी ७६६। यशोराशिः ७६७। यशोधना ७६८। यशःप्रिया ७६९। यशःपूता ७७०। यशोदुग्धा ७७१। यशोघृता ७७२। यशोदधिः ७७३। यशस्स्यन्दा ७७४। यशोगोमयिनी ७७५। निधिः ७७६। यतुशीला ७७७। यतुमयी ७७८। यातुधानविनाशिनी ७७९। यतुचित्ता ७८०। यतुमतिः ७८१। यत्वात्मा ७८२। यतुबुद्धिभाक् ७८३। बद्धा ७८४। बद्धजनप्रार्थ्या ७८५। बद्धपादा ७८६। अवधप्रदा ७८७। बद्धरज्जुः ७८८। बद्धतनुः ७८९। बद्धाङ्घ्रिः ७९०। बद्धमोक्षिणी ७९१। बन्धना ७९२। बन्धनश्लाघ्या ७९३। बन्धहा ७९४। बन्धमोचिनी ७९५। बन्धमोक्षा ७९६। बन्धधना ७९७। विश्वा ७९८। विस्वा ७९९। विशेषिणी ८००। आदित्यभगिनी ८०१। रुद्रमाता ८०२। वसुसुता ८०३। असुता ८०४। अमृतप्रसूः ८०५। अमृतक्षीरिणी ८०६। अमृतिनी ८०७। सुगा ८०८। विश्वमाता ८०९। विश्वदेवी ८१०। विश्वदेवा ८११। विरोचना ८१२। विश्वतीर्था ८१३। विश्वगन्धा ८१४। विश्वमाया ८१५। विभुप्रिया ८१६। विष्णुपूज्या ८१७। विष्णुतनुः ८१८। वैष्णवी ८१९। विष्णुभाविनी ८२०। विष्णुमाता ८२१। विष्णुमयी ८२२। विष्णुदा ८२३। विष्णुवल्लभा ८२४। ब्रह्मपूता ८२५। ब्रह्ममयी ८२६। ब्रह्मभूः ८२७। ब्रह्मदायिनी ८२८। ब्रह्मभूता ८२९। ब्रह्मतनुः ८३०। ब्रह्मज्ञा ८३१। ब्रह्मवल्लिका ८३२। महामाता ८३३। महामाया ८३४। महाभूतिः ८३५। महातनुः ८३६। महामात्या ८३७। महादेवी ८३८। महालक्ष्मीः ८३९। महामहा ८४०। महाखुरा ८४१। महापादा ८४२। महोरस्का ८४३। महोदरी ८४४। महास्कन्धा ८४५। महाशृङ्गी ८४६। महानासा ८४७। महामतिः ८४८। महाचित्ता ८४९। महाकारा ८५०। महावक्त्रा ८५१। महाहनुः ८५२। महानादा ८५३। महाह्लादा ८५४। महापुच्छा ८५५। महापयाः ८५६। महामनाः ८५७। महाबुद्धिः ८५८। महाशक्तिः ८५९। महेश्वरी ८६०। महेशानी ८६१। महावाणी ८६२। महावत्सा ८६३। महाफला ८६४। चपला ८६५। चपलाकारा ८६६। चापली ८६७। चापलप्रिया ८६८। चटुला ८६९। चटुलश्लाघ्या ८७०। चटुस्तुत्या ८७१। चटुस्मृतिः ८७२। गान्धर्वी ८७३। गोपिकापूज्या ८७४। गोपिनी ८७५। गोपलालिता ८७६। गोप्रिया ८७७। गोपतिप्रार्थ्या ८७८। गोपाली ८७९। गोपपालिता ८८०। क्रोधना ८८१। क्रोधसंहारा ८८२। कोपना ८८३। कोपनाशिनी ८८४। रौद्रा ८८५। रुद्रकृताभ्यर्चा ८८६। चण्डी ८८७। चण्डीकृतस्तवा ८८८। ह्रीः ८८९। श्रीः ८९०। धीः ८९१। भूः ८९२। दुराधर्षा ८९३। दुर्विभाव्या ८९४। दुरासदा ८९५। दुर्धरा ८९६। दुःस्थिता ८९७। दुर्गा ८९८। दुर्धर्षा ८९९। दुर्गमण्डिनी ९००। माता ९०१। मातृस्वसा ९०२। मेध्या ९०३। मातामही ९०४। उर्विक्रमा ९०५। मनोरमाशा ९०६। अमहिमा ९०७। स्रग्विणी ९०८। अमृतमेहिनी ९०९। ऋद्धिः ९१०। वृद्धिः ९११। निधा ९१२। सम्पत् ९१३। प्रपत्तिः ९१४। तरुणी ९१५। त्रपा ९१६। लज्जा ९१७। श्रद्धा ९१८। सुजिज्ञासा ९१९। मुमुक्षा ९२०। विजया ९२१। जया ९२२। विमला ९२३। उत्कर्षिणी ९२४। ज्ञाना ९२५। योगा ९२६। सत्या ९२७। क्रिया ९२८। अमृषा ९२९। ईशाना ९३०। अनुग्रहा ९३१। अमोघा ९३२। निग्रहा ९३३। स्वार्थवर्जिता ९३४। प्रसन्ना ९३५। प्रसृता ९३६। प्राप्या ९३७। प्रांशुः ९३८। प्रातिः ९३९। प्रसादिनी ९४०। सत्प्रतिष्ठा ९४१। सुप्रतीतिः ९४२। प्रापिका ९४३। परमेश्वरी ९४४। निष्प्रपञ्चा ९४५। पञ्चभूता ९४६। पञ्चगव्या ९४७। प्रपञ्चकृत् ९४८। वात्सल्यमूर्तिः ९४९। सत्पूर्तिः ९५०। जूर्तिहृत् ९५१। कीर्तिदायिनी ९५२। वत्सदा ९५३। प्रोज्ज्वला ९५४। जाप्या ९५५। तापहृत् ९५६। पापकर्षिणी ९५७। वैतरणीसुनौः ९५८। नाव्या ९५९। नता ९६०। नरकनाशिनी ९६१। एकला ९६२। सत्कलारूपा ९६३। यज्ञयूपस्वरूपिणी ९६४। यज्ञप्रिया ९६५। यज्ञधेनुः ९६६। यज्ञिया ९६७। यज्ञवर्धिनी ९६८। नूतनी ९६९। प्राक्तनी ९७०। वृद्धा ९७१। वर्धिता ९७२। वर्धितप्रभा ९७३। पुराणी ९७४। वैदिकी ९७५। भक्तिः ९७६। शक्तिः ९७७। शक्या ९७८। आप्तसाधना ९७९। त्रयी ९८०। त्रिदेवी ९८१। त्रैवेदी ९८२। त्रैविद्या ९८३। त्रिजगन्मयी ९८४। जगन्नाथनुता ९८५। नूत्ना ९८६। नाकपाली ९८७। सनातनी ९८८। रामचन्द्रार्चिता ९८९। सीतापूजिता ९९०। ब्रह्मवादिनी ९९१। भवाब्धिपोतसत्पुच्छा ९९२। सर्वमङ्गलविग्रहा ९९३। पृथ्वी ९९४। पृथुलपयोदा ९९५। पुण्या ९९६। विधिहरिहरार्चिताब्जाङ्घ्रिः ९९७। त्रिजगज्जननी ९९८। जैत्रा ९९९। गोमाता १०००।

इति श्रीगोसहस्रनामस्तोत्रस्य नामावलिः॥