श्रीगोसहस्रनामस्तोत्रस्य हवनविधिः


॥ श्रीमद्राघवो विजयते ॥
॥ जगद्गुरुश्रीमदाद्यरामानन्दाचार्याय नमः ॥
॥ श्रीगोमात्रे नमः ॥

हवनविधिः (चतुर्थ्यन्तनामावलिः)

अथ श्रीगोसहस्रनामस्तोत्रस्य हवनविधिः

१. ॐ गवे नमः
२. ॐ गौविन्द्यै नमः
३. ॐ गवेन्द्रार्यायै नमः
४. ॐ गवीशायै नमः
५. ॐ गोपगोपितायै नमः
६. ॐ गोजायै नमः
७. ॐ गोदायै नमः
८. ॐ गविप्रार्थ्यायै नमः
९. ॐ गवेड्यायै नमः
१०. ॐ गोपतिप्रियायै नमः
११. ॐ गोपे नमः
१२. ॐ गोपालिकायै नमः
१३. ॐ गोप्यै नमः
१४. ॐ गोपीथायै नमः
१५. ॐ गोपदायै नमः
१६. ॐ अर्कगवे नमः
१७. ॐ गोमय्यै नमः
१८. ॐ गोमत्यै नमः
१९. ॐ गव्यदोग्ध्र्यै नमः
२०. ॐ गोमायै नमः
२१. ॐ गविस्तुतायै नमः
२२. ॐ गोपहूतायै नमः
२३. ॐ गोपवन्द्यायै नमः
२४. ॐ गोपगीतायै नमः
२५. ॐ गवार्चितायै नमः
२६. ॐ गोविन्दपालितायै नमः
२७. ॐ गोष्ठायै नमः
२८. ॐ गोप्रियायै नमः
२९. ॐ गोमयामृतायै नमः
३०. ॐ सर्वदेवमय्यै नमः
३१. ॐ देव्यै नमः
३२. ॐ दिव्याङ्घ्र्यै नमः
३३. ॐ दिव्यभायै नमः
३४. ॐ द्युगवे नमः
३५. ॐ दिव्यरूपायै नमः
३६. ॐ दिव्यमाल्यायै नमः
३७. ॐ दिव्यगन्धायै नमः
३८. ॐ द्युधृते नमः
३९. ॐ द्युभुजे नमः
४०. ॐ सर्वश्रेष्ठायै नमः
४१. ॐ सर्वतीर्थायै नमः
४२. ॐ सर्वपूज्यायै नमः
४३. ॐ समप्रियायै नमः
४४. ॐ शमायै नमः
४५. ॐ शान्तायै नमः
४६. ॐ शुचये नमः
४७. ॐ स्निग्धायै नमः
४८. ॐ शुभ्रायै नमः
४९. ॐ सुभ्रुवे नमः
५०. ॐ स्वभुवे नमः
५१. ॐ स्वगवे नमः
५२. ॐ कल्याण्यै नमः
५३. ॐ कामदायै नमः
५४. ॐ काम्यायै नमः
५५. ॐ कामगायै नमः
५६. ॐ कामदुहे नमः
५७. ॐ कदुहे नमः
५८. ॐ कोष्णदुग्धायै नमः
५९. ॐ कुजायै नमः
६०. ॐ कावीकीर्तितायै नमः
६१. ॐ कीर्तिवर्धिन्यै नमः
६२. ॐ माधव्यै नमः
६३. ॐ माधवप्रेष्ठायै नमः
६४. ॐ मायै नमः
६५. ॐ मान्यायै नमः
६६. ॐ माधवप्रियायै नमः
६७. ॐ मानुतायै नमः
६८. ॐ मानितायै नमः
६९. ॐ मेष्टायै नमः
७०. ॐ महितायै नमः
७१. ॐ महिमस्थितायै नमः
७२. ॐ बन्धुरायै नमः
७३. ॐ बन्धुदायै नमः
७४. ॐ बन्धवे नमः
७५. ॐ बान्धव्यै नमः
७६. ॐ बन्धुगायै नमः
७७. ॐ अवध्वै नमः
७८. ॐ वन्दितायै नमः
७९. ॐ वाचे नमः
८०. ॐ वृषवध्वै नमः
८१. ॐ वन्दारवे नमः
८२. ॐ दारव्यै नमः
८३. ॐ द्रुमायै नमः
८४. ॐ चारुरूपायै नमः
८५. ॐ चारुशृङ्ग्यै नमः
८६. ॐ चारुशोभायै नमः
८७. ॐ सुचारुगवे नमः
८८. ॐ चारुवत्सायै नमः
८९. ॐ चारुखुरायै नमः
९०. ॐ चारुगायै नमः
९१. ॐ चारुसुस्तन्यै नमः
९२. ॐ चारुशीलायै नमः
९३. ॐ चारुरुचये नमः
९४. ॐ चारुभाषायै नमः
९५. ॐ चतुष्पदायै नमः
९६. ॐ पवित्रायै नमः
९७. ॐ पावन्यै नमः
९८. ॐ पूतायै नमः
९९. ॐ पूतात्मने नमः
१००. ॐ पापनाशिन्यै नमः
१०१. ॐ शुभायै नमः
१०२. ॐ शुभतरायै नमः
१०३. ॐ सौम्यायै नमः
१०४. ॐ शोभितायै नमः
१०५. ॐ शोभनस्पृहायै नमः
१०६. ॐ शुक्लवर्णायै नमः
१०७. ॐ शुक्लरदायै नमः
१०८. ॐ शुक्लत्विषे नमः
१०९. ॐ शुक्लरूपिण्यै नमः
११०. ॐ श्यामायै नमः
१११. ॐ श्यामप्रियायै नमः
११२. ॐ श्यामकर्ण्यै नमः
११३. ॐ श्यामपयोधरायै नमः
११४. ॐ श्यामपुच्छ्यै नमः
११५. ॐ श्यामवर्णायै नमः
११६. ॐ श्यामाङ्घ्र्यै नमः
११७. ॐ श्यामलोमिकायै नमः
११८. ॐ श्यामात्मने नमः
११९. ॐ श्यामभायै नमः
१२०. ॐ श्यामदेहिकायै नमः
१२१. ॐ श्यामवत्सकायै नमः
१२२. ॐ श्यामचित्तायै नमः
