श्रीगोसहस्रनामस्तोत्रस्याकाराद्यनुक्रमनामावलिः


॥ श्रीमद्राघवो विजयते ॥
॥ जगद्गुरुश्रीमदाद्यरामानन्दाचार्याय नमः ॥
॥ श्रीगोमात्रे नमः ॥

अकाराद्यनुक्रमनामावलिः

अथ श्रीगोसहस्रनामस्तोत्रस्याकाराद्यनुक्रमनामावलिः

अकाम्या २०२। अक्लमा २८४। अक्लेश्या ३२०। अक्षमा ५६९। अक्षान्तिः ५७२। अधरा ३१७। अधृतिः ५८१। अधृष्या ३१८। अनुग्रहा ९३१। अपरा ३१५। अपारावारा ३१३। अभयकरी ७१५। अभयश्रुतिः ७१७। अभयसंस्कारा ७११। अभया ७१०। अभयाकारा २५१। अभयात्मिका ७१३। अभयाभा ७१२। अभयेड्या ७१६। अभयेष्टा ७१४। अभामा ५२६। अभीतिः ७०३। अमदा ५९४। अमधुः ६०४। अमहिमा ९०७। अमान्या ६०१। अमूर्छा ३५१। अमूर्तिः ३५२। अमृतक्षीरिणी ८०६। अमृतपया ७२३। अमृतप्रदा ७२५। अमृतप्रसूः ८०५। अमृतमेहिनी ९०९। अमृतश्रवाः ७२१। अमृतस्यन्दा ७१९। अमृतस्राविनी ७२६। अमृता ३४४। अमृतात्मा ७२४। अमृतास्या ७२०। अमृतिनी ८०७। अमृतेशा ७२२। अमृषा ९२९। अमोघा ९३२। अर्कगुः १६। अवधप्रदा ७८७। अवधूः ७७। अव्यथा ४९९। अशमा ५६४। अशान्तिः ५६०। अश्रिता ७१८। अश्लथा ४९८। असमा ५३५। असुखा २१६। असुता ८०४। अस्पृश्या ३१९। आदित्यभगिनी ८०१। आप्तसाधना ९७९। ईदेवी ७२७। ईमधुदा ५९२। ईमाध्वी ५९१। ईशाना ९३०। उत्कर्षिणी ९२४। उत्सुका ५०४। उमा २८६। उर्विक्रमा ९०५। ऋद्धिः ९१०। एकला ९६२। कका ३९८। कञ्जनाभिः ३९७। कञ्जा ३९६। कञ्जाम्बिका ३९५। कथा ४९७। कधुक् ५७। कन्ता ३९१। कन्तुः ३९०। कन्धिः ३९२। कपिलस्तुत्या १२७। कपिला १२६। कपिलाक्षी १२८। कपिशा १३०। कपिशार्दूलपूज्या १३१। कम्रकान्तिः ३८०। कम्रगात्री ३८५। कम्रमहा ३८१। कम्रमूर्धा ३८६। कम्रशिरोरुहा ३८३। कम्रस्वरा ३८४। कम्रा ३८२। करुणा ५००। कल्याणी ५२। कव्यकृत् १६७। कव्यघृतिका १७२। कव्यधारिणी १६९। कव्यपूः १७३। कव्यभृत् १६८। कव्यवर्षिणी १७४। कव्यहारिणी १७०। कव्या ६२१। कव्येष्टा १७१। काक्षी ३९४। कान्ता ३८८। कान्तालका ३८९। कान्तिः २७३। कामकरीषिणी १९४। कामकर्षिणी १८२। कामकामिता १७८। कामकुः १९८। कामखुरा १८४। कामगन्धा १९५। कामगवी १७६। कामगा ५५, १८०। कामगृष्टिः २०६। कामतेजाः १८९। कामदा ५३, १७९। कामधुक् ५६। कामधेनुः १७५। कामनाशिनी १८६। कामपूरा १८७। कामरवा १९२। कामरुचिः १८८। कामरूपा १८३। कामवरा १९६। कामवर्षा २०१। कामवर्षिणी १८१। कामवृष्टिः २०४। कामश्वासा १९१। कामसूः १७७। कामसृष्टिः २०५। कामहर्षा २००। कामहा १९७। कामा १९३। कामौजाः १८५। काम्यवरप्रदा २०३। काम्या ५४। कावीकीर्तिता ६०। काव्या ६२०। कीर्तिः २७५। कीर्तिदायिनी ९५२। कीर्तिवर्धिनी ६१। कुका ३९९। कुजा ५९। कुमुत् ६१८। कुमुद्वती ६१९। कृतिः २६२। कृपा ४९२। कृषिः ४९३। कृषिप्रिया ३२१। कृष्टिः ४९४। कोपना ८८३। कोपनाशिनी ८८४। कोमलप्राप्या ६११। कोमला ६१०। कोमलाङ्गा ६१४। कोमलाङ्गी ६१२। कोमलिका ६१५। कोमलौजाः ६१६। कोष्णदुग्धा ५८। क्रान्तिः ५०१। क्रिया ९२८। क्रोधना ८८१। क्रोधसंहारा ८८२। क्षमा २८५। क्षमानिधिः ५७८। क्षमाभूषा ५७७। क्षमामयी ५७४। क्षमावती ५७५। क्षमिः ५७०। क्षमिश्रेष्ठा ५७६। क्षान्ता ५७३। क्षान्तिः २६५। क्षामा २८७, ५६८। क्षाम्या ५७१। क्षितिः ३६३। क्षोभा ३०२। गतिः २६९। गरीयसी २०७। गवार्चिता २५। गविप्रार्थ्या ८। गविस्तुता २१। गवीशा ४। गवेड्या ९। गवेन्द्रार्या ३। गव्यगा १५४। गव्यदायिनी १५६। गव्यदोग्ध्री १९। गव्यधुक् १४९। गव्यपायिनी १५७। गव्यभुक् १५०। गव्यला १५५। गव्यसूः १५१। गव्यस्पृक् १५२। गव्या २९८। गान्धर्वी ८७३। गोजा ६। गोदा ७। गोपगीता २४। गोपगोपिता ५। गोपतिप्रार्थ्या ८७८। गोपतिप्रिया १०। गोपदा १५। गोपपालिता ८८०। गोपलालिता ८७६। गोपवन्द्या २३। गोपहूता २२। गोपा ११। गोपालिका १२। गोपाली ८७९। गोपिकापूज्या ८७४। गोपिनी ८७५। गोपी १३। गोपीथा १४। गोप्रिया २८, ८७७। गोमती १८। गोमयामृता २९। गोमयी १७। गोमा २०। गोमाता १०००। गोविन्दपालिता २६। गोष्ठा २७। गौः १। गौविन्दी २। ग्रावा ३०६। चटुलश्लाघ्या ८७०। चटुला ८६९। चटुस्तुत्या ८७१। चटुस्मृतिः ८७२। चण्डी ८८७। चण्डीकृतस्तवा ८८८। चतुष्पदा ९५। चपला ८६५। चपलाकारा ८६६। चापलप्रिया ८६८। चापली ८६७। चारुखुरा ८९। चारुगा ९०। चारुभाषा ९४। चारुरुचिः ९३। चारुरूपा ८४। चारुवत्सा ८८। चारुशीला ९२। चारुशृङ्गी ८५। चारुशोभा ८६। चारुसुस्तनी ९१। चिदाकारा २४७। जगन्नाथनुता ९८५। जया ९२२। जवा ३००। जाप्या ९५५। जूर्तिहृत् ९५१। जैत्रा ९९९। ज्ञाना ९२५। तरुणी ९१५। तापहृत् ९५६। तीक्ष्णा ३३९। तुरङ्गमा ३३५। तुष्टिः ३२६। तूः ३३४। तूर्णगा ३३३। तूर्णा ३३२। तृट् ३३६। तृड्ढरी ३३८। तृष्णा ३३७। तोषणा ३३०। तोषिता ३३१। त्रपा ९१६। त्रयी ९८०। त्रिजगज्जननी ९९८। त्रिजगन्मयी ९८४। त्रिदेवी ९८१। त्रैविद्या ९८३। त्रैवेदी ९८२। त्विट् ३२४। त्विषा ३२५। दया ४९१। दवा ३०३। दान्तिः २६७। दारवी ८२। दावा ३०४। दिव्यगन्धा ३७। दिव्यचरिता ७३३। दिव्यभा ३३। दिव्यमाल्या ३६। दिव्यरूपा ३५। दिव्यविग्रहा ७३५। दिव्या ७३२। दिव्याङ्घ्रिः ३२। दिव्यात्मा ७३४। दुःस्थिता ८९७। दुराधर्षा ८९३। दुरासदा ८९५। दुर्गमण्डिनी ९००। दुर्गा ८९८। दुर्धरा ८९६। दुर्धर्षा ८९९। दुर्विभाव्या ८९४। दृष्टिः ४९६। देवपूजिता ७३९। देवमहिता ७३७। देववल्लभा ७४३। देवविनता ७४१। देवात्मा ७३८। देवात्मिका ७२९। देवाभा ७३६। देवी ३१। देवेड्या ७४२। देवेष्टा ७४०। दैवी ७२८। द्युगुः ३४। द्युतिः २७०। द्युधृक् ३८। द्युभुक् ३९। द्यौः ७३१। द्रुमा ८३। धरा ३११। धारा ३१२। धार्या ३१०। धिष्ण्या ५७९। धीः ८९१। धृतक्षीरा ५८३। धृतगव्या ५८७। धृतघृता ५८६। धृतभामा ५८५। धृतस्तनी ५८८। धृताभया ५८४। धृतिः २६३। धृष्टा ५८२। धृष्या ५८०। धेनुः ३०९। नता ९६०। नतिः २७७। नम्या २८३। नम्रगतिः ३७७। नम्रप्रतोषिणी ३७५। नम्रशृङ्गी ३७८। नम्रस्तनी ३७६। नम्रा ३७४। नरकनाशिनी ९६१। नव्या २९७। नाकपाली ९८७। नाम्या ३७३। नाव्या ९५९। निग्रहा ९३३। निधा ९१२। निधिः ७७६। निराकारा २४८। निर्मला ६५७। निष्प्रपञ्चा ९४५। नुतिः २७१। नूतनी ९६९। नूत्ना ९८६। पञ्चगव्या ९४७। पञ्चभूता ९४६। परमेश्वरी ९४४। परा ३१४। परावरा ३१६। पवित्रा ९६। पापकर्षिणी ९५७। पापनाशिनी १००। पावनी ९७। पुण्या ९९६। पुराणी ९७४। पुष्टिः ३२७। पूज्यपदाम्बुजा १३२। पूतकृत् २२३। पूतक्रतुः २१७। पूतयज्ञा २१८। पूतरविका २२२। पूतवन्दिता २२४। पूतहोमा २१९। पूता ९८। पूतात्मा ९९, २२१। पूतिः ३५९। पूर्तिः ३५३। पृथुलपयोदा ९९५। पृथ्वी ९९४। पोषा ३२८। प्रणम्यधीः १४८। प्रणवध्वानधारिणी १३९। प्रणवा १३३। प्रणवाकारा १३४। प्रणवाभा १३५। प्रणवेड्या १३७। प्रणेदुषी १३६। प्रपञ्चकृत् ९४८। प्रपत्तिः ९१४। प्रसन्ना ९३५। प्रसादिनी ९४०। प्रसृता ९३६। प्रांशुः ९३८। प्राक्तनी ९७०। प्राणकृत् १४५। प्राणत्विट् १४७। प्राणधारिणी १४३। प्राणधृत् १४६। प्राणपोषिणी १४२। प्राणभृत् १४४। प्राणमयी १४१। प्राणा १४०। प्रातिः ९३९। प्रापिका ९४३। प्राप्तिः ३६१। प्राप्या ९३७। प्रीतिः ३६०। प्रेमाकारा २५२। प्रोज्ज्वला ९५४। प्लवा ३०८। बद्धजनप्रार्थ्या ७८५। बद्धतनुः ७८९। बद्धपादा ७८६। बद्धमोक्षिणी ७९१। बद्धरज्जुः ७८८। बद्धा ७८४। बद्धाङ्घ्रिः ७९०। बन्धधना ७९७। बन्धनश्लाघ्या ७९३। बन्धना ७९२। बन्धमोक्षा ७९६। बन्धमोचिनी ७९५। बन्धहा ७९४। बन्धुः ७४। बन्धुगा ७६। बन्धुदा ७३। बन्धुरा ७२। बभ्रूः ४३५। बलवती ३६५। बला ३६४। बलानुजनुता ३७२। बलितेजाः ३७०। बलिप्रिया ३६८। बलिभुजा ३६९। बलिस्तनी ३७१। बलीवर्दप्रसूतिका ३६७। बल्या ३६६। बहुगोमयिका ६९०। बहुजना ६९९। बहुदधिः ६८७। बहुदुग्धा ६८६। बहुदोहिनी ६९३। बहुनुता ६९५। बहुप्रार्थ्या ६९८। बहुला ६९६। बहुलोकनमस्कृता ७००। बहुवन्दिता ६९७। बहुश्रुतिः ६८९। बहुसर्पिः ६८८। बह्वाशा ६९४। बह्वी ६९१। बह्वेष्टा ६९२। बान्धवी ७५। ब्रह्मज्ञा ८३१। ब्रह्मतनुः ८३०। ब्रह्मदायिनी ८२८। ब्रह्मपूता ८२५। ब्रह्मभूः ८२७। ब्रह्मभूता ८२९। ब्रह्ममयी ८२६। ब्रह्मवल्लिका ८३२। ब्रह्मवादिनी ९९१। भक्तिः ९७६। भयकृत् ७०८। भयघ्नी ७०१। भयदा ७०४। भयनाशा ७०६। भयभञ्जिनी ७०५। भयवर्धिनी ७०९। भयहरी ७०७। भयहा ७०२। भवा २९५। भवाब्धिपोतसत्पुच्छा ९९२। भव्या २९६। भामगा ५२५। भामवती ५२८। भामा २७८। भामिता ५२४। भाम्या ५२७। भावा ३०५। भाव्या ४१८। भीमा २९०। भूः ८९२। भूतजननी ४२२। भूतजनिः ४१७। भूतभावनी ४२०। भूतसौख्या ४२३। भूतात्मा ४२१। भूतिः ४१६। भूमनता ४०९। भूमा ४०८। भूमिजापूज्या ४०१। भूमिपा ४००। भूमिपापहृत् ४१४। भूमिपावनी ४०३। भूमिपेष्टा ४०४। भूमिभारहरी ४१३। भूमिभाविनी ४०७। भूमिभूषणा ४१५। भूमिभृत् ४०६। भूमिमयी ४०५। भूमिष्ठा ४०२। भौमदोषहा ४१२। भौमभा ४११। भौमी ४१०। मङ्गलमुखी ४२६। मङ्गला ३५०। मङ्गलात्मा ४३१। मङ्गलेहा ४२९। मङ्गल्या ४२५। मञ्जुः ४३३। मञ्जुतनुः ४३४। मञ्जुदधिः ४३९। मञ्जुदुग्धा ४३८। मञ्जुमङ्गला ४२८। मञ्जुलस्तनी ४३७। मञ्जुसर्पिः ४४०। मञ्ज्वीहा ४३६। मतिः २६४। मदकरी ४६०। मदनद्विट् ४६१। मदनेशपतिस्तुता ४६५। मदालसा ४६२। मद्यशमनी ४६४। मधुः ४४२। मधुगा ५९३। मधुत्वचा ५९८। मधुदा ४४८। मधुदोहिनी ४४६। मधुमती ५९०। मधुमयी ४४३। मधुमहा ५९६। मधुरश्रुः ४५७। मधुरा ४५१। मधुराभा ४५५। मधुरामयी ४५४। मधुरालापा ४५२। मधुवर्चा ५९५। मधुव्रता ४५८। मधुसर्पिः ५९७। मधुसूः ४४७। मधुहृत्प्रिया ४५०। मधूः ५८९। मध्वजननी ४४९। मनोरमा २९२। मनोरमाशा ९०६। मन्दगा ६०५। मन्दमा ६०६। मन्दरावा ६०८। मन्दा ६०७। मन्मथघ्नी ४५९। महाकारा ८५०। महाखुरा ८४१। महाचित्ता ८४९। महातनुः ८३६। महादेवी ८३८। महानादा ८५३। महानासा ८४७। महापयाः ८५६। महापादा ८४२। महापुच्छा ८५५। महाफला ८६४। महाबुद्धिः ८५८। महाभूतिः ८३५। महामतिः ८४८। महामनाः ८५७। महामहा ८४०। महामाता ८३३। महामात्या ८३७। महामाया ८३४। महालक्ष्मीः ८३९। महावक्त्रा ८५१। महावत्सा ८६३। महावाणी ८६२। महाशक्तिः ८५९। महाशृङ्गी ८४६। महास्कन्धा ८४५। महाहनुः ८५२। महाह्लादा ८५४। महिता ७०। महिमस्थिता ७१। महेशानी ८६१। महेश्वरी ८६०। महोदरी ८४४। महोरस्का ८४३। मा ६४। माङ्गलिकी ४३०। माङ्गली ४२७। माता ९०१। मातामही ९०४। मातृस्वसा ९०२। माद्यन्ती ४६३। माधवप्रिया ६६। माधवप्रेष्ठा ६३। माधवी ६२। माधुरी ४५३। माध्वी ४४४। माध्वीका ४४५। मानदा ६०३। मानधना ६००। माना ५९९। मानिता ६८। मानिनी ६०२। मानुता ६७। मान्या ६५। मुमुक्षा ९२०। मूर्छाहृत् ३४९। मृत् ३४०। मृत्सदना ३४५। मृत्स्नयाश्रिता ३४२। मृत्स्ना ३४१। मृदा ३४३। मृदुः ३४८। मृद्धाम्नी ३४६। मृन्मयी ३४७। मेध्या ९०३। मेष्टा ६९। यज्ञधेनुः ९६६। यज्ञप्रिया ९६५। यज्ञयूपस्वरूपिणी ९६४। यज्ञवर्धिनी ९६८। यज्ञिया ९६७। यतुचित्ता ७८०। यतुबुद्धिभाक् ७८३। यतुमतिः ७८१। यतुमयी ७७८। यतुशीला ७७७। यत्वात्मा ७८२। यशःपूता ७७०। यशःप्रिया ७६९। यशस्विनी ७६४। यशस्स्यन्दा ७७४। यशोगोमयिनी ७७५। यशोघृता ७७२। यशोदधिः ७७३। यशोदुग्धा ७७१। यशोधना ७६८। यशोधरा ७६५। यशोमयी ७६६। यशोराशिः ७६७। यातुधानविनाशिनी ७७९। योगा ९२६। रतिः २६८। रमा २८०। रम्या २८२। रवा २९९। रामचन्द्रार्चिता ९८९। रामा २८१। रुचिः ७३०। रुट् ३२२। रुद्रकृताभ्यर्चा ८८६। रुद्रमाता ८०२। रुष्टिः ३२३। रौद्रा ८८५। लक्षणा ५१४। लक्षिता ५१५। लक्ष्या ५१६। लज्जा ९१७। लब्धव्या ५२०। लब्धा ५२२। लभ्या ५१७। लम्भनीयार्या ५२१। ललना ५०९। ललिता ५१२। लवा ३०७। लाभा ५१८। लालिका ५०८। लालिता ५११। लाल्या ५१०। वत्सदा ९५३। वत्सपालिका ५०७। वत्सला ५०६। वन्दारुः ८१। वन्दिता ७८। वरदा ५५०। वरप्रदा ५५७। वरवर्णिनी ५५२। वरा ५४८। वरारोहा ५५६। वरार्हा ५५१। वरेण्या ५४९। वर्णना ५५३। वर्णिता ५५४। वर्धितप्रभा ९७३। वर्धिता ९७२। वर्या ५५५। वषट्कारा २४६। वसुसुता ८०३। वाक् ७९। वात्सल्यमूर्तिः ९४९। वामा २७९। विजया ९२१। विज्ञा ६६३। वित्तप्रिया ६८४। वित्ता ६८३। विदा ६८५। विदिः ६७९। विद्या ६७४। विधात्री ६४०। विधायिनी ६४७। विधिः ६३९। विधिखुरा ६५४। विधिदा ६४१। विधिदृष्टा ६५१। विधिधूलिः ६५३। विधिनम्या ६५५। विधिनुता ६४५। विधिपूज्या ६४६। विधिप्रिया ६४३। विधिमा ६४९। विधिवन्द्या ६४४। विधिवश्या ६४२। विधिस्तनी ६५२। विधिस्नुता ६५६। विधिहरिहरार्चिताब्जाङ्घ्रिः ९९७। विधिहा ६४८। विपूतिका २२०। विभुप्रिया ८१६। विभूतिः ४१९। विभूतिदा ४२४। विमलप्रज्ञा ६५८। विमला ९२३। विरोचना ८१२। विशदस्नुता ६६०। विशदा ६५९। विशेषिणी ८००। विशोधिनी ६७३। विश्वगन्धा ८१४। विश्वतीर्था ८१३। विश्वदेवा ८११। विश्वदेवी ८१०। विश्वमाता ८०९। विश्वमाया ८१५। विश्वा ७९८। विषघ्नी ६६४। विषदा ६६२। विषनाशिनी ६६५। विषमा ६६६। विषमाकारा ६६७। विषमात्मिका ६६९। विषमाभा ६७०। विषमिणी ६७१। विषमेष्टा ६७२। विष्णुतनुः ८१८। विष्णुदा ८२३। विष्णुपूज्या ८१७। विष्णुभाविनी ८२०। विष्णुमयी ८२२। विष्णुमाता ८२१। विष्णुवल्लभा ८२४। विसदा ६६१। विसाध्वसा २६१। विस्वा ७९९। वृद्धा ९७१। वृद्धिः ९११। वृषवधूः ८०। वृष्टिः ४९५। वेदगा ६८०। वेददा ६८१। वेदना ६७८। वेदमयी ६७६। वेदिता ६७७। वेदी ६८२। वेद्या ६७५। वैतरणीसुनौः ९५८। वैदिकी ९७५। वैधी ६५०। वैषमी ६६८। वैष्णवी ८१९। शका १९९। शक्तिः ९७७। शक्या ९७८। शमप्रदा ५६३। शमप्रिया ५६२। शमशीला ५६६। शमा ४४। शमात्मिका ५६७। शस्यदोहा ७४९। शस्यप्रदा ७४५। शस्यप्रिया ७४८। शस्यमालिनी ७४७। शस्यशालिनी ७४६। शस्यसर्पिः ७५०। शस्या ७४४। शान्तरोषा ५६१। शान्ता ४५, ५५८। शान्तिः २६६। शान्तिदा ५०२। शान्तिप्रिया ५५९। शान्तिविग्रहा ५०३। शाम्या ५६५। शाश्वती ५३०। शिवा २९३। शुक्लत्विट् १०८। शुक्लरदा १०७। शुक्लरूपिणी १०९। शुक्लवर्णा १०६। शुचिः ४६। शुद्धपयाः ५४०। शुद्धा ५३९। शुभतरा १०२। शुभस्पृशिः ५४७। शुभा १०१। शुभाकृतिः २४९। शुभ्रकान्तिः ४८३। शुभ्रज्योत्स्ना ४८७। शुभ्रतनुः ४८४। शुभ्ररतिः ४८८। शुभ्रवत्सका ४८६। शुभ्रसङ्ग्रहा ४९०। शुभ्रा ४८। शुभ्राभा ४८५। शुभ्रेक्षा ४८९। शोभनस्पृहा १०५। शोभा ३०१। शोभिता १०४। श्यामकर्णी ११२। श्यामका १२४। श्यामचित्ता १२२। श्यामदेहिका १२०। श्यामपयोधरा ११३। श्यामपुच्छी ११४। श्यामप्रिया १११। श्यामभा ११९। श्याममूर्धजा १२५। श्यामलोमिका ११७। श्यामवत्सका १२१। श्यामवर्णा ११५। श्यामसत्त्वा १२३। श्यामा ११०, २८९। श्यामाङ्घ्रिः ११६। श्यामात्मा ११८। श्रद्धा ९१८। श्रितिः २७४। श्रीः ८९०। श्रुतिः २७२। सकापिली १२९। सकोमला ६१७। सगव्यभा १५३। सती ५२९। सत्कलारूपा ९६३। सत्पूर्तिः ९५०। सत्प्रणवा १३८। सत्प्रतिष्ठा ९४१। सत्या ९२७। सदाकृतिः २५३। सनम्रका ३७९। सनातनी ९८८। सभ्या ७६१। समप्रिया ४३। समा २८८। सम्पत् ९१३। सर्वतीर्था ४१। सर्वदेवमयी ३०। सर्वपूज्या ४२। सर्वमङ्गलविग्रहा ९९३। सर्वश्रेष्ठा ४०। सल्लाभभाविता ५२३। साधना ५३६। साधिका ५३३। साधिता ५३७। साधुः ५३८। साधुगा ५३१। साध्यगणस्तुत्या ७६२। साध्यसेव्या ७६३। साध्या ५३२। साध्वसा ५३४। साध्वी २५४। साध्वीगीता २५६। साध्वीजनप्रिया २५७। साध्वीनुता २५५। साध्वीमहिता २५९। साध्वीष्टा २५८। साध्वीसेव्या २६०। सिद्धनता ७५८। सिद्धप्रिया ७५३। सिद्धमाता ७५९। सिद्धश्लोका ७५७। सिद्धा ७५२। सिद्धिः ७५४। सिद्धिदायिनी ७५६। सिद्धिस्था ७५५। सीतापूजिता ९९०। सीमा २९१। सुकम्रदृक् ३८७। सुकामदा ३९३। सुकामिनी १९०। सुकोमला ६१३। सुगा ८०८। सुचारुगुः ८७। सुजिज्ञासा ९१९। सुपोषणा ३२९। सुप्रतीतिः ९४२। सुभ्रूः ४९। सुमङ्गला ४३२। सुमञ्जुला ४४१। सुमधुरा ४५६। सुमध्यमा ६०९। सुलम्भना ५१९। सुशस्यिका ७५१। सुसिद्धिदा ७६०। सृतिः ३६२। सेवा २९४। सोत्सवोत्कण्ठा ५०५। सौम्या १०३। स्निग्धा ४७। स्निग्धाकारा २५०। स्नुतिः ३५४। स्पर्शा ५४६। स्पृश्या ५४५। स्पृहविः ५४३। स्पृहा ५४१। स्पृहार्हा ५४२। स्पृह्या ५४४। स्मितिः ३५५। स्मृतिः २७६। स्रग्विणी ९०८। स्वगुः ५१। स्वदा १६६। स्वधा २२८। स्वधाक्षीरा २२५। स्वधादृष्टिः २३१। स्वधानीरा २२६। स्वधामदा २३२। स्वधासर्पिः २२९। स्वधासृष्टिः २३०। स्वधाहैयङ्गवा २२७। स्वभूः ५०। स्वर्गज्ञेया २१३। स्वर्गध्येया २१२। स्वर्गनुत् २१०। स्वर्गवी २०८। स्वर्गसुखा २१५। स्वर्गसेविनी २११। स्वर्ग्या २१४। स्वर्णदीपूता २०९। स्वार्थवर्जिता ९३४। स्वाहा २३३। स्वाहाकरीषिणी २३६। स्वाहाकारतनुः २४३। स्वाहाघृता २३८। स्वाहातुष्टा २४४। स्वाहात्मिका २३४। स्वाहादधिपयाः २३७। स्वाहाध्वनिमयी २४०। स्वाहापयस्विनी २३९। स्वाहाप्रमोदिनी २४५। स्वाहारेताः २३५। स्वाहासत्त्वा २४१। स्वाहैकविग्रहा २४२। हरिः ६३३। हरिकान्तिः ४६८। हरिघासभाक् ६३८। हरिज्जग्धी ४६७। हरिणी ६३५। हरिता ४७५। हरित्प्रिया ४६६। हरिदा ६२८। हरिनम्याङ्घ्रिः ६२५। हरिनाथा ४७९। हरिन्मयी ४७८। हरिप्रदा ४६९। हरिप्रिया ६२७। हरिभा ६३४। हरिमती ४७१। हरिमा ६२९। हरिमुखी ४८०। हरिलोमा ४७७। हरिवन्द्या ६२६। हरिश्रद्धा ४८१। हरिषेणा ४७०। हरिस्तनी ४८२। हरिस्तुता ६२३। हरिस्पृहा ४७३। हरिहासा ४७२। हरीशा ६३७। हरीष्टा ६२४। हर्षदा ६३२। हर्षा ६३०। हर्षिणी ६३१। हर्षिता ४७४। हविर्दोग्ध्री १६२। हव्यतनुः १५९। हव्यदधिः १६५। हव्यदोहा १५८। हव्यपया १६३। हव्यसर्पिः १६४। हव्यसूः १६१। हव्या ६२२। हव्यात्मा १६०। हिता ५१३। हृतिः ३५६। हृद्या ६३६। हृष्टा ४७६। हेतिः ३५७। ह्नुतिः ३५८। ह्रीः ८८९।

इति श्रीगोसहस्रनामस्तोत्रस्याकाराद्यनुक्रमनामावलिः॥