आलोकनम्


॥ आलोकनम् ॥

  सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये विद्यावारिधिः (पी-एच्.डी.) इत्युपाधिप्राप्तये गिरिधरलालमिश्रः (प्रज्ञाचक्षुः) अध्यात्मरामायणे अपाणिनीयप्रयोगाणां विमर्शः इति विषयमधिकृत्य मम निर्देशने शोधप्रबन्धं प्रस्तुतवान्। शोधप्रबन्धोऽयं मया सम्यगालोकितः परीक्षणार्होऽयमिति संस्तौति –

दिनाङ्कः २४/९/८१

(भूपेन्द्रपतित्रिपाठी)
भूतपूर्वव्याकरणविभागाध्यक्षः
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य

This page was last modified on October 22, 2015.