१२३. ॐ श्यामसत्त्वायै नमः
१२४. ॐ श्यामकायै नमः
१२५. ॐ श्याममूर्धजायै नमः
१२६. ॐ कपिलायै नमः
१२७. ॐ कपिलस्तुत्यायै नमः
१२८. ॐ कपिलाक्ष्यै नमः
१२९. ॐ सकापिल्यै नमः
१३०. ॐ कपिशायै नमः
१३१. ॐ कपिशार्दूलपूज्यायै नमः
१३२. ॐ पूज्यपदाम्बुजायै नमः
१३३. ॐ प्रणवायै नमः
१३४. ॐ प्रणवाकारायै नमः
१३५. ॐ प्रणवाभायै नमः
१३६. ॐ प्रणेदुष्यै नमः
१३७. ॐ प्रणवेड्यायै नमः
१३८. ॐ सत्प्रणवायै नमः
१३९. ॐ प्रणवध्वानधारिण्यै नमः
१४०. ॐ प्राणायै नमः
१४१. ॐ प्राणमय्यै नमः
१४२. ॐ प्राणपोषिण्यै नमः
१४३. ॐ प्राणधारिण्यै नमः
१४४. ॐ प्राणभृते नमः
१४५. ॐ प्राणकृते नमः
१४६. ॐ प्राणधृते नमः
१४७. ॐ प्राणत्विषे नमः
१४८. ॐ प्रणम्यधिये नमः
१४९. ॐ गव्यदुहे नमः
१५०. ॐ गव्यभुजे नमः
१५१. ॐ गव्यसुवे नमः
१५२. ॐ गव्यस्पृशे नमः
१५३. ॐ सगव्यभायै नमः
१५४. ॐ गव्यगायै नमः
१५५. ॐ गव्यलायै नमः
१५६. ॐ गव्यदायिन्यै नमः
१५७. ॐ गव्यपायिन्यै नमः
१५८. ॐ हव्यदोहायै नमः
१५९. ॐ हव्यतनवे नमः
१६०. ॐ हव्यात्मने नमः
१६१. ॐ हव्यसुवे नमः
१६२. ॐ हविर्दोग्ध्र्यै नमः
१६३. ॐ हव्यपयसे नमः
१६४. ॐ हव्यसर्पिषे नमः
१६५. ॐ हव्यदधये नमः
१६६. ॐ स्वदायै नमः
१६७. ॐ कव्यकृते नमः
१६८. ॐ कव्यभृते नमः
१६९. ॐ कव्यधारिण्यै नमः
१७०. ॐ कव्यहारिण्यै नमः
१७१. ॐ कव्येष्टायै नमः
१७२. ॐ कव्यघृतिकायै नमः
१७३. ॐ कव्यपुरे नमः
१७४. ॐ कव्यवर्षिण्यै नमः
१७५. ॐ कामधेनवे नमः
१७६. ॐ कामगव्यै नमः
१७७. ॐ कामसुवे नमः
१७८. ॐ कामकामितायै नमः
१७९. ॐ कामदायै नमः
१८०. ॐ कामगायै नमः
१८१. ॐ कामवर्षिण्यै नमः
१८२. ॐ कामकर्षिण्यै नमः
१८३. ॐ कामरूपायै नमः
१८४. ॐ कामखुरायै नमः
१८५. ॐ कामौजसे नमः
१८६. ॐ कामनाशिन्यै नमः
१८७. ॐ कामपूरायै नमः
१८८. ॐ कामरुचये नमः
१८९. ॐ कामतेजसे नमः
१९०. ॐ सुकामिन्यै नमः
१९१. ॐ कामश्वासायै नमः
१९२. ॐ कामरवायै नमः
१९३. ॐ कामायै नमः
१९४. ॐ कामकरीषिण्यै नमः
१९५. ॐ कामगन्धायै नमः
१९६. ॐ कामवरायै नमः
१९७. ॐ कामहायै नमः
१९८. ॐ कामकवे नमः
१९९. ॐ शकायै नमः
२००. ॐ कामहर्षायै नमः
२०१. ॐ कामवर्षायै नमः
२०२. ॐ अकाम्यायै नमः
२०३. ॐ काम्यवरप्रदायै नमः
२०४. ॐ कामवृष्ट्यै नमः
२०५. ॐ कामसृष्ट्यै नमः
२०६. ॐ कामगृष्ट्यै नमः
२०७. ॐ गरीयस्यै नमः
२०८. ॐ स्वर्गव्यै नमः
२०९. ॐ स्वर्णदीपूतायै नमः
२१०. ॐ स्वर्गनुते नमः
२११. ॐ स्वर्गसेविन्यै नमः
२१२. ॐ स्वर्गध्येयायै नमः
२१३. ॐ स्वर्गज्ञेयायै नमः
२१४. ॐ स्वर्ग्यायै नमः
२१५. ॐ स्वर्गसुखायै नमः
२१६. ॐ असुखायै नमः
२१७. ॐ पूतक्रतवे नमः
२१८. ॐ पूतयज्ञायै नमः
२१९. ॐ पूतहोमायै नमः
२२०. ॐ विपूतिकायै नमः
२२१. ॐ पूतात्मने नमः
२२२. ॐ पूतरविकायै नमः
२२३. ॐ पूतकृते नमः
२२४. ॐ पूतवन्दितायै नमः
२२५. ॐ स्वधाक्षीरायै नमः
२२६. ॐ स्वधानीरायै नमः
२२७. ॐ स्वधाहैयङ्गवायै नमः
२२८. ॐ स्वधायै नमः
२२९. ॐ स्वधासर्पिषे नमः
२३०. ॐ स्वधासृष्ट्यै नमः
२३१. ॐ स्वधादृष्ट्यै नमः
२३२. ॐ स्वधामदायै नमः
२३३. ॐ स्वाहायै नमः
२३४. ॐ स्वाहात्मिकायै नमः
२३५. ॐ स्वाहारेतसे नमः
२३६. ॐ स्वाहाकरीषिण्यै नमः
२३७. ॐ स्वाहादधिपयसे नमः
२३८. ॐ स्वाहाघृतायै नमः
२३९. ॐ स्वाहापयस्विन्यै नमः
२४०. ॐ स्वाहाध्वनिमय्यै नमः
२४१. ॐ स्वाहासत्त्वायै नमः
२४२. ॐ स्वाहैकविग्रहायै नमः
२४३. ॐ स्वाहाकारतनवे नमः
२४४. ॐ स्वाहातुष्टायै नमः
२४५. ॐ स्वाहाप्रमोदिन्यै नमः
२४६. ॐ वषट्कारायै नमः
२४७. ॐ चिदाकारायै नमः
२४८. ॐ निराकारायै नमः
२४९. ॐ शुभाकृत्यै नमः
२५०. ॐ स्निग्धाकारायै नमः
२५१. ॐ अभयाकारायै नमः
२५२. ॐ प्रेमाकारायै नमः
२५३. ॐ सदाकृतये नमः
२५४. ॐ साध्व्यै नमः
२५५. ॐ साध्वीनुतायै नमः
२५६. ॐ साध्वीगीतायै नमः
२५७. ॐ साध्वीजनप्रियायै नमः
२५८. ॐ साध्वीष्टायै नमः
२५९. ॐ साध्वीमहितायै नमः
२६०. ॐ साध्वीसेव्यायै नमः
२६१. ॐ विसाध्वसायै नमः
२६२. ॐ कृत्यै नमः
२६३. ॐ धृत्यै नमः
२६४. ॐ मत्यै नमः
२६५. ॐ क्षान्त्यै नमः
२६६. ॐ शान्त्यै नमः
२६७. ॐ दान्त्यै नमः
२६८. ॐ रत्यै नमः
२६९. ॐ गत्यै नमः
२७०. ॐ द्युत्यै नमः
२७१. ॐ नुत्यै नमः
२७२. ॐ श्रुत्यै नमः
२७३. ॐ कान्त्यै नमः
२७४. ॐ श्रित्यै नमः
२७५. ॐ कीर्त्यै नमः
२७६. ॐ स्मृत्यै नमः
२७७. ॐ नत्यै नमः
२७८. ॐ भामायै नमः
२७९. ॐ वामायै नमः
२८०. ॐ रमायै नमः
२८१. ॐ रामायै नमः
२८२. ॐ रम्यायै नमः
२८३. ॐ नम्यायै नमः
२८४. ॐ अक्लमायै नमः
२८५. ॐ क्षमायै नमः
२८६. ॐ उमायै नमः
२८७. ॐ क्षामायै नमः
२८८. ॐ समायै नमः
२८९. ॐ श्यामायै नमः
२९०. ॐ भीमायै नमः
२९१. ॐ सीमायै नमः
२९२. ॐ मनोरमायै नमः
२९३. ॐ शिवायै नमः
२९४. ॐ सेवायै नमः
२९५. ॐ भवायै नमः
२९६. ॐ भव्यायै नमः
२९७. ॐ नव्यायै नमः
२९८. ॐ गव्यायै नमः
२९९. ॐ रवायै नमः
३००. ॐ जवायै नमः
३०१. ॐ शोभायै नमः
३०२. ॐ क्षोभायै नमः
३०३. ॐ दवायै नमः
३०४. ॐ दावायै नमः
३०५. ॐ भावायै नमः
३०६. ॐ ग्रावायै नमः
३०७. ॐ लवायै नमः
३०८. ॐ प्लवायै नमः
३०९. ॐ धेनवे नमः
३१०. ॐ धार्यायै नमः
३११. ॐ धरायै नमः
३१२. ॐ धारायै नमः
३१३. ॐ अपारावारायै नमः
३१४. ॐ परायै नमः
३१५. ॐ अपरायै नमः
३१६. ॐ परावरायै नमः
३१७. ॐ अधरायै नमः
३१८. ॐ अधृष्यायै नमः
३१९. ॐ अस्पृश्यायै नमः
३२०. ॐ अक्लेश्यायै नमः
३२१. ॐ कृषिप्रियायै नमः
३२२. ॐ रुषे नमः
३२३. ॐ रुष्ट्यै नमः
३२४. ॐ त्विषे नमः
३२५. ॐ त्विषायै नमः
३२६. ॐ तुष्ट्यै नमः
३२७. ॐ पुष्ट्यै नमः
३२८. ॐ पोषायै नमः
३२९. ॐ सुपोषणायै नमः
३३०. ॐ तोषणायै नमः
३३१. ॐ तोषितायै नमः
३३२. ॐ तूर्णायै नमः
३३३. ॐ तूर्णगायै नमः
३३४. ॐ तुरे नमः
३३५. ॐ तुरङ्गमायै नमः
३३६. ॐ तृषे नमः
३३७. ॐ तृष्णायै नमः
३३८. ॐ तृड्ढर्यै नमः
३३९. ॐ तीक्ष्णायै नमः
३४०. ॐ मृदे नमः
३४१. ॐ मृत्स्नायै नमः
३४२. ॐ मृत्स्नयाश्रितायै नमः
३४३. ॐ मृदायै नमः
३४४. ॐ अमृतायै नमः
३४५. ॐ मृत्सदनायै नमः
३४६. ॐ मृद्धाम्न्यै नमः
३४७. ॐ मृन्मय्यै नमः
३४८. ॐ मृदवे नमः
३४९. ॐ मूर्छाहृते नमः
३५०. ॐ मङ्गलायै नमः
३५१. ॐ अमूर्छायै नमः
३५२. ॐ अमूर्तये नमः
३५३. ॐ पूर्तये नमः
३५४. ॐ स्नुत्यै नमः
३५५. ॐ स्मित्यै नमः
३५६. ॐ हृत्यै नमः
३५७. ॐ हेत्यै नमः
३५८. ॐ ह्नुत्यै नमः
३५९. ॐ पूत्यै नमः
३६०. ॐ प्रीत्यै नमः
३६१. ॐ प्राप्त्यै नमः
३६२. ॐ सृत्यै नमः
३६३. ॐ क्षित्यै नमः
३६४. ॐ बलायै नमः
३६५. ॐ बलवत्यै नमः
३६६. ॐ बल्यायै नमः
३६७. ॐ बलीवर्दप्रसूतिकायै नमः
३६८. ॐ बलिप्रियायै नमः
३६९. ॐ बलिभुजायै नमः
३७०. ॐ बलितेजसे नमः
३७१. ॐ बलिस्तन्यै नमः
३७२. ॐ बलानुजनुतायै नमः
३७३. ॐ नाम्यायै नमः
३७४. ॐ नम्रायै नमः
३७५. ॐ नम्रप्रतोषिण्यै नमः
३७६. ॐ नम्रस्तन्यै नमः
३७७. ॐ नम्रगत्यै नमः
३७८. ॐ नम्रशृङ्ग्यै नमः
३७९. ॐ सनम्रकायै नमः
३८०. ॐ कम्रकान्त्यै नमः
३८१. ॐ कम्रमहायै नमः
३८२. ॐ कम्रायै नमः
३८३. ॐ कम्रशिरोरुहायै नमः
३८४. ॐ कम्रस्वरायै नमः
३८५. ॐ कम्रगात्र्यै नमः
३८६. ॐ कम्रमूर्धन्यै नमः
३८७. ॐ सुकम्रदृशे नमः
३८८. ॐ कान्तायै नमः
३८९. ॐ कान्तालकायै नमः
३९०. ॐ कन्तवे नमः
३९१. ॐ कन्तायै नमः
३९२. ॐ कन्धये नमः
३९३. ॐ सुकामदायै नमः
३९४. ॐ काक्ष्यै नमः
३९५. ॐ कञ्जाम्बिकायै नमः
३९६. ॐ कञ्जायै नमः
३९७. ॐ कञ्जनाभये नमः
३९८. ॐ ककायै नमः
३९९. ॐ कुकायै नमः
४००. ॐ भूमिपे नमः
४०१. ॐ भूमिजापूज्यायै नमः
४०२. ॐ भूमिष्ठायै नमः
४०३. ॐ भूमिपावन्यै नमः
४०४. ॐ भूमिपेष्टायै नमः
४०५. ॐ भूमिमय्यै नमः
४०६. ॐ भूमिभृते नमः
४०७. ॐ भूमिभाविन्यै नमः
४०८. ॐ भूमायै नमः
४०९. ॐ भूमनतायै नमः
४१०. ॐ भौम्यै नमः
४११. ॐ भौमभायै नमः
४१२. ॐ भौमदोषहायै नमः
४१३. ॐ भूमिभारहर्यै नमः
४१४. ॐ भूमिपापहृते नमः
४१५. ॐ भूमिभूषणायै नमः
४१६. ॐ भूत्यै नमः
४१७. ॐ भूतजनये नमः
४१८. ॐ भाव्यायै नमः
४१९. ॐ विभूतये नमः
४२०. ॐ भूतभावन्यै नमः
४२१. ॐ भूतात्मने नमः
४२२. ॐ भूतजनन्यै नमः
४२३. ॐ भूतसौख्यायै नमः
४२४. ॐ विभूतिदायै नमः
४२५. ॐ मङ्गल्यायै नमः
४२६. ॐ मङ्गलमुख्यै नमः
४२७. ॐ माङ्गल्यै नमः
४२८. ॐ मञ्जुमङ्गलायै नमः
४२९. ॐ मङ्गलेहायै नमः
४३०. ॐ माङ्गलिक्यै नमः
४३१. ॐ मङ्गलात्मने नमः
४३२. ॐ सुमङ्गलायै नमः
४३३. ॐ मञ्जवे नमः
४३४. ॐ मञ्जुतन्वै नमः
४३५. ॐ बभ्रुवे नमः
४३६. ॐ मञ्ज्वीहायै नमः
४३७. ॐ मञ्जुलस्तन्यै नमः
४३८. ॐ मञ्जुदुग्धायै नमः
४३९. ॐ मञ्जुदध्ये नमः
४४०. ॐ मञ्जुसर्पिषे नमः
४४१. ॐ सुमञ्जुलायै नमः
४४२. ॐ मधवे नमः
४४३. ॐ मधुमय्यै नमः
४४४. ॐ माध्व्यै नमः
४४५. ॐ माध्वीकायै नमः
४४६. ॐ मधुदोहिन्यै नमः
४४७. ॐ मधुसुवे नमः
४४८. ॐ मधुदायै नमः
४४९. ॐ मध्वजनन्यै नमः
४५०. ॐ मधुहृत्प्रियायै नमः
४५१. ॐ मधुरायै नमः
४५२. ॐ मधुरालापायै नमः
४५३. ॐ माधुर्यै नमः
४५४. ॐ मधुरामय्यै नमः
४५५. ॐ मधुराभायै नमः
४५६. ॐ सुमधुरायै नमः
४५७. ॐ मधुरश्रुवे नमः
४५८. ॐ मधुव्रतायै नमः
४५९. ॐ मन्मथघ्न्यै नमः
४६०. ॐ मदकर्यै नमः
४६१. ॐ मदनद्विषे नमः
४६२. ॐ मदालसायै नमः
४६३. ॐ माद्यन्त्यै नमः
४६४. ॐ मद्यशमन्यै नमः
४६५. ॐ मदनेशपतिस्तुतायै नमः
४६६. ॐ हरित्प्रियायै नमः
४६७. ॐ हरिज्जग्ध्यै नमः
४६८. ॐ हरिकान्तये नमः
४६९. ॐ हरिप्रदायै नमः
४७०. ॐ हरिषेणायै नमः
४७१. ॐ हरिमत्यै नमः
४७२. ॐ हरिहासायै नमः
४७३. ॐ हरिस्पृहायै नमः
४७४. ॐ हर्षितायै नमः
४७५. ॐ हरितायै नमः
४७६. ॐ हृष्टायै नमः
४७७. ॐ हरिलोमन्यै नमः
४७८. ॐ हरिन्मय्यै नमः
४७९. ॐ हरिनाथायै नमः
४८०. ॐ हरिमुख्यै नमः
४८१. ॐ हरिश्रद्धायै नमः
४८२. ॐ हरिस्तन्यै नमः
४८३. ॐ शुभ्रकान्तये नमः
४८४. ॐ शुभ्रतनवे नमः
४८५. ॐ शुभ्राभायै नमः
४८६. ॐ शुभ्रवत्सकायै नमः
४८७. ॐ शुभ्रज्योत्स्नायै नमः
४८८. ॐ शुभ्ररतये नमः
४८९. ॐ शुभ्रेक्षायै नमः
४९०. ॐ शुभ्रसङ्ग्रहायै नमः
४९१. ॐ दयायै नमः
४९२. ॐ कृपायै नमः
४९३. ॐ कृषये नमः
४९४. ॐ कृष्ट्यै नमः
४९५. ॐ वृष्ट्यै नमः
४९६. ॐ दृष्ट्यै नमः
४९७. ॐ कथायै नमः
४९८. ॐ अश्लथायै नमः
४९९. ॐ अव्यथायै नमः
५००. ॐ करुणायै नमः
५०१. ॐ क्रान्तये नमः
५०२. ॐ शान्तिदायै नमः
५०३. ॐ शान्तिविग्रहायै नमः
५०४. ॐ उत्सुकायै नमः
५०५. ॐ सोत्सवोत्कण्ठायै नमः
५०६. ॐ वत्सलायै नमः
५०७. ॐ वत्सपालिकायै नमः
५०८. ॐ लालिकायै नमः
५०९. ॐ ललनायै नमः
५१०. ॐ लाल्यायै नमः
५११. ॐ लालितायै नमः
५१२. ॐ ललितायै नमः
५१३. ॐ हितायै नमः
५१४. ॐ लक्षणायै नमः
५१५. ॐ लक्षितायै नमः
५१६. ॐ लक्ष्यायै नमः
५१७. ॐ लभ्यायै नमः
५१८. ॐ लाभायै नमः
५१९. ॐ सुलम्भनायै नमः
५२०. ॐ लब्धव्यायै नमः
५२१. ॐ लम्भनीयार्यायै नमः
५२२. ॐ लब्धायै नमः
५२३. ॐ सल्लाभभावितायै नमः
५२४. ॐ भामितायै नमः
५२५. ॐ भामगायै नमः
५२६. ॐ अभामायै नमः
५२७. ॐ भाम्यायै नमः
५२८. ॐ भामवत्यै नमः
५२९. ॐ सत्यै नमः
५३०. ॐ शाश्वत्यै नमः
५३१. ॐ साधुगायै नमः
५३२. ॐ साध्यायै नमः
५३३. ॐ साधिकायै नमः
५३४. ॐ असाध्वसायै नमः
५३५. ॐ असमायै नमः
५३६. ॐ साधनायै नमः
५३७. ॐ साधितायै नमः
५३८. ॐ साधवे नमः
५३९. ॐ शुद्धायै नमः
५४०. ॐ शुद्धपयसे नमः
५४१. ॐ स्पृहायै नमः
५४२. ॐ स्पृहार्हायै नमः
५४३. ॐ स्पृहव्यै नमः
५४४. ॐ स्पृह्यायै नमः
५४५. ॐ स्पृश्यायै नमः
५४६. ॐ स्पर्शायै नमः
५४७. ॐ शुभस्पृशये नमः
५४८. ॐ वरायै नमः
५४९. ॐ वरेण्यायै नमः
५५०. ॐ वरदायै नमः
५५१. ॐ वरार्हायै नमः
५५२. ॐ वरवर्णिन्यै नमः
५५३. ॐ वर्णनायै नमः
५५४. ॐ वर्णितायै नमः
५५५. ॐ वर्यायै नमः
५५६. ॐ वरारोहायै नमः
५५७. ॐ वरप्रदायै नमः
५५८. ॐ शान्तायै नमः
५५९. ॐ शान्तिप्रियायै नमः
५६०. ॐ अशान्त्यै नमः
५६१. ॐ शान्तरोषायै नमः
५६२. ॐ शमप्रियायै नमः
५६३. ॐ शमप्रदायै नमः
५६४. ॐ अशमायै नमः
५६५. ॐ शाम्यायै नमः
५६६. ॐ शमशीलायै नमः
५६७. ॐ शमात्मिकायै नमः
५६८. ॐ क्षामायै नमः
५६९. ॐ अक्षमायै नमः
५७०. ॐ क्षमये नमः
५७१. ॐ क्षाम्यायै नमः
५७२. ॐ अक्षान्त्यै नमः
५७३. ॐ क्षान्तायै नमः
५७४. ॐ क्षमामय्यै नमः
५७५. ॐ क्षमावत्यै नमः
५७६. ॐ क्षमिश्रेष्ठायै नमः
५७७. ॐ क्षमाभूषायै नमः
५७८. ॐ क्षमानिधये नमः
५७९. ॐ धिष्ण्यायै नमः
५८०. ॐ धृष्यायै नमः
५८१. ॐ अधृत्यै नमः
५८२. ॐ धृष्टायै नमः
५८३. ॐ धृतक्षीरायै नमः
५८४. ॐ धृताभयायै नमः
५८५. ॐ धृतभामायै नमः
५८६. ॐ धृतघृतायै नमः
५८७. ॐ धृतगव्यायै नमः
५८८. ॐ धृतस्तन्यै नमः
५८९. ॐ मध्वै नमः
५९०. ॐ मधुमत्यै नमः
५९१. ॐ ईमाध्व्यै नमः
५९२. ॐ ईमधुदायै नमः
५९३. ॐ मधुगायै नमः
५९४. ॐ अमदायै नमः
५९५. ॐ मधुवर्चसे नमः
५९६. ॐ मधुहायै नमः
५९७. ॐ मधुसर्पिषे नमः
५९८. ॐ मधुत्वचायै नमः
५९९. ॐ मानायै नमः
६००. ॐ मानधनायै नमः
६०१. ॐ अमान्यायै नमः
६०२. ॐ मानिन्यै नमः
६०३. ॐ मानदायै नमः
६०४. ॐ अमधवे नमः
६०५. ॐ मन्दगायै नमः
६०६. ॐ मन्दमायै नमः
६०७. ॐ मन्दायै नमः
६०८. ॐ मन्दरावायै नमः
६०९. ॐ सुमध्यमायै नमः
६१०. ॐ कोमलायै नमः
६११. ॐ कोमलप्राप्यायै नमः
६१२. ॐ कोमलाङ्ग्यै नमः
६१३. ॐ सुकोमलायै नमः
६१४. ॐ कोमलाङ्गायै नमः
६१५. ॐ कोमलिकायै नमः
६१६. ॐ कोमलौजसे नमः
६१७. ॐ सकोमलायै नमः
६१८. ॐ कुमुदे नमः
६१९. ॐ कुमुद्वत्यै नमः
६२०. ॐ काव्यायै नमः
६२१. ॐ कव्यायै नमः
६२२. ॐ हव्यायै नमः
६२३. ॐ हरिस्तुतायै नमः
६२४. ॐ हरीष्टायै नमः
६२५. ॐ हरिनम्याङ्घ्रये नमः
६२६. ॐ हरिवन्द्यायै नमः
६२७. ॐ हरिप्रियायै नमः
६२८. ॐ हरिदायै नमः
६२९. ॐ हरिमायै नमः
६३०. ॐ हर्षायै नमः
६३१. ॐ हर्षिण्यै नमः
६३२. ॐ हर्षदायै नमः
६३३. ॐ हरये नमः
६३४. ॐ हरिभायै नमः
६३५. ॐ हरिण्यै नमः
६३६. ॐ हृद्यायै नमः
६३७. ॐ हरीशायै नमः
६३८. ॐ हरिघासभाजे नमः
६३९. ॐ विधये नमः
६४०. ॐ विधात्र्यै नमः
६४१. ॐ विधिदायै नमः
६४२. ॐ विधिवश्यायै नमः
६४३. ॐ विधिप्रियायै नमः
६४४. ॐ विधिवन्द्यायै नमः
६४५. ॐ विधिनुतायै नमः
६४६. ॐ विधिपूज्यायै नमः
६४७. ॐ विधायिन्यै नमः
६४८. ॐ विधिहायै नमः
६४९. ॐ विधिमायै नमः
६५०. ॐ वैध्यै नमः
६५१. ॐ विधिदृष्टायै नमः
६५२. ॐ विधिस्तन्यै नमः
६५३. ॐ विधिधूलये नमः
६५४. ॐ विधिखुरायै नमः
६५५. ॐ विधिनम्यायै नमः
६५६. ॐ विधिस्नुतायै नमः
६५७. ॐ निर्मलायै नमः
६५८. ॐ विमलप्रज्ञायै नमः
६५९. ॐ विशदायै नमः
६६०. ॐ विशदस्नुतायै नमः
६६१. ॐ विसदायै नमः
६६२. ॐ विषदायै नमः
६६३. ॐ विज्ञायै नमः
६६४. ॐ विषघ्न्यै नमः
६६५. ॐ विषनाशिन्यै नमः
६६६. ॐ विषमायै नमः
६६७. ॐ विषमाकारायै नमः
६६८. ॐ वैषम्यै नमः
६६९. ॐ विषमात्मिकायै नमः
६७०. ॐ विषमाभायै नमः
६७१. ॐ विषमिण्यै नमः
६७२. ॐ विषमेष्टायै नमः
६७३. ॐ विशोधिन्यै नमः
६७४. ॐ विद्यायै नमः
६७५. ॐ वेद्यायै नमः
६७६. ॐ वेदमय्यै नमः
६७७. ॐ वेदितायै नमः
६७८. ॐ वेदनायै नमः
६७९. ॐ विद्यै नमः
६८०. ॐ वेदगायै नमः
६८१. ॐ वेददायै नमः
६८२. ॐ वेद्यै नमः
६८३. ॐ वित्तायै नमः
६८४. ॐ वित्तप्रियायै नमः
६८५. ॐ विदायै नमः
६८६. ॐ बहुदुग्धायै नमः
६८७. ॐ बहुदधये नमः
६८८. ॐ बहुसर्पिषे नमः
६८९. ॐ बहुश्रुतये नमः
६९०. ॐ बहुगोमयिकायै नमः
६९१. ॐ बह्व्यै नमः
६९२. ॐ बह्वेष्टायै नमः
६९३. ॐ बहुदोहिन्यै नमः
६९४. ॐ बह्वाशायै नमः
६९५. ॐ बहुनुतायै नमः
६९६. ॐ बहुलायै नमः
६९७. ॐ बहुवन्दितायै नमः
६९८. ॐ बहुप्रार्थ्यायै नमः
६९९. ॐ बहुजनायै नमः
७००. ॐ बहुलोकनमस्कृतायै नमः
७०१. ॐ भयघ्न्यै नमः
७०२. ॐ भयहायै नमः
७०३. ॐ अभीतये नमः
७०४. ॐ भयदायै नमः
७०५. ॐ भयभञ्जिन्यै नमः
७०६. ॐ भयनाशायै नमः
७०७. ॐ भयहर्यै नमः
७०८. ॐ भयकृते नमः
७०९. ॐ भयवर्धिन्यै नमः
७१०. ॐ अभयायै नमः
७११. ॐ अभयसंस्कारायै नमः
७१२. ॐ अभयाभायै नमः
७१३. ॐ अभयात्मिकायै नमः
७१४. ॐ अभयेष्टायै नमः
७१५. ॐ अभयकर्यै नमः
७१६. ॐ अभयेड्यायै नमः
७१७. ॐ अभयश्रुतये नमः
७१८. ॐ अश्रितायै नमः
७१९. ॐ अमृतस्यन्दायै नमः
७२०. ॐ अमृतास्यायै नमः
७२१. ॐ अमृतश्रवसे नमः
७२२. ॐ अमृतेशायै नमः
७२३. ॐ अमृतपयसे नमः
७२४. ॐ अमृतात्मने नमः
७२५. ॐ अमृतप्रदायै नमः
७२६. ॐ अमृतस्राविन्यै नमः
७२७. ॐ ईदेव्यै नमः
७२८. ॐ दैव्यै नमः
७२९. ॐ देवात्मिकायै नमः
७३०. ॐ रुचये नमः
७३१. ॐ दिवे नमः
७३२. ॐ दिव्यायै नमः
७३३. ॐ दिव्यचरितायै नमः
७३४. ॐ दिव्यात्मने नमः
७३५. ॐ दिव्यविग्रहायै नमः
७३६. ॐ देवाभायै नमः
७३७. ॐ देवमहितायै नमः
७३८. ॐ देवात्मने नमः
७३९. ॐ देवपूजितायै नमः
७४०. ॐ देवेष्टायै नमः
७४१. ॐ देवविनतायै नमः
७४२. ॐ देवेड्यायै नमः
७४३. ॐ देववल्लभायै नमः
७४४. ॐ शस्यायै नमः
७४५. ॐ शस्यप्रदायै नमः
७४६. ॐ शस्यशालिन्यै नमः
७४७. ॐ शस्यमालिन्यै नमः
७४८. ॐ शस्यप्रियायै नमः
७४९. ॐ शस्यदोहायै नमः
७५०. ॐ शस्यसर्पिषे नमः
७५१. ॐ सुशस्यिकायै नमः
७५२. ॐ सिद्धायै नमः
७५३. ॐ सिद्धप्रियायै नमः
७५४. ॐ सिद्ध्यै नमः
७५५. ॐ सिद्धिस्थायै नमः
७५६. ॐ सिद्धिदायिन्यै नमः
७५७. ॐ सिद्धश्लोकायै नमः
७५८. ॐ सिद्धनतायै नमः
७५९. ॐ सिद्धमात्रे नमः
७६०. ॐ सुसिद्धिदायै नमः
७६१. ॐ सभ्यायै नमः
७६२. ॐ साध्यगणस्तुत्यायै नमः
७६३. ॐ साध्यसेव्यायै नमः
७६४. ॐ यशस्विन्यै नमः
७६५. ॐ यशोधरायै नमः
७६६. ॐ यशोमय्यै नमः
७६७. ॐ यशोराशये नमः
७६८. ॐ यशोधनायै नमः
७६९. ॐ यशःप्रियायै नमः
७७०. ॐ यशःपूतायै नमः
७७१. ॐ यशोदुग्धायै नमः
७७२. ॐ यशोघृतायै नमः
७७३. ॐ यशोदधये नमः
७७४. ॐ यशस्स्यन्दायै नमः
७७५. ॐ यशोगोमयिन्यै नमः
७७६. ॐ निधये नमः
७७७. ॐ यतुशीलायै नमः
७७८. ॐ यतुमय्यै नमः
७७९. ॐ यातुधानविनाशिन्यै नमः
७८०. ॐ यतुचित्तायै नमः
७८१. ॐ यतुमतये नमः
७८२. ॐ यत्वात्मने नमः
७८३. ॐ यतुबुद्धिभाजे नमः
७८४. ॐ बद्धायै नमः
७८५. ॐ बद्धजनप्रार्थ्यायै नमः
७८६. ॐ बद्धपादायै नमः
७८७. ॐ अवधप्रदायै नमः
७८८. ॐ बद्धरज्ज्वे नमः
७८९. ॐ बद्धतनवे नमः
७९०. ॐ बद्धाङ्घ्र्यै नमः
७९१. ॐ बद्धमोक्षिण्यै नमः
७९२. ॐ बन्धनायै नमः
७९३. ॐ बन्धनश्लाघ्यायै नमः
७९४. ॐ बन्धहायै नमः
७९५. ॐ बन्धमोचिन्यै नमः
७९६. ॐ बन्धमोक्षायै नमः
७९७. ॐ बन्धधनायै नमः
७९८. ॐ विश्वायै नमः
७९९. ॐ विस्वायै नमः
८००. ॐ विशेषिण्यै नमः
८०१. ॐ आदित्यभगिन्यै नमः
८०२. ॐ रुद्रमात्रे नमः
८०३. ॐ वसुसुतायै नमः
८०४. ॐ असुतायै नमः
८०५. ॐ अमृतप्रसुवे नमः
८०६. ॐ अमृतक्षीरिण्यै नमः
८०७. ॐ अमृतिन्यै नमः
८०८. ॐ सुगायै नमः
८०९. ॐ विश्वमात्रे नमः
८१०. ॐ विश्वदेव्यै नमः
८११. ॐ विश्वदेवायै नमः
८१२. ॐ विरोचनायै नमः
८१३. ॐ विश्वतीर्थायै नमः
८१४. ॐ विश्वगन्धायै नमः
८१५. ॐ विश्वमायायै नमः
८१६. ॐ विभुप्रियायै नमः
८१७. ॐ विष्णुपूज्यायै नमः
८१८. ॐ विष्णुतनवे नमः
८१९. ॐ वैष्णव्यै नमः
८२०. ॐ विष्णुभाविन्यै नमः
८२१. ॐ विष्णुमात्रे नमः
८२२. ॐ विष्णुमय्यै नमः
८२३. ॐ विष्णुदायै नमः
८२४. ॐ विष्णुवल्लभायै नमः
८२५. ॐ ब्रह्मपूतायै नमः
८२६. ॐ ब्रह्ममय्यै नमः
८२७. ॐ ब्रह्मभुवे नमः
८२८. ॐ ब्रह्मदायिन्यै नमः
८२९. ॐ ब्रह्मभूतायै नमः
८३०. ॐ ब्रह्मतनवे नमः
८३१. ॐ ब्रह्मज्ञायै नमः
८३२. ॐ ब्रह्मवल्लिकायै नमः
८३३. ॐ महामातायै नमः
८३४. ॐ महामात्रे नमः
८३५. ॐ महाभूत्यै नमः
८३६. ॐ महातनवे नमः
८३७. ॐ महामात्यायै नमः
८३८. ॐ महादेव्यै नमः
८३९. ॐ महालक्ष्म्यै नमः
८४०. ॐ महामहायै नमः
८४१. ॐ महाखुरायै नमः
८४२. ॐ महापादायै नमः
८४३. ॐ महोरस्कायै नमः
८४४. ॐ महोदर्यै नमः
८४५. ॐ महास्कन्धायै नमः
८४६. ॐ महाशृङ्ग्यै नमः
८४७. ॐ महानासायै नमः
८४८. ॐ महामतये नमः
८४९. ॐ महाचित्ता नमः
८५०. ॐ महाकारायै नमः
८५१. ॐ महावक्त्रायै नमः
८५२. ॐ महाहनवे नमः
८५३. ॐ महानादायै नमः
८५४. ॐ महाह्लादायै नमः
८५५. ॐ महापुच्छायै नमः
८५६. ॐ महापयसे नमः
८५७. ॐ महामनसे नमः
८५८. ॐ महाबुद्धये नमः
८५९. ॐ महाशक्तये नमः
८६०. ॐ महेश्वर्यै नमः
८६१. ॐ महेशान्यै नमः
८६२. ॐ महावाण्यै नमः
८६३. ॐ महावत्सायै नमः
८६४. ॐ महाफलायै नमः
८६५. ॐ चपलायै नमः
८६६. ॐ चपलाकारायै नमः
८६७. ॐ चापल्यै नमः
८६८. ॐ चापलप्रियायै नमः
८६९. ॐ चटुलायै नमः
८७०. ॐ चटुलश्लाघ्यायै नमः
८७१. ॐ चटुस्तुत्यायै नमः
८७२. ॐ चटुस्मृतये नमः
८७३. ॐ गान्धर्व्यै नमः
८७४. ॐ गोपिकापूज्यायै नमः
८७५. ॐ गोपिन्यै नमः
८७६. ॐ गोपलालितायै नमः
८७७. ॐ गोप्रियायै नमः
८७८. ॐ गोपतिप्रार्थ्यायै नमः
८७९. ॐ गोपाल्यै नमः
८८०. ॐ गोपपालितायै नमः
८८१. ॐ क्रोधनायै नमः
८८२. ॐ क्रोधसंहारायै नमः
८८३. ॐ कोपनायै नमः
८८४. ॐ कोपनाशिन्यै नमः
८८५. ॐ रौद्रायै नमः
८८६. ॐ रुद्रकृताभ्यर्चायै नमः
८८७. ॐ चण्ड्यै नमः
८८८. ॐ चण्डीकृतस्तवायै नमः
८८९. ॐ ह्रियै नमः
८९०. ॐ श्रियै नमः
८९१. ॐ धियै नमः
८९२. ॐ भुवे नमः
८९३. ॐ दुराधर्षायै नमः
८९४. ॐ दुर्विभाव्या नमः
८९५. ॐ दुरासदायै नमः
८९६. ॐ दुर्धरायै नमः
८९७. ॐ दुःस्थितायै नमः
८९८. ॐ दुर्गायै नमः
८९९. ॐ दुर्धर्षायै नमः
९००. ॐ दुर्गमण्डिन्यै नमः
९०१. ॐ मात्रे नमः
९०२. ॐ मातृस्वस्रे नमः
९०३. ॐ मेध्यायै नमः
९०४. ॐ मातामह्यै नमः
९०५. ॐ उर्विक्रमायै नमः
९०६. ॐ मनोरमाशा नमः
९०७. ॐ अमहिम्ने नमः
९०८. ॐ स्रग्विण्यै नमः
९०९. ॐ अमृतमेहिन्यै नमः
९१०. ॐ ऋद्धये नमः
९११. ॐ वृद्धये नमः
९१२. ॐ निधायै नमः
९१३. ॐ सम्पदे नमः
९१४. ॐ प्रपत्तये नमः
९१५. ॐ तरुण्यै नमः
९१६. ॐ त्रपायै नमः
९१७. ॐ लज्जायै नमः
९१८. ॐ श्रद्धायै नमः
९१९. ॐ सुजिज्ञासायै नमः
९२०. ॐ मुमुक्षायै नमः
९२१. ॐ विजयायै नमः
९२२. ॐ जयायै नमः
९२३. ॐ विमलायै नमः
९२४. ॐ उत्कर्षिण्यै नमः
९२५. ॐ ज्ञानायै नमः
९२६. ॐ योगायै नमः
९२७. ॐ सत्यायै नमः
९२८. ॐ क्रियायै नमः
९२९. ॐ अमृषायै नमः
९३०. ॐ ईशानायै नमः
९३१. ॐ अनुग्रहायै नमः
९३२. ॐ अमोघायै नमः
९३३. ॐ निग्रहायै नमः
९३४. ॐ स्वार्थवर्जितायै नमः
९३५. ॐ प्रसन्नायै नमः
९३६. ॐ प्रसृतायै नमः
९३७. ॐ प्राप्यायै नमः
९३८. ॐ प्रांशवे नमः
९३९. ॐ प्रात्यै नमः
९४०. ॐ प्रसादिन्यै नमः
९४१. ॐ सत्प्रतिष्ठायै नमः
९४२. ॐ सुप्रतीतये नमः
९४३. ॐ प्रापिकायै नमः
९४४. ॐ परमेश्वर्यै नमः
९४५. ॐ निष्प्रपञ्चायै नमः
९४६. ॐ पञ्चभूतायै नमः
९४७. ॐ पञ्चगव्यायै नमः
९४८. ॐ प्रपञ्चकृते नमः
९४९. ॐ वात्सल्यमूर्तये नमः
९५०. ॐ सत्पूर्तये नमः
९५१. ॐ जूर्तिहृते नमः
९५२. ॐ कीर्तिदायिन्यै नमः
९५३. ॐ वत्सदायै नमः
९५४. ॐ प्रोज्ज्वलायै नमः
९५५. ॐ जाप्यायै नमः
९५६. ॐ तापहृते नमः
९५७. ॐ पापकर्षिण्यै नमः
९५८. ॐ वैतरणीसुनावै नमः
९५९. ॐ नाव्यायै नमः
९६०. ॐ नतायै नमः
९६१. ॐ नरकनाशिन्यै नमः
९६२. ॐ एकलायै नमः
९६३. ॐ सत्कलारूपायै नमः
९६४. ॐ यज्ञयूपस्वरूपिण्यै नमः
९६५. ॐ यज्ञप्रियायै नमः
९६६. ॐ यज्ञधेनवे नमः
९६७. ॐ यज्ञियायै नमः
९६८. ॐ यज्ञवर्धिन्यै नमः
९६९. ॐ नूतन्यै नमः
९७०. ॐ प्राक्तन्यै नमः
९७१. ॐ वृद्धायै नमः
९७२. ॐ वर्धितायै नमः
९७३. ॐ वर्धितप्रभायै नमः
९७४. ॐ पुराण्यै नमः
९७५. ॐ वैदिक्यै नमः
९७६. ॐ भक्त्यै नमः
९७७. ॐ शक्त्यै नमः
९७८. ॐ शक्यायै नमः
९७९. ॐ आप्तसाधनायै नमः
९८०. ॐ त्रय्यै नमः
९८१. ॐ त्रिदेव्यै नमः
९८२. ॐ त्रैवेद्यै नमः
९८३. ॐ त्रैविद्यायै नमः
९८४. ॐ त्रिजगन्मय्यै नमः
९८५. ॐ जगन्नाथनुतायै नमः
९८६. ॐ नूत्नायै नमः
९८७. ॐ नाकपाल्यै नमः
९८८. ॐ सनातन्यै नमः
९८९. ॐ रामचन्द्रार्चितायै नमः
९९०. ॐ सीतापूजितायै नमः
९९१. ॐ ब्रह्मवादिन्यै नमः
९९२. ॐ भवाब्धिपोतसत्पुच्छायै नमः
९९३. ॐ सर्वमङ्गलविग्रहायै नमः
९९४. ॐ पृथ्व्यै नमः
९९५. ॐ पृथुलपयोदायै नमः
९९६. ॐ पुण्यायै नमः
९९७. ॐ विधिहरिहरार्चिताब्जाङ्घ्रये नमः
९९८. ॐ त्रिजगज्जनन्यै नमः
९९९. ॐ जैत्रायै नमः
१०००. ॐ गोमात्रे नमः

इति श्रीगोसहस्रनामस्तोत्रस्य हवनविधिः॥